Menu Zoeken English

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Vervolg op WMO Werkplaats Rotterdam
Publicatiedatum: 01 oktober 2016

Een regionaal samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid.

Toon:

Introductie

De voormalige Wmo-werkplaats Rotterdam, die in de periode 2012-2016 actief was, maakt een doorstart onder de naam Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. De werkplaats is een regionaal samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid. Hierin werken verschillende partners samen aan maatschappelijke vraagstukken; onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg- en welzijn, burgers en cliënten. 

Thema's

 1. Doorontwikkeling van Sociale Wijkteams
  Sociale wijkteams zijn de pilotfase nog niet voorbij. In veel gemeenten en organisaties staat de komende jaren de uitdaging centraal om de sociale wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de nog steeds groeiende kennis en praktijk.
 2. Samenwerking formeel en informeel.
  De (werk)relatie tussen informeel en formeel, tussen professionele zorg en sociale steun en tussen professionals en vrijwilligers/mantelzorgers blijkt voor alle betrokken partijen een relatie die vragen oproept.
 3. Meten en weten in het sociale domein.
  De vraag naar verantwoording, naar aanwijsbare resultaten, naar onderbouwing en naar fundering wordt steeds luider. Echter, het sociale domein laat zich moeilijk alleen in een kwantitatief/cijfermatig wetenschappelijk kader stoppen. Er zijn nieuwe, andere manieren nodig om het sociale domein te bemeten en te evalueren.
 4. Relatie en onderlinge verbondenheid binnen het sociale domein.
  Nogal wat vraagstukken in de zorg en ondersteuning hangen veelal samen met armoede (schulden) en gebrek aan participatie. Dat er relaties bestaat tussen opvoedingsproblematiek en inkomensproblemen, huiselijk geweld en psychische problemen of schulden en eenzaamheid is evident. Maar hoe pakken we dergelijke complexe problemen in samenhang aan?
 5. Participatie, zelf(samen)redzaamheid en eigen kracht.
  Van de bewoners wordt verwacht dat ze bij het oplossen van problemen meer uit gaan van de eigen kracht en het eigen netwerk en zich in de samenleving actiever opstellen als vrijwilliger. Professionals moeten burgers ondersteunen in het versterken van de eigen kracht en het bij elkaar brengen van het informele netwerk.

Werkgroepen

In werkgroepen gaat de werkplaats aan de slag met teams bestaande uit professionals uit welzijn, onderwijs en beleid. In de werkwijze van de werkgroepen staat transformatieleren centraal, zoals beschreven in de bundel ‘Leren transformeren’, een uitgave van de gezamenlijke Wmo- werkplaatsen. Bij transformatieleren staan de urgente vragen uit de praktijk centraal. Een belangrijk aspect van transformatieleren is ervaringsleren, maar waarbij er zowel aandacht gaat naar ervaringen als naar kennisontwikkeling. Ervaringsleren is een actief proces waar bestaande kennis wordt uitgewisseld en nieuwe kennis en in-zichten worden opgebouwd. In het werk van de werkgroepen is de alledaagse praktijk leidend. Dit wil zegen dat het perspectief van de cliënt, doelgroep, vrijwilliger of wijk-bewoners altijd centraal staat.

Werkgroep 1: Doorontwikkeling van sociale wijkteams

Sociale wijkteams zijn de pilotfase nog niet voorbij. In veel gemeenten en organisaties staat de komende jaren de uitdaging centraal om de sociale wijkteams door te ontwikkelen en aan te passen aan de zich nog steeds groeiende kennis en praktijk. Leervragen rondom een integraal dienstverleningsconcept staan centraal.

Werkgroep 2: Samenwerking formeel en informeel

De (werk)relatie tussen informeel en formeel, tussen professionele zorg en sociale steun en tussen professionals  en vrijwilligers/mantelzorgers blijkt voor alle betrokken partijen een relatie die vragen oproept. Ontstaan van een zorgzame ring rondom kwetsbare burgers staat centraal.

Vooruit kijken

De nieuwe Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen zeven gemeenten in Zuid-Holland. Het doel is de social professional te ondersteunen in de uitvoering van de dagelijkse praktijk.

Tijdens de startbijeenkomst op 22 september 2016 werd alvast vooruit gekeken:  “Daarbij gaat het de werkplaats”, volgens lector Toby Witte (Hogeschool Rotterdam), “uiteindelijk niet om de kwaliteit van de zorg, maar om de kwaliteit van leven van de inwoner.” Het eerste jaar wordt aan de slag gegaan met twee thema’s: doorontwikkeling van sociale wijkteams en samenwerking tussen formele en informele zorg. Een inspirerende quote tijdens de presentatie van de werkgroepen die aan de slag gaan, was die van de sociaal onderneming Greyston Bakery: “We don’t hire people to bake brownies, but we bake brownies to hire people.” We gaan niet met z’n allen aan de slag met de werkplaats, maar de werkplaats bestaat omdat we met z’n allen aan de slag willen.  

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen