Menu English

WERKplaats 7: Internationalisering

Hogeschool Rotterdam beschouwt vanaf nu internationalisering als onmiskenbaar onderdeel van haar strategie.

Concreet houdt dit in:

  • Jaarlijks krijgen tien opleidingen de mogelijkheid om in gezamenlijkheid vorm en inhoud te geven aan ‘de driehoek van internationalisering’ (zie hieronder) voor de eigen opleiding;
  • Er komt een adequate aanvulling op het werving- en aannamebeleid (op basis van het Charter Diversiteit), met als doel de diversiteit in de docenten- en medewerkerspopulatie te vergroten. 

Wie gaan het doen? Opleidingsteams, Centre of International Affairs (CoIA), Onderwijs en Ontwikkeling (OeO).
Regie: Centre of International Affairs (CoIA).

De driehoek van internationalisering

De aanpak van internationalisering door Hogeschool Rotterdam

  •   Boodschap Internationalisering HR
  •   Opleiding(en) aan zet
  •   Serviceverlening HR/CoIA

Boodschap Hogeschool Rotterdam

Een grote diversiteit is een definiërend kenmerk van Hogeschool Rotterdam. Het is onze taak deze verscheidenheid in te zetten als kracht, deze te benutten en iedereen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen in een veilige omgeving. Hogeschool Rotterdam leidt de diverse studentenpopulatie op tot professionals, die niet per definitie werken over de grenzen van Nederland, maar wel samen met mensen uit uiteenlopende culturen in een omgeving met een internationaal karakter. Hogeschool Rotterdam verzorgt daarom hoogwaardig onderwijs; de wereld om ons heen is verweven in onderwijs en onderzoek.

Hogeschool Rotterdam levert professionals af die de complexiteit en snelheid van veranderingen in deze wereld kunnen begrijpen en inzetten. Een studie aan Hogeschool Rotterdam stimuleert de creativiteit, veerkracht, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid van studenten. De professionals die worden afgeleverd door de opleidingen werken dus per definitie vanuit een internationaal denkraam, zij kunnen opereren in een wereld zonder grenzen en beschikken over de daarvoor vereiste interculturele competentie.

Wat daarvoor nodig is bepaalt elke opleiding op basis van het eigen beroepsperspectief. Opleidingen van Hogeschool Rotterdam geven studenten zo een passend internationaal en intercultureel portfolio, of ze nu in Nederland blijven of naar het buitenland gaan. Dat vraagt van de hogeschool als organisatie professionalisering van onze medewerkers en het versterken van de verbinding van opleidingen met de regio via onderzoek en partnernetwerken. Hogeschool Rotterdam heeft daarom de facilitering die specifiek gericht is op internationalisering gebundeld in het Centre of International Affairs: expertisecentrum voor internationale zaken. Dit centrum werkt aan: continuïteit, samenwerking, kalibratie, expertise, community vorming, communicatie en het delen en vieren van successen.

Inclusiviteit

Met inclusiviteit wordt bedoeld dat insluiting wordt bevorderd: alle studenten en medewerkers voelen zich thuis en welkom en we hebben van iedereen hoge verwachtingen. HR biedt optimale talentontwikkeling voor iedereen, we streven naar een inclusieve klas en werkomgeving.

Alle medewerkers hebben bagage om de dialoog met studenten en collega’s te kunnen voeren over mechanismen van in- en uitsluiting. Docenten hebben daarnaast bagage op het gebied van pedagogiek en didactiek en worden gefaciliteerd in een daarbij passend curriculum en inclusieve leeromgeving.

Interculturele competentie

Effectief en passend gedrag en communicatie in interculturele situaties, op basis van iemands interculturele houding, kennis en vaardigheden. Effectiviteit kan worden bepaald door de betrokken persoon, maar de geschiktheid kan alleen worden bepaald door de ander, aangezien de geschiktheid direct gerelateerd is aan culturele gevoeligheid zoals die door de ander wordt ervaren.

(Super)diversiteit

Als hogeschool in een stad als Rotterdam is (super)diversiteit voor ons een gegeven. In de studentpopulatie is in alle opleidingen sprake van superdiversiteit, maar ook in het werkveld van veel opleidingen speelt deze ontwikkeling.

Superdiversiteit staat als term voor een demografische ontwikkeling waarin geen 'meerderheden' meer bestaan. Wanneer we binnen HR spreken over diversiteit gaat het niet alleen om culturele diversiteit maar om diversiteit in brede zin (gender, taal, mogelijkheden, leeftijd, leerstijl, etc.)

In onze onderwijsvisie hebben wij daarom gekozen voor een pedagogische en didactische vorm van onderwijs die draait om inclusiviteit, differentiëren, verbinding en activerende interactie. Onze basis is dat we uitgaan van gelijkwaardigheid; we bevorderen wederzijds respect en werken emancipatiegericht.

Beroepsprofiel en perspectief

De beroepscontext en de uitdagingen daarvan zijn uitgangspunt voor de opleidingen. Opleidingen van de HR leiden hun studenten op tot startende professionals die vanuit een internationaal denkraam kunnen werken in een wereld zonder grenzen.

Opleidingen geven dit op een bij de opleiding passende manier vorm door een kennis- of vaardigheden gebaseerde internationale oriëntatie van het onderwijs in de voor de beroepspraktijk relevante talen (bijv. internationale kennis, internationalisering@home, internationale ervaringen (projecten, bedrijfsopdrachten, etc.), staf- studentmobiliteit).

Professionalisering en interculturele didactiek

Werken bij HR betekent werken in een interculturele en internationale onderwijsomgeving. Dat vraagt van de staf dat ze internationaal competent en intercultureel sensitief zijn en zich hierin scholen en voortdurend willen ontwikkelen.

Internationale didactiek vraagt van medewerkers een mindset die ruimte biedt en aandacht schenkt aan de diversiteit aan leerstijlen en lesaanbod opdat iedere student, ongeacht zijn achtergrond, inclusief onderwijs kan volgen.

Internationaal en intercultureel portfolio

Studenten van HR worden uitgedaagd om tijdens hun studie hun persoonlijke interculturele portfolio op te bouwen. Hierin staan interculturele ervaringen en reflectie centraal; het aanleren van gedrag en vaardigheden om in een interculturele context goed te kunnen functioneren in de specifieke professionele context.

Elke opleiding geeft het intercultureel portfolio vorm op een manier die past bij de opleiding en de beroepspraktijk en maakt gebruik van de diversiteit die de studenten en staf meebrengen.

21st Century skills

HR bereidt studenten voor op de veranderende internationale samenleving waarin studenten op vooruitstrevende wijze in verschillende contexten passend kunnen anticiperen.

De 21st century skills zijn generieke vaardigheden (of competenties) en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houding die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de samenleving.

HR ontwikkelt met haar verschillende opleidingen een uitdagend curriculum dat studenten naast het voorbereiden op een beroepscontext, ook in staat stelt te functioneren in een steeds veranderende wereld en de samenleving van de toekomst helpen vormen.

Onderzoek en partnernetwerken

HR streeft ernaar dat onderzoek, onderwijs en de relatie met het bedrijfsleven (/overheid) een internationale dimensie hebben. Dat betekent dat onderwijs (opleidingen) en onderzoek (kenniscentra en lectoraten) in de samenwerking met het beroepenveld de internationale dynamiek van het beroep c.q. het werkveld adresseren dan wel inbedden in het gezamenlijke onderzoek. Daarbij kunnen partners (publiek en privaat) de vraagarticulatie voor onderzoek faciliteren of stimuleren. Hierbij staat voor HR altijd de impact van ons onderzoek centraal, op onderwijs en werkveld (professionalisering en kenniscirculatie).

Continuïteit

In de huidige, veranderende wereld zijn onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit kernbegrippen. Continuïteit draait nu om voeling houden met de binnen- en buitenwereld, durven uitproberen, leren van wat niet werkt en versterken wat succesvol is, snel kunnen inspelen op ontwikkelingen en kansen. Het succes hierin wordt bepaald door de mate waarin de organisatie en de medewerkers als onderdeel daarvan leren van het verleden en risico’s durven nemen. Ook in het thema internationalisering zorgen we dat elke opleiding de ruimte heeft op deze manier te werken.

De opleiding formuleert een gezamenlijke visie en ambitie ten aanzien van de interculturele en internationale ontwikkeling van studenten. De teams vertalen deze ambitie naar de curricula.

Voor het instituut of domein betekent deze manier van werken dat de doorvertaling van de visies van afzonderlijke opleidingen expliciet aan de orde komt in documenten als het strategisch plan, de onderwijsvisie, het beroepsprofiel en het professionaliseringsbeleid.

Als hogeschool hebben we een helder verhaal dat de diversiteit weerspiegelt én dat vertelt wat ons bindt.

Kalibratie

HR geeft de kwaliteitszorg op de internationale en interculturele oriëntatie van het onderwijs vorm door regelmatige afstemming en kalibratie.

CoIA ondersteunt opleidingen in kalibratie: het op elkaar afstemmen van verwachtingen, processen en stakeholders. Het doel hiervan is dat alle partijen vanuit eenzelfde weloverwogen referentiekader, een eenduidige wijze van monitoren, beoordelen (PDCA-cyclus) en internationaal benchmarken nastreven.

Samenwerking

Opleidingen zoeken zo veel mogelijk verbinding en samenwerking. Opleidingen en instituten ontwikkelen (internationale) curricula in samenwerking met interne en externe partners en organisaties ((internationaal) beroepenveld). Zo creëren zij verbinding met de praktijk en commitment voor duurzame samenwerking. Daarbij kan het gaan om: programmaopbouw en –ontwikkeling, professionalisering (van internationalisering), (internationale) minoren en projecten. CoIA faciliteert opleidingen hierin door mee te denken over samenwerking met interne en externe partners; andere opleidingen, kenniscentra, CoE's.

Informatie(centra)

Het Centre of International Affairs (CoIA) fungeert als expertisecentrum op het gebied van internationalisering. Kennis, informatie en kunde is hier gebundeld door verbinding met alle onderdelen van Hogeschool Rotterdam. Het is het portaal voor collega’s met vragen over een van de facetten van internationalisering, het punt waar externen terecht kunnen en vragen naar de juiste personen leidt.

CoIA ondersteunt en stimuleert het internationaliseringsproces binnen de HR op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Dat doen wij door aansluiting te organiseren bij wat speelt binnen de hogeschool, beleid op te stellen en besluiten te nemen na raadpleging van alle betrokken partijen en de mensen met expertise op het onderwerp.

CoIA deelt actief informatie over internationalisering in het hoger onderwijs, een gezamenlijk kwaliteitskader en mogelijkheden voor mobiliteit. Hierbij werkt CoIA samen met het lectoraat internationalisering en de kenniscentra, zodat collega’s optimaal gebruik kunnen maken van kennis over en onderzoek naar internationalisering in het hoger onderwijs en daaraan deel kunnen nemen.

Daarnaast stimuleert CoIA uitwisseling van de kennis en ervaring van collega’s in kennisplatforms op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Eigen inbreng staat hierin centraal, onderwerpen zijn bijvoorbeeld internationale initiatieven, projecten en (strategische) samenwerkingen.

Community

Een community brengt professionalisering en kennisdeling in een versnelling. Hogeschool Rotterdam streeft ernaar een Community of Practice rondom internationalisering op te richten. Hierin zou de ervaring met en kennis over de internationale en interculturele oriëntatie van het onderwijs, vanuit opleidingen, kenniscentra, CoIA en diensten, samen komen. Deze CoP zou horizontaal door de organisatie lopen en actief samenwerken met CoP's rondom aanpalende onderwerpen binnen HR.

Communicatie

Opleidingen communiceren naar alle partners over hun internationale activiteiten teneinde intern kennisdeling te bevorderen en efficiënter te kunnen werken; extern de naamsbekendheid van de opleidingen en HR als kennisinstituut te vergroten. Door de verbeterde branding zal de kwaliteit en instroom toenemen.

Co-creatie

HR ondersteunt en stimuleert initiatieven en projecten die gericht zijn op een trans/multidisciplinaire aanpak met aandacht voor diversiteit. Opleidingen kunnen voor domeinoverstijgende projecten en programma’s gebruikmaken van experts en coördinatoren vanuit instituten en kenniscentra. Wanneer projecten en programma’s ingebed kunnen worden in subsidieaanvragen en –toekenningen kunnen opleidingen gebruik maken van de grants officer (CoIA). De projectleider binnen de opleiding is inhoudelijk expert, de grants officer op het gebied van aanvragen: samen kunnen zij komen tot een inspirerende en overtuigende aanvraag. HR faciliteert op deze manier externe financiering vanuit partnernetwerken en organisaties in projecten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen