Menu
  English

  Rajae El Himer

  Docent-onderzoeker

  Rajae El Himer is als docent-onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Pedagogische Professionaliteit van leraren en ze werkt als lerarenopleider bij Instituut voor Lerarenopleidingen.

  Rajae El Himer is als docent-onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Pedagogische Professionaliteit van leraren. Vorig heeft zij een Comenius Senior Fellowbeurs van 100.000 euro toegekend gekregen om een onderwijsvernieuwing in gang te zetten binnen de tweedegraads lerarenopleiding: Verrijking Pedagogische Professionaliteit.

  De studenten van de lerarenopleidingen worden vanuit de kennisbasis voldoende toegerust voor de leraar-leerling relatie middels kennis, vaardigheden en houdingsaspecten (kwalificerende functie). Ook worden zij voldoende ingeleid in de tradities en praktijken van het leraarschap (socialiserende functie). Vernieuwend aan dit project is dat de aandacht voor ‘de persoon’ van de leraar nog meer centraal wordt gezet (subjectivering), door studenten te helpen zichzelf te laten zien in het onderwijs en daardoor te ontdekken hoe ze kunnen en willen zijn en welke verantwoordelijkheden daarmee gepaard gaan.

  Het streven is daarnaast om studenten te laten ervaren dat een leraar niet alleen kundig moet zijn, maar dat hij zich ook moet kunnen bedienen van praktische wijsheid. Daartoe wordt het handelingsrepertoire van deze studenten vergroot en krijgen zij concrete handvatten aangereikt voor het begeleiden van een diverse leerlingenpopulatie. Zij ontwikkelen gaandeweg een betrouwbaar kompas dat hen loodst door de dagelijkse onderwijspraktijk, met een zeer diverse leerlingenpopulatie.

  Het project wordt binnen Cluster Talen uitgevoerd waar Rajae El Himer als projectleider een professionele leergemeenschap leidt waarin verschillende projectleden collectieve doelen nastreven, kennis met elkaar delen en op basis van co-creatie en multiperspectiviteit tot een concentrisch, praktijknabij en activerend leerarrangement komen. Studenten en het werkveld worden betrokken bij de voorbereidingsfase, de ontwikkeling en de evaluatie van het leerarrangement.

  Carrière

  Rajae El Himer is inmiddels acht jaar werkzaam als lerarenopleider. Zij ervaart het hoger onderwijs als een omgeving waarin zij steeds meer met vindingrijkheid en creatief denkvermogen ontdekt wat de vereisten zijn van een goed curriculum om kwalitatief goede leraren op te leiden in de steeds veranderende onderwijspraktijk. Gedurende haar carrière heeft zij een sensibiliteit ontwikkeld voor een beter begrip van de onderwijspraktijk, hetgeen vaak heeft geleid tot een doortastendheid om in het belang van studenten ideeën en procedures te vertalen naar de praktijk.

  In het verleden heeft Rajae El Himer de lerarenopleiding Nederlands succesvol afgerond. Haar afstudeerfase bij de lerarenopleiding wekte bij haar veel enthousiasme ten aanzien van onderzoek doen en onderzoekend handelen om de eigen beroepspraktijk te verbeteren. Tegen die achtergrond heeft zij na afronding van de lerarenopleiding met succes de universitaire opleiding Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie afgerond (judicium cum laude).

  In de eerste jaren als lerarenopleider lag haar focus vooral op verdieping en verbreding van haar eigen competenties en het stimuleren van onderzoekend vermogen bij haar studenten. Hierna heeft Rajae een periode van inhoudelijke verdieping gekend als coördinator en ontwikkelaar van de leerlijn vakdidactiek. Door de ervaringen die zij heeft opgedaan is zij er van overtuigd dat studenten aan lerarenopleidingen nog beter aan het denken kunnen worden gezet over het leraarschap en over wat zij als goed onderwijs achten voor hun leerlingen. Daarom is zij vanaf 2021 naast larenopleider ook als docent-onderzoeker aangesloten bij het lectoraat Pedagogische professionaliteit van leraren.

  Project(en)

  Van Rajae El Himer