Menu English

Update dinsdag 28 juni: Verlaging collegegeldtarief voor studenten uit Oekraïne, Rusland en Belarus

28 juni 2022

Voor het studiejaar 2022/2023 wordt het collegegeldtarief voor studenten met de Oekraïense nationaliteit gelijkgesteld aan het wettelijk tarief van €2.209,-.

In deze update informeren we jullie over actuele ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne die van belang zijn voor onze hogeschool.

In navolging van een besluit van Vereniging Hogescholen, heeft de hogeschool bepaald dat studenten met de Oekraïense nationaliteit komend studiejaar een lager collegegeldtarief betalen. Het instellingstarief wordt gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief van €2.209,-.

Collegegeld studenten Oekraïense nationaliteit

Vanwege de oorlogssituatie in hun land en de moeilijke financiële situatie die dit met zich meebrengt, hebben wij besloten om studenten uit Oekraïne in hun studiekosten te ondersteunen. Komend studiejaar betalen studenten met de Oekraïense nationaliteit een collegegeldtarief van 2.209,- EURO. Dit besluit geldt voor de huidige zittende studenten, die zich her-inschrijven én voor nieuwe studenten.

Collegegeld studenten Rusland en Belarus

In eerdere updates communiceerden wij dat de oorlogssituatie ook onze studenten uit Rusland en Belarus raakt. Ook naar deze groep hebben wij als hogeschool een zorgplicht. Daarom is besloten om ook voor de huidige zittende Russische en Belarussische studenten die zich her-inschrijven het collegegeld voor 2022/2023 te verlagen. Ook voor hen wordt het instellingstarief verlaagd tot het wettelijk collegegeldtarief van 2.209,- EURO.  Dit besluit geldt niet voor nieuwe studenten uit beide landen, zij betalen gewoon het hogere geldende instellingstarief.  

Heb je vragen over het collegegeldtarief of andere vragen of wil je meer weten over hulp of activiteiten voor studenten én medewerkers uit Oekraïne, Rusland of Belarus neem dan contact op met je leidinggevende je decaan of met COIA via Coia-info@hr.nl 

Noodfonds

We wijzen jullie nogmaals op het noodfonds. Studenten uit Oekraïne, Rusland en Belarus die als gevolg van de oorlog in financiële problemen komen, kunnen zich wenden tot het decanaat voor mogelijke steun uit het Noodfonds. Studenten kunnen hiervoor contact opnemen met hun decaan, medewerkers kunnen zich melden bij hun leidinggevende. Deze regeling geldt tot 1 september. We zijn in afwachting van verdere besluitvorming van de overheid.  

UPDATE maandag 11 april

We kunnen ons alleen maar indenken hoeveel impact de aanhoudende oorlog heeft op onze studenten en medewerkers afkomstig uit Oekraïne, Belarus en Rusland. Onze vertrouwenspersonen, decanen en slc’ers zijn er voor jullie als je behoefte hebt aan mentale steun. We vragen leidinggevenden en docenten om hier ook aandacht voor te hebben. Voor het omgaan met mogelijke spanningen in de klas of de werkvloer, kun je hier terecht.

Heb je andere vragen of wil je meer weten over hulp voor studenten én medewerkers Uit Oekraïne Rusland of Belarus neem dan contact op met je leidinggevende je decaan of met het Centre of International Affairs (CoIA) via Coia-info@hr.nl 

Taskforce opgericht t.b.v. instroom vluchtelingstudenten

Gezien de aantallen  vluchtelingen die naar West-Europese landen komen – waaronder Nederland - is het aannemelijk dat een deel daarvan ook jongeren zijn die in het hoger onderwijs willen instromen. We willen goed voorbereid zijn op de situatie dat vluchtelingstudenten zich melden bij de hogeschool. Daarom hebben we een taskforce opgericht, die bestaat uit verschillende disciplines binnen de hogeschool zoals: Studenten Servicecenter, CoIA en Studentenwelzijn. De taskforce onderzoekt wat nodig is op het gebied van verblijfsstatus, toelaatbaarheid, taal, ondersteuning, enzovoorts om de instroom in onze opleidingen mogelijk te maken. Opleidingen die vragen hebben over de instroom van vluchtelingstudenten uit Oekraïne, kunnen met de taskforce contact opnemen via Coia-info@hr.nl.

Noodfonds

Studenten uit Oekraïne, Rusland en Belarus die als gevolg van de oorlog in financiële problemen komen, kunnen zich wenden tot het decanaat voor mogelijke steun uit het Noodfonds. Studenten kunnen hiervoor contact opnemen met hun decaan, medewerkers kunnen zich melden bij hun leidinggevende. Meer informatie hierover lees je in deze pagina op Hint.

Initiatieven voor Oekraïne melden aan CCMT

We kijken met genoegen terug op de geslaagde diners, waarbij studenten in een veilige sfeer met elkaar van gedachten konden wisselen over de oorlogssituatie. Er bereiken ons steeds meer signalen dat vanuit opleidingen, studenten of collega’s initiatieven worden ontplooid om de mensen die door de oorlog geraakt worden een hart onder de riem te steken. We juichen dit van harte toe. Wel vragen we jullie om deze ideeën en initiatieven via jullie directeur tijdig vooraf aan het CCMT voor te leggen, zodat we het overzicht houden op de verschillende activiteiten vanuit onze hogeschool. 

Cybersecurity aandachtspunt

De oorlogssituatie in Oekraïne zorgt ook voor een grotere online dreiging. De afgelopen tijd zien we binnen Hogeschool Rotterdam met name meer phishing activiteiten. We willen je daarom vragen extra oplettend te zijn bij het openen van mogelijk verdachte e-mailberichten en vooral eventuele weblinks en bijlagen in zo’n bericht. Heb je een verdachte mail ontvangen of ben je niet helemaal zeker? Stuur dan het originele bericht door naar abuse@hr.nl. Ook Als je per ongeluk op een verdachte link hebt geklikt of een verdachte bijlage hebt geopend, vragen we je het te melden, zodat we je hiermee kunnen helpen.

Q&A ontwikkelingen oorlog m.b.t. onderwijs

Graag wijzen we jullie op deze Q&A op Hint waar we informatie plaatsen over de ontwikkelingen die het onderwijs raken. Je vindt hier bijvoorbeeld actuele informatie over, regels en voorzieningen vanuit de overheid, maar ook de laatste informatie en voorzieningen vanuit de hogeschool. Er zijn ook nog een aantal zaken waarover aan landelijke tafels nog gesproken wordt en waarover nog geen duidelijkheid is, zoals bijvoorbeeld het collegegeld. Zodra daar een besluit over genomen is, informeren we jullie.

UPDATE maandag 7 maart

Samenwerking instituties stopgezet, hulp en ondersteuning voor studenten en medewerkers. Oekraïense, Russische en Belarussische studenten en medewerkers die in Nederland studeren en werken, kunnen rekenen op steun. 

Zoals eerder aangegeven, monitoren we de situatie rond de oorlog in Oekraïne en informeren we jullie over ontwikkelingen die van belang zijn voor onze hogeschool. De aanhoudende Russische militaire aanvallen op Oekraïne hebben ons diep geschokt. We zien dit als een rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie, fundamentele waarden om onderwijs en onderzoek in alle vrijheid te kunnen laten plaatsvinden.

Bevriezen samenwerkingsverbanden met instituties, geen reizen en uitwisseling

Daarom hebben wij – net als andere Nederlandse kennisinstellingen – besloten om de formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus per direct tot nader order te bevriezen. Dit geldt ook voor de samenwerking met wervingsbureaus in die landen. Dat betekent dat er voorlopig geen studentenuitwisseling en reizen plaatsvinden. Wij doen dit in navolging van de dringende oproep van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Onze hogeschool steunt deze oproep, maar betreurt ook de gevolgen ervan, omdat onderwijs en onderzoek floreren door internationale samenwerking en de open uitwisseling van kennis, inzichten en ideeën.

Steun voor individuen die zich tegen de oorlog uitspreken

We blijven – waar dat mogelijk en passend is – om die reden samenwerken met de Russische en Belarussische onderzoekers, docenten en studenten. Velen van hen hebben met gevaar voor eigen leven de invasie publiekelijk bekritiseerd. Daarom willen we onze medewerkers de ruimte geven de bestaande persoonlijke contacten voort te zetten, waar dit passend is. Per geval moet beoordeeld worden of persoonlijk contact en samenwerking met Russische en Belarussische contacten voortgezet kan worden. Voor ondersteuning bij die afweging kun je terecht bij de afdeling Integrale Veiligheid of bij COIA. Zij zorgen voor de coördinatie van vragen richting het landelijke loket Kennisveiligheid. We inventariseren momenteel welke samenwerkingen er zijn op het gebied van onderzoek en hoe die gecontinueerd zullen worden. Voor studenten in die landen blijft het mogelijk om deel te nemen aan onderwijsactiviteiten die door ons online aangeboden worden.

Hulp voor studenten en medewerkers uit Oekraïne, Rusland en Belarus

Ook bij Hogeschool Rotterdam studeren en werken studenten en medewerkers uit Oekraïne, Rusland en Belarus. De impact van de oorlog op hen is immens en kan ook financiële gevolgen hebben. Daarom bieden wij als hogeschool hulp aan die medewerkers en studenten afkomstig uit die landen die in Nederland woonachtig zijn én die in (acute) financiële problemen komen als gevolg van de oorlog (bijvoorbeeld doordat ze geen toegang hebben tot hun bankrekening en daardoor geen financiële transacties kunnen doen). Studenten die hiermee te maken hebben kunnen een beroep doen op het noodfonds van de hogeschool. Studenten kunnen hiervoor contact opnemen met hun decaan. Medewerkers met financiële problemen kunnen zich melden bij hun leidinggevende. Bij je decaan of leidinggevende kun je bijvoorbeeld ook aangeven of je door de ontstane situatie behoefte hebt aan juridisch advies, zodat je met de juiste personen binnen de hogeschool in contact gebracht wordt.

Landelijk coördinatiepunt voor hulp en opvang

De Nederlandse onderwijs- en kennisinstellingen werken samen om een veilige plek te bieden aan Oekraïense studenten, docenten en onderzoekers die hun thuisland zijn ontvlucht. Er komt een coördinatiepunt voor het opvangen van zowel studenten en medewerkers. Zodat zij zo snel mogelijk binnen Nederlandse instellingen een plek kunnen vinden. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Stopzetten contract met Gazprom

Via een aanbesteding heeft de hogeschool een contract voor gaslevering van het Russische Gazprom voor onze locaties RDM en Karel Doormanhof. We gaan dit contract zo snel mogelijk beëindigen en met een andere leverancier samenwerken. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden en gevolgen.

Voor zover we nu kunnen overzien, zijn er geen financiële samenwerkingsverbanden met andere Russische of Belarussische partijen dan in deze update genoemd. We kunnen het echter niet volledig uitsluiten, vanwege mogelijke betalingsconstructies die door hen met Nederlandse of buitenlandse organisaties worden aangegaan. Ons uitgangspunt is om de samenwerking met deze leveranciers uit die twee landen zo snel mogelijk te verbreken.

Monitoring Cybersecurity

De Nederlandse onderzoek- en onderwijsorganisaties onderhouden nauwe contacten met hun collega-instellingen in Oekraïne. Als die gebruik kunnen maken van de kennis of contacten van Nederlandse onderzoekers, zullen deze onderzoekers die ter beschikking stellen. Denk daarbij aan kennis over cybersecurity, of acute en traumazorg. Daarnaast wordt in een landelijk samenwerkingsverband ook de cyberveiligheid in Nederland gemonitord. IT-specialisten van Hogeschool Rotterdam zijn hierop aangesloten en volgen de ontwikkelingen nauwgezet om de veiligheid van onze systemen te kunnen waarborgen.

Vragen of behoefte aan gesprek

De zorgelijke situatie kan leiden tot lastige gesprekken in de klas en op de werkvloer, hier vind je informatie hoe met eventuele spanningen om te gaan. Heb je behoefte om over de situatie in gesprek te gaan, schroom dan niet. Studenten kunnen in gesprek met hun sle’er of decaan, medewerkers kunnen terecht bij hun leidinggevende.

Heb je andere vragen of wil je meer weten over hulp voor studenten en medewerkers uit Oekraïne, Rusland of Belarus? Neem dan contact op met je leidinggevende, je decaan of met COIA via CoIA-info@hr.nl.

Update 24 februari

In de nieuwsberichten van vandaag hebben we allemaal kunnen vernemen dat de situatie tussen Rusland en Oekraïne verslechterd is: het is oorlog. Het is choquerend om dat te moeten schrijven. Via dit bericht willen we ons medeleven tonen aan al onze studenten en medewerkers die door deze nare situatie direct of indirect geraakt worden.

Heb je behoefte om hierover in gesprek te gaan, schroom dan niet. Als student kun terecht bij je slc’er of je decaan. Medewerkers kunnen uiteraard bij hun leidinggevende terecht.

Ons Centre of International Affairs (COIA) monitort de situatie en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor Oekraïne is het reisadvies rood, wat inhoudt dat reizen in hogeschoolverband niet is toegestaan. Dat geldt ook voor Belarus vanwege het oranje reisadvies. Ondanks dat Rusland op dit moment een geel reisadvies heeft, adviseren we momenteel dringend om in het kader van studie of werk geen reizen richting Rusland te ondernemen, vanwege de zich snel ontwikkelende situatie en eventuele effecten van sancties op reismogelijkheden. Hou nadere berichten in de gaten.

Het is afschuwelijk wat nu gebeurt in Oekraïne. We kunnen ons voorstellen dat deze zorgelijke situatie leidt tot gesprekken in de klas en op de werkvloer en mogelijk ook tot spanningen. Vergeet niet dat oorlogen zelden tot nooit begonnen worden door gewone burgers, maar dat het de leiders zijn die mannen en vrouwen een oorlog in sturen. Aangezien we een veilige leer- en werkomgeving willen bieden voor al onze studenten en medewerkers, vragen we eenieder om het gesprek op respectvolle wijze met elkaar te voeren.

Docenten die in de klas geconfronteerd worden met lastige gesprekken, kunnen gebruikmaken van de handleiding lastige gesprekken in de klas.

Ron Bormans
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen