Menu Zoeken English

Opleiding International Business and Languages ontvangt positief oordeel NQA na herstelperiode

18 januari 2019

De visitatiecommissie NQA heeft een positief advies uitgebracht over de opleiding International Business and Languages, na haar revisitatie in december. De opleiding heeft volgens de commissie in één jaar tijd substantiële verbeteringen doorgevoerd, die in lijn zijn met de aanbevelingen die in november 2017 zijn gedaan na de eerste visitatie.

Afstudeerprogramma verbeterd

De commissie gaf de opleiding destijds in haar totaaloordeel een voldoende voor de kwaliteit van de opleiding, maar beoordeelde de kwaliteit van het afstudeeronderzoek (standaard 4) als onvoldoende. Er was te weinig variëteit in de gehanteerde onderzoeksmodellen en de commissie wilde meer diepgang zien in de door studenten gebruikte onderzoeksmethodes.

De opleiding had al stappen ondernomen om het afstudeerprogramma stapsgewijs te herzien en implementeerde direct een verbeterplan met maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere afstudeerscriptie voldeed aan de vereisten uit het beoordelingskader van de NVAO.

Herstel in één jaar in plaats van twee

Met de implementatie van het verbeterplan had de opleiding dusdanig vertrouwen in de gewenste kwaliteitsslag dat zij opteerde voor een herstelperiode van één jaar in plaats van twee. De opleiding ambieerde een positieve herbeoordeling, voordat de opleiding onderdeel wordt van het nieuwe International Business (IB) profiel. Volgens landelijke afspraak vindt dit jaar de accreditatie plaats van dit nieuw te vormen profiel.

De genomen verbeterstappen hebben met name betrekking op de afstudeerfase, waarbij meer nadruk ligt op innovatie, (zelf)reflectie en onderzoeksvaardigheden. Collegelid Zakia Guernina is tevreden over de ontwikkeling die de opleiding het afgelopen jaar heeft doorgemaakt: “Je merkt dat de opleiding de schouders eronder heeft gezet en binnen één jaar veel progressie heeft geboekt. Dat is een compliment waard. Doordat het team de student meer centraal heeft gezet, heeft de opleiding een flinke kwaliteitsimpuls gekregen. Dit heeft niet alleen effect op het afstudeerniveau, maar op de gehele kwaliteit van de opleiding.”

Meer als team opereren

Dit is ook bij de visitatiecommissie niet onopgemerkt gebleven. De commissie geeft in haar rapport aan dat de veranderingen al goed merkbaar zijn binnen de opleiding. Niet alleen ten aanzien van de afstudeerfase, maar ook in de cultuur die er bij de opleiding heerst. Zo wordt opgemerkt dat de medewerkers nu meer als een team opereren dat zich erop richt om studenten een programma aan te bieden van hoge kwaliteit. De energieke aanpak van het team heeft niet alleen geresulteerd in concrete verbeteringen ten aanzien van het afstudeerniveau, maar ook structurele veranderingen gebracht, zo staat er in het rapport: “Just over a year after the previous assessment, the panel encountered a programme that is in the process of wide-ranging change. Issues that troubled the programme in the past have been, or are being, dealt with in an energetic manner. This does not only mean that concrete measures have been taken to safeguard the end level of current students, but also that more structural changes are being made to prevent a recurrence of quality loss in the future.

Op basis van het advies van de NQA zal de NVAO een definitief besluit nemen over de accreditatie van de opleiding International Business and Languages. De hogeschool ziet dat besluit met belangstelling en vertrouwen tegemoet.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen