Menu Zoeken English

BiBoZ: Blijf in Beweging

Ondersteuning van zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag
Publicatiedatum: 01 september 2018

Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks inspanningen van zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, wordt ingeschat dat meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag.

Toon:

Beoogde resultaten

Beroepspraktijk

  • Prototype van een methodiek voor het op maat ondersteunen van duurzaam gezond beweeggedrag;
  • Ten minste 25 professionals hebben gewerkt met het prototype van de methodiek;
  • Een eerste aanzet voor de ontwikkeling van een interdisciplinaire richtlijn stimuleren duurzaam gezond beweeggedrag.

Onderwijs

  • Uitbreiding van het thema stimuleren duurzaam gezond beweeggedrag in het curriculum van de betrokken hbo-opleidingen gericht op bewegen, leefstijl en gezondheid;
  • Continue onderzoekslijn ‘praktijkonderzoek fysiotherapie’ (POF) over duurzaam gezond bewegen;
  • Doorontwikkeling minor ‘Meedoen door sport en bewegen’.

Wetenschap

  • Meer inzicht in (onbewuste) factoren die van belang zijn bij het helpen bestendigen van gezond beweeggedrag (voorspellende factoren) tijdens een behandeltraject door de inzet van ontwerpgericht onderzoek;
  • Artikelen over de verschillende stappen zoals ontwikkelen functioneringsprofielen, identificeren bouwstenen van ondersteuningstrajecten en de ontwikkeling prototype van de methodiek en uitvoering haalbaarheidsstudie.

Contextmapping

Binnen de contextmapping hebben zeven cliënten in twee verschillende sessies geparticipeerd. Deze cliënten werden geworven vanuit verschillende beweeginterventies, georganiseerd in de eerste lijn. Er werd gebruikt gemaakt van de methode contextmapping, een creatieve manier van informatie verzamelen waarbij ervaringen, leefwereld en emoties van de cliënten in kaart zijn gebracht. De analyse werd gedaan door vier onderzoekers. De resultaten laten zien dat sociale contacten in de omgeving en een mooie buitenomgeving gezond beweeggedrag kunnen bevorderen. Verder belemmeren slecht weer, slechte infrastructuur en weinig sociale contacten gezond beweeggedrag. Bevorderende gedragsfactoren voor gezond beweeggedrag waren blij worden van bewegen en dat bewegen functioneel moet zijn. Verder kunnen het bang zijn om te vallen, schaamte en lichamelijke klachten gezond beweeggedrag belemmeren. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze resultaten worden gebundled worden die door Hogeschool.

Storytelling

Het doel van de methodiek storytelling is om te achterhalen wat de betekenis en waarheid is van de persoon die het verhaal vertelt. Het focuspunt ligt niet zozeer op de waarheid. We zijn vooral geïnteresseerd wat voor betekenis de cliënten geven aan het verhaal. Zes cliënten en zeven zorgprofessionals hebben verteld over wat gedragsbepalende factoren zijn voor gezond beweeggedrag. De verhalen zijn opgehaald door narratieve vragen te stellen. Hierbij is het cliëntperspectief en het zorgprofessional perspectief apart geanalyseerd waardoor kansen voor verbeteringen beter naar voren komen en verschillen en overeenkomsten beter te zien zijn.

Buurtscan

Voor twee zorgpraktijken in verschillende wijken in Rotterdam is de opdracht uitgezet om een beweegkaart te maken. Door middel van zowel straatinterviews, observaties en online informatie hebben studenten een beweegkaart gemaakt die zorgprofessionals kunnen inzetten bij de begeleiding van hun cliënten naar passend beweegaanbod. Hierbij is een protocol gevolgd die ook binnen de andere Hogeschool is ingezet. De beweegkaart is getest op bruikbaarheid en er is aandacht geweest hoe de zorgprofessional de beweegkaart up to date kan houden. De opgeleverde beweegkaarten kunnen in de betreffende wijk gebruikt worden door zorgprofessionals en hun inzicht geven in de beweegmogelijkheden binnen de wijk.

Bekijk de beweegkaart

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen