Menu English

De Rotterdamse Aanpak

Monitoring onderzoek Keuzedeel voorbereiding HBO

Publicatiedatum: 01 september 2016

In het eerste leerjaar verlaat zo’n 15% van de studenten het hbo en nog eens 20% switcht naar een andere studie binnen het hbo. Voor menig opleiding, zoals in het economisch domein, liggen deze percentages hoger. Hoe kunnen we de aansluiting tussen mbo naar hbo verbeteren?

Toon:

Projectbeschrijving

Om de doorstroom te verbeteren is met het project de Rotterdamse aanpak een doorstroomprogramma mbo-hbo van start gegaan. Het verrijkte onderwijsprogramma bestaat uit vier pijlers, te weten: (1) een meer intensieve studieloopbaanbegeleiding ten behoeve van een warme landing van eerstejaars studenten binnen de opleiding, via individuele gesprekken, groepsactiviteiten en trainingen. Pijler twee bestaat uit (2) verdiepingslessen met als doel studenten te helpen een diepgaander begrip te ontwikkelen van reeds bestaande vakken. Binnen deze verdiepingslessen wordt enerzijds gewerkt aan een gedegen inhoudelijke basis van de betreffende vakken en anderzijds aan de (door-)ontwikkeling van (3) belangrijke hbo-vaardigheden, mede onder begeleiding van (4) peercoaches.  

Binnen de vier pijlers zijn met name twee aspecten voorwaardelijk voor een succesvolle doorstroom over de langere termijn: de kwaliteit van de keuzeprocessen en de ontwikkeling van studievaardigheden. Studiekeuze kan gezien worden als een complex en dynamisch proces van veranderende bindingen. De kwaliteit van het oriëntatie- en beslissingsproces blijkt medebepalend voor de aanpassing aan de studieomgeving, wanneer studenten hun opleiding in het hoger onderwijs zijn gestart. De dagelijkse praktijk laat zien dat jongeren moeite hebben met kiezen. Tevens hangt de mate waarin studenten aangeven over studievaardigheden te beschikken, samen met hun studievoortgang, vertraging, dan wel uitval. Reden nummer één waarom studenten stoppen met hun studie is een verkeerde studiekeuze, en het daaraan gekoppelde onduidelijke beeld van wat zij kunnen verwachten binnen een studie aan inhoud en studievaardigheden.

De genoemde aspecten van studiekeuze en studievaardigheden spelen dus een essentiële rol in de overgang van mbo naar hbo, en vormen derhalve twee basiselementen voor voorliggend (monitoring-) onderzoek binnen het laatste jaar van het Doorstroomproject MHBO. 

Vraagstukken

ONDERZOEKSVRAGEN 

Om effecten van de projectactiviteiten te onderzoeken zijn diverse vragen geformuleerd over de relatie tussen de basiselementen studiekeuze en studievaardigheden, en studierendement en –doorstroom.

De hoofdvraag: 

In welke mate dragen de twee hoofdaspecten van het Doorstroomproject MHBO, in casu studiekeuze en studievaardigheden, bij aan een passende en succesvolle vervolgstudie van mbo3-studenten naar het 1e jaar hbo binnen het economisch domein?  

 

Deelvragen: 

 • in welke mate exploreren studenten zich op hun vervolgstudie en zijn zij gecommitteerd aan hun keuze? (1.1) 
 • in welke mate beschikken studenten over studievaardigheden zoals verondersteld in het hbo? (1.2)  
 • bestaan er relaties tussen 1.1 en 1.2 aan de start van mbo3, en met leerresultaten (meetmoment 1)? 
 • wat is de invloed/relatie van de afzonderlijke projectactiviteiten op de studiekeuze/studievaardigheden? 

 

 • in welke mate zijn studenten gecommitteerd aan hun studiekeuze binnen het 1e jaar hbo? (2.1) 
 • in welke mate beschikken studenten over passende studievaardigheden binnen het eerste jaar hbo? (2.2)  
 • bestaan er relaties tussen 2.1 en 2.2 aan de start van hbo1, en met leerresultaten (meetmoment 2)? 
 • wat is de invloed/relatie van de afzonderlijke projectactiviteiten en de studiekeuze/studievaardigheden?  

Longitudinaal 

 • in welke mate zijn de scores van GIDS 1.1 en 2.1 gewijzigd en hangt dit samen met doorstroom? (mm 1 en 2)  
 • in welke mate zijn de scores van studievaardigheden SRL-PQ 1.2 en 2.2 gewijzigd en hangt dit samen met doorstroom? (mm 1 en 2)  
 • wat is de relatie tussen de enerzijds de studiekeuze en anderzijds de studievoortgang binnen hbo1? (p-rend) 
 • wat is de relatie tussen enerzijds de studievaardigheden en anderzijds studievoortgang in hbo1? (p-rend) 
 • ervaren studenten die trajecten 1.1 en 1.2 hebben gevolgd, een betere aansluiting/doorstroom in het eerste jaar van het hbo dan studenten zonder extra ondersteuning op studiekeuze en studievaardigheden? 

Onderzoeksdesign

Verbinding met het onderwijs

Deze studie loopt synchroon aan het keuzedeel voorbereiding HBO (K-0125) met als doel dit doorstroomprogramma te monitoren. Dit keuzedeel wordt aangeboden aan MBO studenten niveau 4 die studeren in het Economisch Domein in het derde (en laatste) leerjaar. De deelnemende instellingen betreffen: Aan het MBO: Albeda College, Scheepvaart- en Transport College, Zadkine en aan het HBO: Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.