Menu
  English

  Participeren met Hiv

  Van school tot in arbeid

  Publicatiedatum: 01 januari 2013

  Wereldwijd leven naar schatting 38 miljoen mensen met hiv, waarvan ongeveer 31 miljoen ook op de hoogte is van zijn of haar hiv-status. In Nederland zijn er op dit moment naar schatting 24.000 geregistreerde patiënten met jaarlijks zo’n 600 nieuwe diagnoses.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Zowel vanuit de praktijk, als vanuit de internationale literatuur zijn er vele indicaties dat mensen met hiv risico lopen op het ontwikkelen van problemen op het gebied van participatie.

  Deze problemen kunnen bij kinderen bestaan uit meer schoolverzuim en vaker stoppen met een opleiding in vergelijking met leeftijdsgenoten. Daarnaast komen er relatief veel leerproblemen voor onder kinderen en jongeren met hiv en hebben zij te maken met zaken als disclosure en stigma op school. Op volwassen leeftijd worden relatief veel problemen gerapporteerd op het gebied van arbeidsparticipatie. Zo wordt in de multidisciplinaire richtlijn 'Hiv en Arbeid' een werkloosheidcijfer beschreven variërend van 45-65% onder mensen met hiv in westerse landen. Een hiv-infectie kan leiden tot werkloosheid, maar ook tot verzuim op het werk en problemen bij het terugkeren naar of verkrijgen van werk.

  Er is nog veel onduidelijkheid over de verschillende determinanten die een rol spelen bij problemen op het gebied van participatie. Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in de problematiek op het gebied van participatie bij mensen met hiv en de determinanten die daarbij een rol kunnen spelen.

  Onderzoek

  Met dit project zijn diepte-inzichten verkregen over participatie(problemen) van mensen met hiv op verschillende leeftijden. Er is specifiek ingezoomd op verschillende groepen die door de hiv-behandelaren zijn aangedragen wegens problemen of vragen op het gebied van participatie. Bij de kinderen is vooral gekeken naar de schoolparticipatie, bij volwassenen naar arbeidsparticipatie. De dataverzameling heeft plaatsgevonden middels vragenlijstonderzoek en interviews.