Menu English

Begrijpend Leesexperiment vmbo

BELEX

Publicatiedatum: 01 januari 2011

Wat zijn de effecten van het programma Nieuwsbegrip op de begrijpend leesvaardigheid van vmbo leerlingen na 1 en na 2 jaar? Dit project richt zich op het verhogen van de effectiviteit van een specifieke aanpak van het leesonderwijs op de begrijpende leesvaardigheid van leerlingen in het vmbo.

Toon:

De aanpak maakt gebruik van het, door de CED groep ontwikkelde, pakket voor het lezen van actueel nieuws, Nieuwsbegrip, en van uit onderzoeken gebleken effectieve principes voor begrijpend leesinstructie die middels training en coaching van vmbo-docenten worden ingevoerd. De didactiek van begrijpend lezen past in de doorlopende leerlijn vanuit het basisonderwijs. Het pakket Nieuwsbegrip bestaat inmiddels 10 jaar en is oorspronkelijk ontwikkeld voor het basisonderwijs.

Projectbeschrijving

In een Randomized Controlled Trial worden de effecten van de aanpak en voorwaarden voor een succesvolle uitvoering vastgesteld.

Geven van evidence based informatie over de werkzaamheid van de principes voor begrijpend leesonderwijs die in het project toegepast worden.

Kenniscirculatie

De resultaten worden tussentijds en aan het einde van het onderzoek gecommuniceerd in zowel het lokale als nationale onderwijsveld. Tijdens het onderzoek zullen de scholen die participeren aan het onderzoek regelmatig op de hoogte gebracht worden van de resultaten via bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zullen zowel op alle scholen afzonderlijk worden georganiseerd als schooloverstijgend (scholennetwerk). Verder zal met behulp van bestaande communicatiemiddelen (nieuwsbrief, website, etc.) van het CED regelmatig over de resultaten worden gepubliceerd. Ook zullen regionale bijeenkomsten worden gehouden voor andere scholen en worden de lokale media actief benaderd. Daarbij zal het consortium worden bijgestaan door een pr-afdeling van de HR Twee schoolbesturen (partners) zullen eveneens bijdragen aan de disseminatie. Ook zal in overleg met de VO-raad de mogelijkheid voor het op landelijk niveau beschikbaar stellen van de opgedane kennis onderzocht worden. Verdere disseminatie van resultaten naar het onderwijsveld zal plaatsvinden via publicatie in vaktijdschriften (bv, Levende Talen, Didaktief, Mesomagazine). Tevens zal een publieksvriendelijke eindrapportage verschijnen. Daarnaast zullen wetenschappelijke artikelen worden geschreven over de beschikbare resultaten en aangeboden aan nationale en internationale tijdschriften (o.a. Pedagogische Studiën, Learning and Instruction, Journal of Educational Psychology). Dit zal gepaard gaan met bijdragen aan nationale en internationale congressen (ORD, HSN, EARLI, AERA, AILA).