Menu
  English

  CoMensha

  CoMensha is hét landelijke, onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum tegen mensenhandel dat zich op een constructieve, verbindende en kritische manier inzet voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel, met name nationaal, maar ook internationaal.

  Bij de implementatie van de EU-Mensenhandelrichtlijn is door de overheid bepaald dat een centrale coördinerende rol bij de registratie, opvang en informatievoorziening met betrekking tot mensenhandel in Nederland wordt vervuld door CoMenshaCoMensha heeft vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht om de feiten over de aard en omvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland in beeld te brengen, onder andere ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en ten behoeve van andere ketenpartners.  
   
  Daarnaast coördineert CoMensha de eerste opvang van zorg en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers hebben recht op opvang. In Nederland worden slachtoffers van mensenhandel onder meer opgevangen in de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM) en in de vrouwen- en maatschappelijke opvang. 
   
  CoMensha informeert, geeft voorlichting en trainingen, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beïnvloedt het beleid met betrekking tot de aanpak van mensenhandel. 
   
  CoMensha heeft een unieke positie in Nederland en is daardoor in staat om knelpunten, tendensen en succesfactoren te signaleren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid en te zorgen voor agendering hiervan op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
   
  CoMensha werkt onder andere nauw samen met de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, verschillende ministeries en gemeenten, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen, diverse ngo’s en de advocatuur. 
   
  Mensenhandel gaat over grenzen heen. Daarom neemt CoMensha actief deel aan internationale netwerken: La Strada, Global Alliance Against Traffic in Women, EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings en het Netwerk-VN Vrouwenverdrag.  

  Preventie: 

  CoMensha informeert, geeft voorlichting en trainingen, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beïnvloedt het beleid met betrekking tot de aanpak van mensenhandel. Voorlichting over en bewustwording van mensenhandel is onontbeerlijk om mensenhandel aan te kunnen pakken. Daarom zet CoMensha het onderwerp voortdurend op de kaart bij allerlei doelgroepen door de inzet van sociale media, het geven van presentaties op internationale, landelijke en regionale bijeenkomsten, congressen en seminars en de bewustwordingscampagne ‘Open Je Ogen voor mensenhandel’. CoMensha geeft voorlichting, workshops en trainingen en opleidingen aan medewerkers van allerlei ketenpartners, nieuwe organisaties en studenten. Een actueel overzicht hiervan is te vinden op de Mensenhandel Academy. 

  Taken:  

  • Geeft inzicht in de aard en omvang van mensenhandel door registratie van slachtoffers, analyse van de gegevens en (geanonimiseerde) rapportages; 
  • Coördineert de eerste opvang, hulpverlening en zorg; 
  • Adviseert, signaleert, agendeert knelpunten op nationaal, internationaal en lokaal niveau; 
  • Informeert, geeft trainingen en voorlichting aan professionals; 
  • Is voorzitter van het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM), het platform van Zorgcoördinatoren, het overleg van Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met zorgcoördinatoren en het Landelijk Overleg Veilig Thuis Aandachtsfunctionarissen Mensenhandel; 
  • Is lid van de landelijke Task Force Mensenhandel (TFM) 
  • Bewustwording en voorlichting