Menu
  English

  Oud-medewerkers

  Netwerken met oud-collega's

  Kwaliteiten verdampen niet op je pensioneringsdatum. Of een ander moment dat je de hogeschool verlaat.

  Hogeschool Rotterdam wil daarom niet alleen een goede werkgever zijn, maar wil ook graag wat blijven betekenen voor oud-medewerkers, die vaak vele jaren lang mee hebben gebouwd aan de hogeschool. Oud-medewerkers waarderen het om ook na hun vertrek onderling contact en verbinding met de hogeschool te houden. Ook wil een aantal oud-medewerkers actief blijven bijdragen aan het werk van de hogeschool, daar zijn meerdere mogelijkheden voor.  

  Aanbod voor oud-medewerkers 

  • Twee keer per jaar is er op wisselende locaties van de hogeschool een evenement speciaal voor oud-medewerkers over een bepaald (actueel) thema van de hogeschool waarbij oud-medewerkers en medewerkers met elkaar in gesprek gaan, kunnen bijpraten en contacten kunnen leggen.  

  • Drie á vier keer per jaar gaat er een e-nieuwsbrief uit over relevante ontwikkelingen op de hogeschool en een overzicht van de activiteiten van de initiatiefgroep en andere leden van het netwerk oud-medewerkers. 

  • Voor oud-medewerkers wordt periodiek een reanimatiecursus aangeboden. De data worden in de nieuwsbrief gecommuniceerd. 

  • Deelname aan de hogeschool-jaaropening en indien mogelijk personeelsfeesten. 

  • Een abonnement op Profielen (magazine en/of e-nieuwsbrief). Aanmelden kan via profielen@hr.nl onder vermelding van postadres, ingeval een hardcopy gewenst is, of het e-mailadres als het een digitale versie moet zijn. 

  • Oud-medewerkers zijn welkom in de mediatheken van Hogeschool Rotterdam. Met een dag-login kan er ook toegang gekregen worden tot digitale kennisbronnen. Via een speciale lenerspas kan materiaal eventueel meegenomen worden. Kijk op hr.nl.mediatheek voor meer informatie.

  Blijven ontwikkelen 

  Een onderwijsorganisatie als Hogeschool Rotterdam is mensenwerk. Werk van mensen die het belangrijk vinden de (professionele) kwaliteiten van anderen te helpen ontdekken en ontwikkelen. Blijvend te ontwikkelen! Want een professional is nooit af, net zomin als de mens daarachter. Het in stand houden van het contact tussen medewerkers en oud-medewerkers is een belangrijk instrument om ervaringen met elkaar te delen, van elkaar te leren en de doorontwikkeling te stimuleren. 

  Initiatiefgroep 

  De initiatiefgroep wil vanuit het netwerk van oud-medewerkers bovenstaande visie wil helpen realiseren. In de eerste plaats beheert die het netwerk van oud-medewerkers die zich hebben aangesloten, want bereikbaarheid is de eerste voorwaarde voor het leggen van contact. De initiatiefgroep organiseert twee keer per jaar een netwerkevenement waarbij onderlinge contacten kunnen worden gelegd, uitgebouwd en waar het bespreken van actuele thema’s de voedingsbodem vormt voor wederzijdse inspiratie, die verder gevoed kan worden met de inzet van oud-medewerkers. Die inzet kan een scala aan verschijningsvormen hebben (zie kopje inbreng). Ook blijven we door die bijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen bij de hogeschool. 

  De initiatiefgroep bestaat uit: Johan Sevenhuijsen, Ad Henneveld, Martin Reekers, Wim Nas, Ton Handgraaf, Annelies Eysink Smeets - van de Burgt en Hilly van Dijk. Zij zijn te bereiken via het emailadres: oudmedewerkers@hr.nl. De initiatiefgroep komt regelmatig (ca. om de twee maanden) bij elkaar.  

  Inbreng 

  Oud-medewerkers die graag iets willen inbrengen als onderwerp voor de evenementen, of die een bijdrage willen leveren aan het werk van de hogeschool kunnen dat via de bovenstaande mail kenbaar maken en/of  melden dat zij een vergadering van de initiatiefgroep willen bijwonen. 

  Actief blijven 

  Onderwijs- en teammanagers van de hogeschool kunnen contact opnemen wanneer zij graag een beroep willen doen op de kwaliteiten van oud-medewerkers voor klussen die niet door zittend personeel en/of studenten kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de vorm van: 

  • gericht advies  
  • helpen bij het coachen van specifieke studenten
  • afstudeeropdrachten begeleiden
  • afnemen van interviews bij onderzoeken van een kenniscentrum
  • geven van gastcolleges
  • uitvoeren van keuzemodules
  • coachen van medewerkers
  • pre-pensioneringsworkshops
  • begeleiding medezeggenschapsraden
  • adviseren examencommissies, toetscommissies, curriculumcommissies.
  • inzet bij rollenspellen, simulaties in de rol van klant, patiënt, client of slachtoffer
  • hand- en spandiensten voor de eigen oude afdeling
  • andere vormen waar behoefte aan is. 

  Een aantal van de activiteiten kan als vrijwilligerswerk worden beschouwd. Daar waar vrijwilligerswerk concurrentievervalsende effecten kan hebben, is een passende beloning van toepassing dat overeenkomt met het op het moment van inzet, geldende interne doorberekentarief. De vorm en de condities van bijdragen worden per geval in onderling overleg bepaald.  

  Terugblik bijeenkomst 9 oktober 2023

   9 oktober jongstleden werden wij, als oud-medewerkers op een prettige wijze ontvangen door het Instituut voor Lerarenopleidingen van onze hogeschool. De sprekers Els de Bock, Jiwan Does, Annemarie van Efferink en Nina Adriaanse hebben toen toegezegd hun PowerPoints beschikbaar te stellen. Annemarie heeft haar presentatie nog wat uitgebreid met bevindingen van haar onderzoek.  De presentaties staan hieronder. 

  Bekijk de presentaties van de bijeenkomst op IvL in oktober 2023: 

  Wie wil er coachen?  

  Els de Bock heeft aangegeven dat zij onder de oud medewerkers op zoek is naar personen die afstudeerders LERO willen coachen.  Als je hier geïnteresseerd in bent, geef dat dan door aan ons via oudmedewerkers@hr.nl  Wij gaan dan in overleg met Els over de voorwaarden waaronder een en ander kan gaan plaatsvinden. 

  Ondertussen zijn wij al weer bezig met het organiseren van een volgende bijeenkomst in het voorjaar van 2024. Informatie volgt daarover binnenkort. 

   

  Lid worden? 

  Ben je een oud-medewerker van HR en heb je belangstelling om lid te worden? Geef dan je e-mailadres door via oudmedewerkers@hr.nl. Je ontvangt dan de e-nieuwsbrief met informatie over alle activiteiten en een uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst. Weet je oud-medewerkers die ook interesse kunnen hebben? Wijs ze dan op deze pagina.  

  De groep oud-medewerkers heeft regelmatig overleg met het CvB over haalbaarheid en concretisering van een aantal nog te ontwikkelen zaken. Daarover houden wij je op de hoogte via bijeenkomsten of e-mail.