Menu English

Toekenning subsidie implementatie Fellows

17 mei 2023

ZonMw heeft onlangs persoonsgebonden subsidies ‘ZonMw Implementatie science practitioner Fellowships’ toegekend. Om te zorgen dat nieuwe kennis en innovaties hun weg vinden naar de zorgpraktijk, is nadrukkelijke aandacht voor de implementatie ervan noodzakelijk. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op professionals die verstand hebben van implementatie en hoe die succesvol te laten verlopen.

Met behulp van deze persoonsgebonden subsidie worden in (deze ronde) totaal 10 personen opgeleid tot Implementatie Fellow. De opleiding duurt 1,5 jaar en bestaat uit een opleidingsprogramma, intervisie, coaching en werken aan een casus.

Doel is om als Implementatie Fellow blijvend te gaan functioneren als bruggenbouwer tussen onderzoek en praktijk en als ambassadeur voor implementatie in Nederland.

Met het opleiden van implementatie science practitioners, een recent internationaal erkend functieprofiel, wil ZonMw tevens bijdragen aan het versterken van de implementatie-infrastructuur.

Angélica Venekamp

Beleidsmedewerker lectoraat Verloskunde en geboortezorg / Kenniscentrum Zorginnovatie

Al meer dan 10 jaar houd ik mij als beleidsmedewerker bij het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg (Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie) en coördinator binnen zowel het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland (RCZWN) als het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) met vele onderwerpen en (onderzoeks)projecten bezig. Wat ik daarin soms mis, zijn kennis en handvatten om daadwerkelijke implementatie en borging in de praktijk, het beleid en het onderwijs te realiseren. Ik zie dit fellowship dan ook als een unieke kans om mij verder te specialiseren in het implementatievakgebied. Hiermee ontwikkel ik niet alleen mezelf, maar kan ik ook van meerwaarde zijn voor de organisatie en de netwerken waar ik aan verbonden ben. 

Eerder ontwikkelden we binnen het RCZWN een standaard ‘Blauwdruk’ als kader en stroomschema voor integrale zorgverlening aan zwangeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden binnen de regio Zuidwest Nederland.

Het doel van het fellow project is het aanscherpen en ‘vervolmaken’ van materialen die kunnen helpen om de implementatie van de Blauwdruk beter te kunnen borgen en de stap te kunnen maken naar solide implementatie binnen de VSV’s en IGO’s in Zuidwest Nederland. Rode draad in de aanpak is ‘samenhang’ en ‘blijven doen wat werkt’.

Hilde Perdok

Coördinator integrale geboortezorg

Momenteel werk ik als projectcoördinator geboortezorg voor VSV’s Anna (Geldrop), Catharina (Eindhoven) en Maxima (Veldhoven). Een mooie samenwerking waarin de krachten gebundeld worden om de geboortezorg efficiënter te maken en om de kwaliteit van zorg in regio Brabant te optimaliseren. Mijn rol hierbij is om de randvoorwaarden te creëren om de partijen op één lijn te krijgen. Tevens ben ik coördinator van het Regionaal Consortium Brabant en lid van het landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg. Van oorsprong ben ik klinisch verloskundige en heb ik gewerkt binnen verschillende ziekenhuizen. Binnen de geboortezorg heb ik mij breed ontwikkeld met een managementopleiding en een promotieonderzoek naar integrale geboortezorg.

In de praktijk ervaar ik hoe lastig het is om projecten te implementeren binnen de geboortezorg. Binnen mijn fellowship wil ik middels sociocratische besluitvorming achterhalen of er draagvlak is binnen het consortium Brabant om CTG-monitoring in de 1e lijn in te voeren bij laag-risico zwangeren (fase 1), het multidisciplinair vaststellen voor welke indicaties CTG-monitoring verricht kan worden binnen de 1e lijn en hiervoor een richtlijn ontwikkelen (fase 2). Als er voldoende draagvlak is zullen 1e lijns verloskundigen opgeleid worden om antenatale CTG-registratie uit te voeren bij laag-risico zwangerschappen, in samenwerking met 2e lijns professionals (fase 3).

Ik zie ernaar uit om mij verder te ontwikkelen als implementatiespecialist en zo nog meer een verbindende rol te kunnen vervullen binnen het werkveld!

Lian Siebelt

Keten- en netwerkregisseur in de geboortezorgsector regio Zuid-Holland Zuid

Als ketenregisseur van VSV Dordrecht e.o. ondersteun ik het VSV in de volle breedte bij haar taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zet ik mij als netwerkregisseur in voor lokale en regionale keten- en netwerksamenwerking, zoals domeinoverstijgend rond Kansrijke Start en met de ROAZ-regio Zuidwest Nederland rond acute geboortezorg. Deze expertise neemt ik mee naar de landelijke tafels als algemeen bestuurslid van de Federatie van VSV’s. Ik heb een medische achtergrond als kinderverpleegkundige in de tweede en derde lijn en als eerstelijns verloskundige.

Vorig jaar heb ik als trajectontwerp voor de Master Innovatie in Zorg en Welzijn een gestructureerd vroegsignaleringstraject ontworpen en in pilotvorm binnen het VSV smal geïmplementeerd. Het is een itererende cyclus vanuit de ontwikkelingslijn van het (ongeboren) kind: samen signaleren, bespreken en beslissen, en datgene ook evalueren en bijsturen waar nodig, daar valt nog veel winst te behalen. Zowel in de samenwerking tussen (aanstaande) ouder(s) en zorgverleners, als tussen samenwerking tussen zorgverleners onderling, organisatie en domeinoverstijgend. 

Dit fellowship biedt de kans het vroegsignaleringstraject verder te brengen: opschaling van de implementatie van gevalideerde instrumenten binnen eerste- en tweedelijnsorganisaties, het traject passend en effectief maken voor de gezinnen en de samenwerking begeleiden tussen zorgverleners vanuit ieders eigen taken en perspectieven. Deze vertaalslag tussen onderzoek en praktijk sluit mooi aan op mijn regisseursrol als kloofdichter en bruggenbouwer tussen mirco- meso- en macroniveau, tussen lijnen en domeinen en tussen beleid en uitvoering.

Babs van der Kooy

Gynaecoloog, fellow Perinatologie met aandachtsgebied Sociale Verloskunde

Momenteel ben ik mijn fellowship Perinatologie met aandachtsgebied Sociale Verloskunde aan het afronden in het Amphia Ziekenhuis en het Erasmus MC. Samen met het ErasmusMC afdeling Verloskunde en Maatschappelijke Gezondheidszorg, Amphia en NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) heb ik dit fellowship Perinatologie met aandachtsgebied Sociale Verloskunde ontwikkeld. Ten grondslag ligt het visie document ‘Medisch Specialist 2025’ (Arts 2025 richt zich op positieve gezondheid, netwerkgeneeskunde, preventie en ‘big data analysis’). Fellows worden getraind in bruggenbouwen, valoriserend netwerken, ontwikkelen van zorgnetwerken, netwerkgebied analyses en ontwikkeling van gezamenlijke interventies. De fellows worden opgeleid om de verbinding kunnen maken tussen het medische en sociale (publieke) domein, welke nu vaak ontbreken en zo zorg rondom zwangeren in kwetsbare omstandigheden te verbeteren.

Het project voer ik uit binnen Annature Geboortezorg. Annature is een bestaand regionaal samenwerkingsverband voor Breda e.o. dat is ontstaan uit een multidisciplinair netwerk tussen verschillende zorgaanbieders (gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden, echoscopisten, paramedici (diëtiste, medisch maatschappelijk werk, psychologen), zorgverzekeraars en zwangere vrouwen/moeders. Binnen Annature Geboortezorg is de ambitie uitgesproken om het netwerk uit te breiden met de jeugdgezondheidszorg en de lokale gemeentes om integraal te kunnen werken en het medische met het sociale domein te verbinden. Het project is in eerste instantie gericht op (potentieel) kwetsbare zwangere. Door het netwerk te versterken beoogt het project de kwetsbare zwangere eerder te signaleren zodat er eerder interventies kunnen worden ingezet. Dit wordt gedaan door jeugdgezondheidszorg aan te laten sluiten bij het multidisciplinair overleg, implementatie van (gezamenlijke) sociale zorgpaden, vroege digitale preventie die toegankelijk is voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden/anders talige en middels inzetten van community based interventies. Hierdoor beoogt het een verlaging in early life stress, dat mogelijk leidt tot betere zwangerschapsuitkomsten, lange termijn kind uitkomsten en moeder-kind interactie (www.kansrijkestart.nl).

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen