Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam omarmt manifest toekomstbestendig economisch beroepsonderwijs

  15 juli 2020

  Hogeschool Rotterdam gaat - samen met andere beroepsonderwijsinstellingen - aan de slag met de adviezen van een onafhankelijke denktank om het economisch beroepsonderwijs in Rotterdam toekomstbestendig te maken.

  Een onafhankelijke denktank heeft op 15 juli het manifest ‘Vrije Zones’ overhandigd aan de bestuurders van Albeda, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Zadkine. Het is een manifest over het economisch beroepsonderwijs in Rotterdam met zeven aanbevelingen die moeten zorgen voor een toekomstbestendige vorm van dit onderwijs. Zo pleit de denktank voor vrije zones met meer ruimte  voor het vernieuwen van het onderwijs en waarbij grens overstijgende samenwerking kan plaatsvinden tussen roc’s, hogescholen en het bedrijfsleven.

  “Ik vind het heel goed dat gezaghebbende mensen van buiten het beroepsonderwijs goed gekeken hebben naar ons economisch onderwijs; een vanuit economisch én maatschappelijk opzicht heel belangrijk domein. Ik dank hen zeer”, aldus bestuursvoorzitter Ron Bormans. “Dat dat gebeurt, past bij het beroepsonderwijs. En het advies dat zij ons geven, is heel waardevol en zal ook door Hogeschool Rotterdam – met 16.000 studenten in dit domein een grote speler – omarmd worden.”

  De directe aanleiding van dit manifest is een reeks rapporten en studies die signalen afgeven over een disbalans tussen de economische opleidingen en de vraag van de arbeidsmarkt. Ron Bormans: “In het verleden is door Hogeschool Rotterdam de vraag geopperd of we niet ook aandacht moeten schenken aan de omvang van het economische domein. De effecten van Covid-19 op de conjunctuur gaan die vraag de komende jaren mogelijk nadrukkelijker opwerpen. Hogeschool Rotterdam vindt – vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid – dat we als beroepsopleiders blijvend oog moeten houden voor de kwantitatieve balans in ons aanbod.”

  Uitdagingen

  Albeda, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Zadkine hebben eind 2019 de handen ineen geslagen en een onafhankelijke denktank – met leden van buiten het onderwijs – de opdracht gegeven met een frisse blik de problematiek te verkennen. Een uniek initiatief, waarbij de instellingen grote hoeveelheden data hebben uitgewisseld en intensief hebben samengewerkt.

  In het  manifest benoemt de denktank de belangrijkste uitdagingen voor het economisch beroepsonderwijs. Denk aan de omvangrijke uitval van studenten in dit domein, de veranderende arbeidsmarkt en de snelheid waarmee onderwijsprogramma’s ontwikkeld (kunnen) worden. Door de verschillende systeemwerelden van roc’s en hogescholen vinden onderwijsvernieuwingen te veel in isolement plaats.

  Vernieuwing

  In antwoord op bovenstaande uitdagingen komt de denktank tot de conclusie dat verandering van het economisch beroepsonderwijs nú noodzakelijk. Dat is nodig om de 23.000 studenten in het economisch beroepsonderwijs in Rotterdam een goed toekomstperspectief te bieden.

  De denktank ziet mogelijkheden in vernieuwende ‘zones’ met meer vrijheidsgraden voor curriculumvernieuwing, financiering en grensoverschrijdende samenwerking binnen en tussen de roc’s en hogescholen, over de sectoren heen en met het werkveld. Dit kan resulteren in een dubbele degree voor de student.

  Ook pleit de denktank voor het delen van data over de ontwikkelingen van de gevraagde kennis en vaardigheden in de markt. Dit wordt vormgegeven in een gezamenlijk regionaal datacenter om zowel de toekomstige ontwikkelingen per sector als de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in de regio Rotterdam nauw te monitoren. Daarnaast worden de bestuurders aangemoedigd het regionaal opleidingsaanbod gezamenlijk te toetsen aan de vraag van de arbeidsmarkt en de ingezette samenwerking te bestendigen. Ten slotte wordt ook de overheid opgeroepen tot het nemen van maatregelen die het innovatievermogen van het onderwijs bevorderen. De instellingen moeten licenties kunnen ontwikkelen voor innovatief beroepsonderwijs.  

  Waardevol

  De bestuurders zijn geïnspireerd door de adviezen van de denktank en met de ondertekening van dit manifest erkennen zij hun gezamenlijke opdracht. Zakia Guernina, bestuurslid van Hogeschool Rotterdam en voortrekker van de verkenning is erg tevreden met het resultaat. “Het advies van de denktank is herkenbaar en waardevol. Er is nog veel te doen om dit om te zetten in tastbare resultaten en daar gaan we dan ook direct mee aan de slag, samen met de instellingen en het bedrijfsleven in de domeinen ICT, zorg en techniek om de cross overs in het beroepsonderwijs te bewerkstellingen. Ik ben ieder denktanklid zeer dankbaar en kijk uit naar onze verdere samenwerking in het proces van de implementatie van hun advies.”

  De denktank bestaat uit zes leden: Miriam Hoekstra-van der Deen (directeur Airport Operations van Schiphol), Mai Elmar (directeur Cruise Port Rotterdam), Barbara Kathmann (wethouder Economie in Rotterdam), Laamia Elyounoussi (algemeen directeur Schone Zaak), Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt) en Ludo Baauw (CEO Intermax Group).

  Ga voor meer informatie over de verkenning, de denktank, het manifest en de volledige reacties van de bestuurders naar de website van Verkenning Toekomst Economisch Beroepsonderwijs Rotterdam.