Menu
  English

  Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces

  Programma binnen Hogeschool Rotterdam

  Publicatiedatum: 17 oktober 2018

  Hogeschool Rotterdam heeft en hogeschoolbreed programma ingericht waarin rond de 20 opleidingen gericht werken aan hun onderwijskwaliteit en daarmee aan het studiesucces van studenten. Kenniscentrum Talentontwikkeling participeert, zowel met onderwijskundig, pedagogisch-didactische deskundigheid als met begeleidingskundige expertise.

  Toon:

  Onderzoek

  Aanleiding

  Van het hoger beroepsonderwijs in de grootstedelijke context wordt veel gevraagd. Er moet enerzijds een voortdurend innoverende verbinding zijn met de bewegelijke beroepscontexten en anderzijds een betekenisvolle inbedding in de samenleving van de stad en omgeving met alle maatschappelijke vraagstukken die daar spelen. De hogeschool staat voor de opgave om de dynamiek van beroepen met hun kwaliteitseisen en de dynamiek van de stad met zijn sociale complexiteit te vertalen in een programma voor onderwijs en kennisontwikkeling. Dat is niet gemakkelijk. In de praktijk van het onderwijs blijken nog altijd veel studenten uit te vallen of veel vertraging op te lopen. 

  Hogeschool Rotterdam heeft en hogeschoolbreed programma ingericht waarin een 15-tal opleidingen gericht werken aan hun onderwijskwaliteit en daarmee aan het studiesucces van studenten. Het GOS-programmateam ondersteunt hen hierbij. Ook Kenniscentrum Talentontwikkeling participeert in dit programmateam, zowel met onderwijskundig, pedagogisch-didactische deskundigheid als met begeleidingskundige expertise.

  Onderzoek

  • Het lectoraat Studiesucces, onder leiding van lector Ellen Klatter begeleidt met een klein team van  docentonderzoekers de GOS-opleidingen met hun probleemanalyse. Het systematisch ontrafelen van een onderwijskundig probleem en kritisch doorvragen op het onderwijsproces blijkt nog geen gemeengoed binnen de hogeschool. Het GOS-onderzoeksteam werkt nu aan een digitale tool die ondersteunt in deze redeneerketen-aanpak. Gedurende het programma levert het GOS-onderzoeksteam op vraag ondersteuning, voert onderzoek uit op specifieke onderdelen, en verzorgt scholingssessies. We zijn voornemens in het tweede jaar van het programma GOS een hogeschool-breed onderzoek op te zetten naar de uitwerking van het begrip constructive alignment binnen de opleidingen en de relatie met studiesucces.  Samenhang en afstemming in het programma en de uitvoering daarvan is namelijk een belangrijk onderwijskundige principe.
  • Vanuit het lectoraat Begeleidingskunde is er ondersteuning op het werken aan teamontwikkeling. Hoe wordt, zo is daar de vraag, dit samenhangende programma gedragen en geleefd door docenten, ondersteuners, managers. De kwaliteit van het onderwijs zit immers in belangrijke mate in de kwaliteit van de samenwerking in de teams. Begeleidingskundigen onder leiding van lector Michiel de Ronde helpen daarom teams om die onderlinge afstemming te vinden en in de praktijk te brengen.