Menu English

Juridisch

Over privacy, cookies en copyright

Hogeschool Rotterdam doet zijn uiterste best om de informatie op deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden. Daarvoor gebruiken we cookies en hebben we soms persoonsgegevens nodig. Daarnaast gebruiken we fotografie en ander copyrighthoudend materiaal.

Toon:

Wat weet Hogeschool Rotterdam eigenlijk allemaal van mij?

Hogeschool Rotterdam hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens, en is verantwoordelijk voor een rechtmatige, zorgvuldige en behoorlijke verwerking van jouw persoonsgegevens.

In dit Privacy Statement kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken. Ook kun je in dit statement terugvinden welke rechten je hebt en hoe je deze verwezenlijkt. Wij dienen ons hierbij te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij het verwerken van persoonsgegevens is ons beleid om transparant te zijn over waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken.

Wil je meer weten over onze specifieke verwerkingsactiviteiten, ga dan naar de relevante secties van dit Privacy Statement. Dit statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Hogeschool Rotterdam.

In dit Privacy Statement komen de begrippen 'persoonsgegevens', 'verwerken' en 'betrokkene(n)' vaak voor. Wij zullen deze begrippen kort voor je toelichten. Uit de AVG volgt dat een persoonsgegeven alle informatie betreft over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Denk hierbij aan een naam, woonadres, ip-adres, maar ook een studentnummer. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Betrokkenen zijn degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Voor de hogeschool zijn dit veelal studenten, maar ook medewerkers, alumni en relaties.

Beveiliging

Om gegevens te beveiligen nemen wij passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen. We hebben beleidsregels, procedures en trainingen rond gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en security. Ook evalueren wij regelmatig de maatregelen die we hebben getroffen om de gegevens die we bewaren te beveiligen.

Het werken in veilige systemen is een van onze belangrijkste uitgangspunten om de veiligheid van alle persoonsgegevens te borgen. Als wij gebruik maken van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens, dan controleren wij of die partijen beschikken over een adequaat beveiligingsniveau.

Ondanks alle getroffen maatregelen kunnen zich incidenten voordoen waardoor de veilige verwerking van persoonsgegevens tijdelijk niet gegarandeerd is. Zo'n incident kan resulteren in een datalek. Een datalek is een incident met persoonsgegevens, waarbij het gaat om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Voorbeelden van mogelijke datalekken zijn een gestolen werktelefoon of laptop, een verkeerd geadresseerde e-mail, maar ook het foutief autoriseren van medewerkers in systemen kan resulteren in een datalek.

Datalekken die leiden tot een risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens.

Hogeschool Rotterdam heeft een vaste groep deskundigen klaarstaan voor het geval er een datalek wordt gemeld; het Responseteam Datalekken. Mocht je een vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek bij onze hogeschool, neem dan direct contact op via: datalek@hr.nl.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens kunnen voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Een van onze belangrijkste doelen is het verzorgen van onderwijs, waarvoor wij veel persoonsgegevens van studenten en medewerkers dienen te verwerken.

Er zijn ook situaties waarin wij persoonsgegevens verwerken vanwege een wettelijke verplichting. Voorbeelden hiervan zijn het verstrekken van gegevens aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor in- en uitschrijvingen en diplomagegevens van studenten, maar ook het verstrekken van salarisgegevens van medewerkers aan de Belastingdienst.

Onder het kopje 'welke persoonsgegevens verwerken wij en van wie' kun je meer informatie vinden over welke persoonsgegevens wij verwerken en van wie. Daarnaast is beschreven met welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden.

Met welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Hogeschool Rotterdam mag enkel persoonsgegevens verwerken als zij een ‘reden’ heeft die in de AVG staat. Zo’n reden heet een wettelijke grondslag. Artikel 6 van de AVG biedt ons zes mogelijke grondslagen om een verwerking op te baseren.

De eerste grondslag uit de AVG is toestemming. Toestemming kan gegeven worden door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. Dit kan onder andere bestaan uit het aanvinken van een check box of het indienen van een webformulier. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn en gericht op het verwerkingsdoel van de Hogeschool. Stilzwijgende toestemming is niet voldoende.

Wij zullen je dus goed moeten informeren over wat jouw toestemming inhoudt, maar ook welke rechten je hebt en hoe je die kunt uitoefenen, zoals het intrekken van de toestemming. Toestemming kan namelijk ook weer worden ingetrokken en dat moet net zo gemakkelijk zijn als het geven van de toestemming. Voorbeelden van verwerkingen die wij baseren op de wettelijke grondslag van toestemming zijn:

 • Toesturen van informatie over Hogeschool Rotterdam aan geïnteresseerde betrokkenen;
 • Het publiceren van een interview op één van onze communicatiekanalen.

In bepaalde gevallen dienen wij voor de uitvoering van een overeenkomst persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om uitvoer te geven aan de voorwaarden van het contract. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst tussen Hogeschool Rotterdam en onze medewerkers, bijvoorbeeld om salaris uit te betalen;
 • In het kader van de onderwijsovereenkomst tussen Hogeschool Rotterdam en studenten, bijvoorbeeld voor de machtiging voor het innen van collegegeld.

Er bestaan wettelijke verplichtingen op basis waarvan wij persoonsgegevens moeten verwerken. Deze verplichtingen kunnen uit meerdere wetten voortvloeien, en hieronder vind je enkele voorbeelden:

 • Salarisgegevens van medewerkers worden zeven jaar bewaard op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • Het voeren van een studentenadministratie, zoals het per student bijhouden van met goed gevolg afgelegde tentamens. Deze verplichting volgt uit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen wij je persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om vitale belangen te beschermen. Een vitaal belang is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid, en je die persoon niet om toestemming kunt vragen om zijn of haar gegevens te verwerken. Een voorbeeld:

 • Een student raakt buiten bewustzijn gedurende een les en de docent belt direct 112. Hij weet hoe de student heet en kan dit direct doorgeven aan de hulpdiensten, maar de situatie laat het niet toe om aan de betreffende student toestemming te vragen. Om de vitale belangen van de student te beschermen, namelijk zijn gezondheid, verstrekt de docent de persoonsgegevens van de student aan de hulpdiensten.

Hogeschool Rotterdam kent slechts enkele taken van algemeen belang of openbaar gezag en zal zich niet snel kunnen beroepen op deze wettelijke grondslag. Deze grondslag mag dus enkel gebruikt worden voor de uitoefening van de in de wet vastgelegde taak van de onderwijsinstelling. Een voorbeeld hiervan is:

 • Verstrekken van diplomagegevens aan DUO.

Hogeschool Rotterdam kan tot slotte de wettelijke grondslag van het gerechtvaardigd belang gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens. Het gerechtvaardigd belang is vooral een belangenafweging. De verwerking moet noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde belangen van de hogeschool en zwaarder wegen dan de privacybelangen van de betrokkene.

Bij deze toets zal allereerst moeten worden gekeken naar de proportionaliteit van de verwerking. Dit houdt in of het doel van de verwerking in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy van de betrokkenen. Daarnaast dienen wij ook te toetsen of we het doel niet op een andere manier kan worden bereikt die minder ingrijpend is voor betrokkenen. In de AVG heet dit ‘subsidiariteit.’ Voorbeelden van verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang zijn:

 • Benaderen van alumni;
 • Cameratoezicht met als doel de veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten te beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en van wie?

Hogeschool Rotterdam verwerkt van meerdere categorieën betrokkenen persoonsgegevens. We verbinden ons ertoe alleen te vragen om persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het betreffende doel.

Hieronder treft je een niet-limitatieve opsomming van de categorieën betrokken, de persoonsgegevens die wij van hen verwerken en de doeleinden. Dit zijn slechts voorbeelden, het kan dus zo zijn dat wij van de categorieën betrokkenen meer persoonsgegevens verwerken dan in deze lijst opgesomd is.

Hieronder kan er per categorie bekeken worden welke persoonsgegevens er onder andere verwerkt worden en voor welke doeleinden.

Categorie

Voorbeelden

Identificatiegegevens

Naam, geboortedatum, geboorteplaats, studentnummer

Contactgegevens

E-mailadres, woonadres, telefoonnummer

Beeldmateriaal

Foto’s, video’s

Financiële gegevens

Bankrekeningnummer, betalingen

Studiegegevens

Opleiding, diploma’s, cijferlijsten, brieven examencommissie

Onderzoeksgegevens

Vragenlijsten, datasets

Arbeidsgegevens

Curricula vitae, motivatiebrieven, arbeidsovereenkomsten, burgerservicenummers

Digitale gegevens

Cookies, IP-adressen, account logs

Veruit de grootste groep van betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken, zijn (aspirant)studenten. Om onderwijs te kunnen verzorgen, zullen wij noodzakelijkerwijs persoonsgegevens van studenten moeten verwerken. Dit gebeurt onder andere op basis van de wettelijke grondslag van de uitvoering van een overeenkomst, zoals de onderwijsovereenkomst die de student aangaat met de hogeschool, maar in sommige gevallen ook op basis van een gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Onderwijsgegevens
 • Onderzoeksgegevens
 • Digitale gegevens

Doeleinden (onder meer)

 • Verzorgen van onderwijs
 • Werving en selectie
 • Persoonlijke begeleiding
 • Onderzoek
 • Studentadministratie

Alumni spelen met hun kennis, ervaring en betrokkenheid een rol bij de kwaliteit van het onderwijs, en kunnen een positieve bijdrage leveren aan de kennisoverdracht op (aspirant)studenten. Hogeschool Rotterdam onderhoudt daarom actief een netwerk van alumni en organiseert regelmatig events waarbij alumni worden uitgenodigd.

Persoonsgegevens

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Studiegegevens
 • Digitale gegevens

Doeleinden (onder meer)

 • Alumnirelatiebeheer
 • Studievoorlichting
 • Promotiedoeleinden 

Hogeschool Rotterdam telt meer dan 4000 medewerkers. In het kader van de arbeidsovereenkomst, maar in bepaalde gevallen ook vanwege onze wettelijke plicht, verwerken wij persoonsgegevens van onze medewerkers, sollicitanten, maar ook zelfstandigen die wij voor opdrachten inhuren. De doeleinden voor de verwerking kunnen verschillend zijn.

Persoonsgegevens

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Beeldmateriel
 • Financiële gegevens
 • Studiegegevens
 • Onderzoeksgegevens
 • Arbeidsgegevens
 • Digitale gegevens

Doeleinden (onder meer)

 • Uitvoering arbeidsovereenkomst
 • Financiële administratie
 • Toegang tot systemen en gebouwen
 • Re-integratietrajecten

Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens van externen verwerken. Dit kan het geval zijn bij de totstandkoming van overeenkomsten met externe partijen, zoals bij de aanschaf van software. Maar ook bij het aangaan van stagecontracten worden veelal persoonsgegevens van externen verwerkt, zoals de naam van de stagebegeleider en een directeur die namens een bedrijf het stagecontract tekent.

Persoonsgegevens

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Beeldmateriel
 • Financiële gegevens
 • Digitale gegevens

Doeleinden (onder meer)

 • Uitvoering overeenkomst
 • Financiële administratie

Hogeschool Rotterdam kan in het kader van (praktijkgerichte en statistische) onderzoeken persoonsgegevens verwerken. Onze onderzoekers houden zich aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Waar nodig vindt voorafgaand aan het onderzoek toetsing plaats door de Ethische Commissie.

Persoonsgegevens

 • Onderzoeksgegevens. Afhankelijk van het onderzoek kunnen alle categorieën van persoonsgegevens verwerkt worden

Doeleinden (onder meer)

 • Uitvoering en publicatie praktijkgericht of statistisch onderzoek
 • Interne en externe informatievoorziening

Hogeschool Rotterdam heeft zowel een openbare website als een eigen intranet. Wij gebruiken cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina's op een website worden bezocht.

Op basis van deze informatie verbeteren wij continu onze website. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Je kunt hierover meer lezen in ons Cookie-statement.

Persoonsgegevens

 • Digitale gegevens

Doeleinden (onder meer)

 • Optimalisatie informatievoorziening
 • Statistische doeleinden 

Wij vinden het belangrijk om de veiligheid en gezondheid van medewerkers, studenten en bezoekers van onze gebouwen te beschermen. Daarom maakt Hogeschool Rotterdam gebruik van cameratoezicht.

Cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden, stickers en/of beeldschermen bij de in- en uitgangen van de terreinen en gebouwen en op specifieke locaties in de gebouwen waar sprake is van cameratoezicht. Je kunt hierover meer lezen in ons Camerareglement.

Persoonsgegevens

 • Beeldmateriaal

Doeleinden (onder meer)

 • Veiligheid en gezondheid van bezoekers beschermen
 • Bewaking van zaken die zich in de gebouwen of op de terreinen bevinden en het beschermen van eigendommen

Met wie delen we persoonsgegevens?

Hogeschool Rotterdam gaat zeer zorgvuldig om bij het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd, noch verkocht aan andere partijen. Er zijn echter situaties denkbaar dat wij jouw persoonsgegevens toch met derden dienen te delen. Hierbij kun je denken aan een verbetering van onze primaire dienstverlening, het verzorgen van goed onderwijs. 

Binnen Hogeschool Rotterdam maken wij hiervoor onder andere gebruik van meerdere softwarepakketten van externe bedrijven, zoals voor ons Learning Management System. Wij dienen hiervoor noodzakelijkerwijs studentgegevens met de externe partij uit te wisselen.

Wij houden hierbij rekening met dataminimalisatie. Dataminimalisatie houdt in dat bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens mogen worden gebruikt dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt zullen worden te bereiken.

We wisselen in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens uit met andere onderwijsinstellingen, zoals bij een uitwisselingsprogramma. Het kan echter ook voorkomen dat wij jouw gegevens moeten delen met instanties vanwege een wettelijke verplichting.

Voorbeelden hiervan zijn het uitwisselen van studentgegevens met DUO, maar het kan ook zo zijn dat wij een verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens ontvangen vanuit opsporingsinstanties, of van een toezichthouder. In dergelijke gevallen gaan we wel altijd eerst na of we wettelijk verplicht zijn om aan het verzoek gehoor te geven.

Hogeschool Rotterdam maak schriftelijke afspraken met derde partijen over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Zo sluiten wij verwerkersovereenkomsten en gegevensuitwisselingsovereenkomsten met externe partijen, waarmee we grip houden op de verwerking van persoonsgegevens.

Hierbij proberen wij de gegevens zoveel mogelijk te laten verwerken binnen de Europese Economische Ruimte. Als daarop een uitzondering gemaakt moet worden, nemen wij maatregelen om een passend beschermingsniveau te garanderen voor de doorgifte van persoonsgegevens.

Je kunt op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie vinden over de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Wij baseren ons daarbij op de Selectielijst hogescholen.

Deze lijst bevat een opsomming en toelichting van de belangrijkste processen van een hogeschool. Bij deze processen zijn de voornaamste informatieobjecten geïnventariseerd en voorzien van een onderbouwde bewaartermijn. Dat kan bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht zijn.

Welke rechten kun je uitoefenen?

Uit de AVG volgt dat betrokkenen verschillende rechten hebben om controle te houden over hun persoonsgegevens. Wanneer iemand gebruik maakt van deze rechten, dan spreken we van een verzoek van een betrokkene. Voor privacygerelateerde vragen, verzoeken of klachten kun je contact opnemen met het privacyteam via privacy@hr.nl.

Ook is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het mailadres: functionarisgegevensbescherming@hr.nl. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert de hogeschool over de privacywetgeving. De FG heeft een onafhankelijke rol en rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur.

Mocht jouw verzoek of klacht naar jouw mening niet naar behoren zijn afgehandeld, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Uit het verzoek moet duidelijk blijken op welk(e) recht(en) je je beroept. Er worden verder geen formele eisen aan het verzoek gesteld.

Wij zijn verplicht binnen één maand per brief of e-mail te reageren op jouw verzoek. Maar is het verzoek ingewikkeld? Of heb je meerdere verzoeken gestuurd? Dan mogen wij er twee maanden langer over doen om het verzoek op een goede manier af te handelen.

Wij zullen je dan echter wel binnen één maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom. Ook kunnen we je vragen om identificatie, zodat wij zeker weten dat het verzoek inderdaad afkomstig is van de betrokkene zelf. Hiermee wordt voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekt of dat de persoonsgegevens ten onrechte worden gewijzigd. Dit kan namelijk resulteren in een datalek.

Meer informatie kun je vinden in de Regeling uitoefening rechten persoonsgegevens. Hieronder tref je de verschillende rechten.

Betrokkenen hebben het recht te weten of Hogeschool Rotterdam hun persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, welke. Een voorbeeld hiervan zijn de aantekeningen over studenten in Osiris Notities. Dit zijn persoonsgegevens en kunnen dus worden opgevraagd.

Je kunt in bepaalde gevallen Hogeschool Rotterdam verzoeken om jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen. Dit recht is niet absoluut, maar verbonden aan voorwaarden. Mocht één van de onderstaande situaties zich voortdoen, dan kun je een beroep doen op dit recht:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of verwerkt;
 • Je hebt jouw verleende toestemming ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zwaarwegende redenen om de verwerking voort te zetten.

Het is dus niet altijd mogelijk om je persoonsgegevens te laten wissen. In bepaalde gevallen hebben wij ook een wettelijke verplichting om jouw gegevens te verwerken. In dat geval kan een verwijderingsverzoek niet worden gehonoreerd. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om studieresultaten en financiële gegevens van medewerkers een aantal jaar te bewaren.

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die door ons verwerkt worden en die jou betreffen te wijzigen of te rectificeren. Zo kan jouw naam verkeerd door ons verwerkt worden, hetgeen wij na je verzoek zonder onredelijke vertraging moeten wijzigen. Ook kun je onvolledige gegevens laten aanvullen.

Als betrokkene heb je het recht jouw persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke te krijgen, in een gestructureerde vorm, leesbaar voor een computer en in een gangbaar formaat (bijvoorbeeld csv, xml, json). Dit recht maakt het mogelijk om persoonsgegevens over te (laten) dragen, bijvoorbeeld naar een nieuwe werkgever of naar een andere onderwijsinstelling.

Je kunt een bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens gelet op jouw specifieke situatie. Dit kan wanneer Hogeschool Rotterdam persoonsgegevens verwerkt op grondslag van het gerechtvaardigd belang of een taak van algemeen belang. Wij maken in dit geval namelijk een afweging tussen deze belangen en die van de rechten en vrijheden van de betrokkene.

Als een betrokkene bezwaar aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, dienen wij te stoppen met het verwerken van de gegevens. De verwerking kan alleen doorgaan indien wij hier dwingende gerechtvaardigde gronden voor aanvoeren. Deze gerechtvaardigde gronden moeten belangrijker zijn dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of moeten een rechtsvordering betreffen.

Onder bepaalde omstandigheden kan je jouw recht op beperking inroepen om het gebruik van persoonsgegevens te beperken. Hiervoor zijn vier mogelijkheden:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking is onrechtmatig;
 • Jouw gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

 

Als een verwerking van Hogeschool Rotterdam gebaseerd is op de grondslag toestemming, dan heb je het recht om jouw toestemming voor de verwerking van je gegevens op elk moment in te trekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig.

Contact 

Hogeschool Rotterdam is gevestigd aan het Museumpark 40, 3015 CX te Rotterdam. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen via privacy@hr.nl. Wil je een van de in dit statement opgenomen rechten uitoefenen? Dan kun je jouw verzoek ook rechtstreeks richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@hr.nl.

Voor het melden van een datalek kan je contact opnemen met het Responseteam Datalekken via: datalek@hr.nl.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

We erkennen dat transparantie met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens een permanente verantwoordelijkheid is. Daarom zullen we dit Privacy Statement periodiek evalueren. Hogeschool Rotterdam behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt en door het College van Bestuur vastgesteld op 20 juni 2022.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen