Menu English

Katrijn van Goethem

Docent-onderzoeker

Katrijn van Goethem is docent-onderzoeker bij het lectoraat Motiverende Leeromgevingen. Katrijn is betrokken bij het motivatieonderzoek dat wordt uitgevoerd onder alle leerlingen van de Zeeuwse scholen die aan het lectoraat deelnemen. Dit onderzoek wil de motivatie voor schooltaken in beeld brengen en is eveneens een nulmeting waarmee het effect van veranderingen in de leeromgeving op de motivatie kan worden nagegaan.

Katrijn doet daarnaast ook onderzoek naar de invloed van plusopdrachten op de motivatie van (hoog)begaafde leerlingen in het middelbaar onderwijs. Plusopdrachten zijn speciale opdrachten die aan (hoog)begaafde leerlingen worden aangeboden om hen meer uitdaging in het schoolwerk te geven. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het aanbieden van plusopdrachten een goede manier is om (hoog)begaafde leerlingen te motiveren en zo ja, aan welke kenmerken deze plusopdrachten dan moeten voldoen.

Katrijn is cultuurhistoricus en eerstegraads bevoegd docent geschiedenis. Beide studies heeft zij bij Universiteit Utrecht afgerond. Katrijn heeft ervaring als docent en docent-onderzoeker in het middelbaar onderwijs en als leerlingcoördinator bovenbouw havo/vwo.

Katrijn is als vrijwilligster ook lid van de werkgroep educatie van de Oudheidkundige Kring ‘De Vier Ambachten’. Het doel van de werkgroep is om de regionale geschiedenis van de vroegere ‘Vier Ambachten’ en het land van Saeftinghe bij kinderen, jongeren en volwassenen onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door het schrijven van lesbrieven of het organiseren van lezingen.