Menu Zoeken English

Nationale Studenten Enquête: Scores voor docenten en onderwijs stijgen, algemene tevredenheid studenten licht gedaald

28 juni 2018

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 laten een gedifferentieerd beeld zien. Na een mooie reeks cijfers tot en met 2016, zet de daling van de algemene studenttevredenheid in 2017 door in 2018, zo blijkt uit de cijfers van de NSE.

De score daalt met 0,06 van 3,79 naar 3,73, gemeten op een 5-punts schaal. Ook landelijk is sprake van een dalende tendens. Wat opvalt is dat de daling van de algemene tevredenheid samengaat met een substantieel hogere score op de meeste onderliggende thema’s. 

Tekst gaat onder de afbeelding verder.

Figuur: Themascores Hogeschool Rotterdam (HR), de 5 grote hogescholen (G5) en het hbo in heel Nederland (NL 2018). Update 9 juli.

Stijging scores docenten en onderwijs

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het vooral gaat om thema’s die zich in het hart van het onderwijs bevinden. Studenten van Hogeschool Rotterdam zijn in vergelijking met vorig jaar meer tevreden over de kwaliteit van docenten en de groepsgrootte. Ook studiebegeleiding scoort onverminderd hoog in vergelijking met andere hogescholen. Studenten zijn vooral tevredener over de bereikbaarheid, betrokkenheid en deskundigheid van onze docenten. Ook zijn ze positiever over de begeleiding die ze van docenten krijgen.

Daarnaast zijn de studenten van Hogeschool Rotterdam tevreden over de roostering. Ook de thema’s studiefaciliteiten, studielast, informatievoorziening, kwaliteitszorg en de wijze waarop de opleiding omgaat met de stage scoren significant hoger dan vorig jaar.

Goede stappen vooruit

Bestuursvoorzitter Ron Bormans: “Ondanks de teleurstelling over de daling van de algemene tevredenheid mogen we tevreden zijn over de resultaten als geheel. We hebben in veel opzichten, en dan heb ik het over de onderliggende thema’ s uit de NSE, vooruitgang geboekt en het dus goed gedaan. Vanaf 2015 hebben we vanuit onze strategie, vooruitlopend op landelijke kwaliteitsafspraken, geïnvesteerd in meer docenten voor de klas, goede begeleiding en aandacht voor kwaliteit. We zien dit jaar nog duidelijker dan vorig jaar dat dit een goede keuze is geweest. De scores zijn op deze onderdelen gestegen. Ook ten opzichte van de benchmark met andere hogescholen. Een compliment aan de docenten en medewerkers is dan ook zeker op z’n plaats”.

Opleidingen die aandacht vragen

Een aantal opleidingen van Hogeschool Rotterdam doet het naar de maatstaven van de hogeschool niet goed. Die opleidingen wil de Hogeschool graag extra aandacht geven.
Dat zijn de opleidingen die lager scoren dan een 3,5, en die een daling van meer dan 0,3 punten laten zien. Het gaat hierbij om de zogeheten Focusopleidingen: de Lerarenopleiding Duits, Ruimtelijke Ontwikkeling, Informatica, Communication and Multimedia Design, International Business & Management, International Business & Languages en Trade Management gericht op Azië. Naast de genoemde Focusopleidingen is er een aantal opleidingen dat zelf gevraagd heeft om extra ondersteuning.

Voor het instituut RBS geldt dat alle bacheloropleidingen extra aandacht behoeven. Die extra aandacht is tevens nodig omdat het instituut in de zomermaanden opnieuw van locatie moet veranderen als gevolg van de sluiting van een bouwdeel op de locatie Kralingse Zoom. Hoe de extra ondersteuning van het instituut vorm krijgt is op dit moment onderwerp van overleg. Op korte termijn zal het College van Bestuur hier nadere mededelingen over doen.

Het College van Bestuur zal bovenstaande opleidingen financieel ondersteunen opdat zij hun ambities waar kunnen maken, en zal de stappen die zij zetten aandachtig volgen. Het is aan de opleidingsteams en hun leidinggevenden om de weg naar verbetering in te zetten. De aanvullende financiële middelen gaan per aanstaand schooljaar in, en zullen doorlopen tot en met de zomer van 2019.

Over de Nationale Studenten Enquête

Dit jaar heeft 37,3% van de studenten van Hogeschool Rotterdam de NSE ingevuld, ruim boven het gestelde doel van 33%.

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123, een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen