Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Lia Voerman tot lector Didactiek

  Leerbevorderende, activerende interactie staat centraal

  08 juni 2020

  Zij levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden. Leerbevorderende, activerende interactie staat daarbij centraal.

  De afgelopen jaren waarschuwde de Inspectie van het Onderwijs voor de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs: leerlingen en studenten met laagopgeleide ouders en een migratieachtergrond hebben stelselmatig minder kans op schoolsucces. Dit stelt eisen aan het handelen van de leraar. Didactiek en pedagogiek zijn van groot belang om het leren zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden en daarmee ieders kansen te vergroten.

  Bevorderen van leren
  Bij didactiek gaat het om bevorderen van leren door het systematisch handelen van leraren in de klas. Door ‘activerende interactie’ stimuleren docenten het leren. Dat doet een docent in de eerste plaats door vragen te stellen die de lerenden aan het denken zetten en door feedback te geven. En tegelijkertijd door hen zoveel mogelijk zelf te laten denken en niet zoveel aanwijzingen te geven. Daarmee is de interactie tussen docenten en leerlingen leerbevorderend. Het gaat om de dialoog tussen leraar en lerende.

  In samenwerking met het Instituut voor Lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam houdt het lectoraat Didactiek zich bezig met het versterken van de didactische professionaliteit van lerarenopleiders en docenten ten behoeve van het bevorderen van het leren van studenten en leerlingen. Samen met de lerarenopleiders en de docenten zal het lectoraat praktijkgericht onderzoek doen naar de activerende interactie die in de klas plaatsvindt én zoeken naar mogelijkheden om die te optimaliseren. Uiteraard is er in het leerbevorderend handelen samenhang tussen pedagogiek en didactiek. Er zal dan ook intensief samengewerkt worden met het lectoraat Pedagogiek.

  “Ik zie mijn opdracht als het slaan van een brug tussen theorie en praktijk op zo’n manier dat docenten echt handvatten krijgen om - op basis van wat we al weten - les te geven en hun didactiek met behulp van activerende interactie verder te verfijnen.” Lia Voerman

  Lia Voerman is in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, op onderzoek naar hoe je zo feedback kunt geven aan leerlingen, dat zij daar echt iets aan hebben. En vervolgens hoe je deze didactiek aan docenten kunt leren. Naast een aanstelling aan de Universiteit Utrecht werkt ze vanuit V&F Onderwijsconsult waarbij ze scholen begeleidt bij het duurzaam invoeren van Didactisch Coachen.

  Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden. Ga voor meer informatie naar de website van het kenniscentrum.

  Lia Voerman is vanaf juni 2020 werkzaam als lector ‘Didactiek’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam. Kijk voor meer informatie op haar persoonlijke pagina.