Menu
  English

  Benader studenten op maat

  Een onderzoek van Erik van Schooten

  06 september 2023

  Er zijn meerdere wegen die naar het hbo leiden: studenten die van de havo of het vwo komen en studenten die al gestudeerd hebben aan het mbo. Erik van Schooten, lector Taalverwerving en Taalontwikkeling, tevens werkzaam hij het Kohnstamm Instituut, deed onderzoek naar het studiesucces van hbo-studenten met diverse studieachtergronden. In het rapport ‘Ongelijke routes naar het hbo’ concludeert hij dat de verschillende populaties andere behoeftes hebben en dat ze dus op maat benaderd moeten worden.

  Niet minder dan 30% van de mbo-studenten stroomt door naar het hbo. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat zij een bewustere keuze maken voor hun studie aan het hbo. Toch vallen zij eerder uit en halen ze minder en later hun propedeuse. De oorzaak hiervan is niet eenduidig. Zo lijken ze een tekort te hebben aan academische vaardigheden, zoals academisch schrijven en het lezen van academische teksten, wat hun tegenwerkt bij schriftelijke toetsen. En, stelt Vincent Tinto in zijn integratiemodel schooltransitie, mbo’ers hebben meer moeite met sociale integratie, waardoor ze zich minder op hun plek voelen op het hbo en uitvallen. Maar is dat wel zo?

  Vooroordelen
  Het onderzoeksrapport stelt dat de sociale integratie juist geen rol speelt bij studiesucces. Wat wel meeweegt is de negatieve beeldvorming en vooroordelen die aan mbo’ers kleven. Dat laatste geldt overigens in het bijzonder voor mannelijke studenten en studenten met een migratieachtergrond. Onterecht blijkt, want oud-mbo-studenten met een Nederlandse afkomst vallen vaker uit dan studenten met een migratieachtergrond. Waarbij nog het onderscheid gemaakt wordt tussen migranten met een Europese achtergrond, die het slechter doen dan migranten met een niet-Europese achtergrond. Etnische afkomst is dus niet belangrijk. Wel is bepalend wat het opleidingsniveau van de ouders is: studenten van laagopgeleide ouders vallen eerder uit.

   

  Aan mbo-studenten kleven vooroordelen

  Investeer in mbo-studenten
  Als er geen eenduidige conclusie te trekken valt uit het onderzoek, wat kunnen hbo-instellingen dan doen om te voldoen aan de behoefte van oud-mbo’ers? Aan de studenten zelf lijkt het niet te liggen: ze hebben meer grit en een betere effortregulatie; variabelen die belangrijk lijken te zijn voor studiesucces. De hbo’s moeten dus aan de bak om deze studentenpopulatie passend te ondersteunen en onderwijs te bieden. Erik van Schooten oppert om te beginnen met meer te investeren bij mbo-studenten in academische integratie en het tegengaan van vooroordelen. Alleen het bieden van maatwerk voor alle studentengroepen zorgt voor kansengelijkheid in het hbo.

  Lees hier het hele rapport 'Ongelijke routes naar het hbo: invloed van persoonlijke- en achtergrondkenmerken in combinatie met de gevolgde opleidingsroutes op de overgang naar hoger onderwijs'.