Menu English

CvB tevreden over toenemende zelfstandige rol examencommissies

12 september 2023

Het College van Bestuur (CvB) is zeer te spreken over de groei die de examencommissies doormaken. “De commissies worden volwassener en de zelfstandige rol groeit, waardoor er geen aanleiding is geweest om te interveniëren”, luidt de reactie op het Onderzoeksrapport Jaarverslagen Examencommissies 2021-2022.

Hogeschool Rotterdam publiceert jaarlijks de jaarverslagen van de examencommissies, die verantwoording afleggen aan het CvB over de kwaliteitsborging van onze opleidingen. Met de publicatie hiervan geven wij als hogeschool inzicht in onze kwaliteitszorg, omdat transparantie een 
essentieel onderdeel is van onze kwaliteitscultuur.

Ieder jaar analyseert een onderzoeksteam alle jaarverslagen op zichtbare trends en ontwikkelingen, met als doel te monitoren wat goed gaat en op welke onderdelen meer verbetering nodig is, zodat zowel de examencommissies als de opleidingen hiervan kunnen leren.

Deskundig en veerkrachtig

Uit het Onderzoeksrapport Jaarverslagen Examencommissies 2021-2022 blijkt dat de examencommissies een hoge mate van deskundigheid en veerkracht (de opkomst van online toetsing) hebben laten zien. Het is duidelijk te merken dat de examencommissies harmoniserend optreden en de verbondenheid zal verder versterkt worden door kennis te blijven delen, professionalisering en heldere afspraken.

P&C-cyclus

Dat is ook zichtbaar in de Planning & Control-cyclus. De meeste examencommissies brengen hun kwaliteitscyclus steeds transparanter en duidelijker in kaart. Samen met de toets(borgings)commissies werken ze structureel aan de kwaliteitsborging, wat leidt tot waardevolle  aanbevelingen voor de opleidingen. Om de implementatie hiervan te bespreken, zitten de toets(borgings)commissies en de examencommissies periodiek om de tafel met het onderwijsmanagement. De werkrelatie tussen deze partijen is over het algemeen goed, al kan het vastleggen van gemaakte afspraken en de terugkoppeling hiervan transparanter. 

Relatie met onderwijsmanagement

Nu de positie van de examencommissies steeds autonomer wordt, vindt het CvB het belangrijk dat de relatie met het onderwijsmanagement waar nodig wordt herijkt en dat over de voortgang hiervan jaarlijks wordt gerapporteerd. In het Platform Voorzitters Examencommissies (PVE) wordt besproken hoe de P&C-cyclus met het onderwijsmanagement verduidelijkt en geharmoniseerd kan worden. Bijvoorbeeld door standaard formats voor verslaglegging en aanscherping van het format voor het jaarverslag rond de relatie tussen de examencommissies en het onderwijsmanagement. 

Opvolging aanbevelingen

Alle examencommissies hebben afgelopen jaar zelf de borging van de gerealiseerde leerresultaten uitgevoerd. Deze is divers en de examencommissies reflecteren stelselmatig op de instrumenten die 
hiervoor benut worden. Ook is er steeds meer ruimte om naast het screenen van werk ook te monitoren in hoeverre aanbevelingen opgevolgd worden, bijvoorbeeld in de vorm van een meerjarenplan. Het ene jaar bekijkt de examencommissie het eindniveau/afstudeerprogramma. In het jaar daarop monitort de examencommissie wat de ontwikkelingen zijn en in welke hoedanigheid de verbeteracties zijn doorgevoerd naar aanleiding van de bevindingen van het voorgaande jaar. Op deze wijze krijgt de opleiding voldoende ruimte om zich te ontwikkelen en te verbeteren en kan de 
examencommissie ieder jaar het eindniveau borgen.

Vertrouwen

Het College van Bestuur is tevreden over de gang van zaken rond examencommissies en heeft er alle vertrouwen in dat de ingeslagen weg verder wordt afgelegd door de examencommissies en ze hun 
taken op een kwalitatief goede wijze zullen blijven uitvoeren.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen