Menu
  English

  Datamanagementplan schrijven

  Efficiënt omgaan met onderzoeksgegevens vereist planning. Steeds meer subsidiegevers stellen eisen aan datamanagement en ook de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit stelt richtlijnen aan goed databeheer.

  Datamanagementparagraaf

  NWOZonMw en SIA/RAAK vragen onderzoekers om tijdens de subsidieaanvraag vier vragen te beantwoorden in de datamanagementparagraaf. Onderstaande vragen zijn een voorbeeld van standaardvragen uit een datamanagementparagraaf die door de verschillende subsidiegevers worden gebruikt. De antwoorden dienen als voorbeeld en kunnen voor jou anders zijn.

  Maak een afspraak met een datasteward als de standaardantwoorden niet voor jou van toepassing zijn en maatwerk nodig is, of als je graag wil dat een datasteward met je meekijkt.  

  1      Worden er onderzoeksgegevens verzameld of gegenereerd die voor hergebruik geschikt zijn?
  Ja: beantwoord de vragen 2 t/m 4
  Nee: licht toe waarom het onderzoek niet leidt tot herbruikbare onderzoeksgegevens, of tot gegevens die niet kunnen worden opgeslagen of om andere redenen niet relevant zijn voor hergebruik.

  2      Waar worden de onderzoeksgegevens tijdens het onderzoek opgeslagen?
  Onderzoeksgegevens worden veilig opgeslagen op HR Research Drive. Alleen de projectleider kan bij alle onderzoeksgegevens. Onderzoekers kunnen alleen bij de gegevens waar zij daadwerkelijk mee werken. Er wordt gewerkt volgens de principes van De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en de AVG-richtlijnen.

  3      Hoe worden de onderzoeksgegevens na afloop van het project voor de lange termijn opgeslagen en voor hergebruik beschikbaar gesteld voor derden? Voor wie zijn de gegevens toegankelijk? 
  Na afloop van het onderzoeksproject worden de onderzoeksgegevens minimaal 10 jaar bewaard in het digitale archief van Hogeschool Rotterdam. Datasets die voor hergebruik beschikbaar worden gesteld voor derden worden gedeponeerd bij DataverseNL.  

  4      Welke voorzieningen (ICT, (beveiligd) archief, koelkasten of juridische expertise) zijn naar verwachting nodig voor de opslag van data gedurende het onderzoeksproject en na het onderzoekproject? Zijn deze beschikbaar? *
  Tijdens het onderzoeksproject is de capaciteit van HR Research Drive voldoende. Er is geen extra rekenkracht nodig voor dataverwerking.  

  *Met ICT-voorzieningen voor gegevensopslag wordt bedoeld zaken als capaciteit voor gegevensopslag, bandbreedte voor gegevenstransport en rekenkracht voor gegevensverwerking. 

  Datamanagementplan

  Veel subsidiegevers hanteren hun eigen datamanagementplan (DMP) format, meer informatie hierover vind je op DMPonline.  Een DMP schrijf je altijd met ondersteuning van een datasteward.

  Er zijn dus veel verschillende DMP formats, maar veelal worden dezelfde onderwerpen behandeld.

  Onderwerpen in DMP

  Administratieve informatie

  Het DMP moet duidelijk laten zien over welk onderzoeksproject het gaat, wie erbij betrokken zijn en wie de subsidiegever van het onderzoeksproject is.

  Beschrijving van de data verzameling

  In het DMP leg je uit of je bestaande gegevens hebt gebruikt of nieuwe gegevens hebt verzameld. Je legt daarbij duidelijk uit welke methoden en software zijn gebruikt.

  Als je bestaande gegevens hebt gebruikt moet je verantwoorden waar de gegevens vandaan komen en hoe je toegang hebt gekregen tot deze gegevens.

  Standaarden en metadata

  Je onderzoeksgegevens moeten in een preferred format worden opgeslagen en daarbij ook worden voorzien van beschrijvende data over de dataset. Op deze manier kunnen andere onderzoekers jouw onderzoeksgegevens begrijpen en gebruiken.

  Ethisch en juridisch

  Als er voor het onderzoeksproject persoonsgegevens worden verwerkt moet je omschrijven hoe je de naleving van de AVG waarborgt (bijvoorbeeld door informed consent, anonimisering en pseudonimisering).

  Leg ook duidelijk uit hoe intellectuele eigendomsrechten worden beheerd en voor projecten met externe partners hoe deze zaken zijn geregeld in de samenwerkingsovereenkomst.

  Daarnaast vermeld je, indien van toepassing, of ethische toetsing heeft plaatsgevonden.

  Opslag van onderzoeksgegevens en autorisatie

  Je beschrijft waar de onderzoeksgegevens gedurende het onderzoeksproject worden opgeslagen en hoe de toegang tot deze gegevens is geregeld.

  Archivering en beschikbaarstelling van onderzoeksgegevens

  Je geeft aan waar jouw onderzoeksgegevens na afloop van het onderzoeksproject worden gearchiveerd en voor welk termijn.

  Daarnaast beschrijf je of je jouw onderzoeksgegevens beschikbaar stelt voor hergebruik en/of verificatie.

  Maak een afspraak voor ondersteuning bij het invullen van het DMP

  DMPonline

  DMPonline is een online tool waarin je het DMP format van de subsidiegever kunt invullen. Op die manier kun je eenvoudig voldoen aan de eisen van de subsidiegever. Verschillende subsidiegevers, waaronder NWO en ZonMw, hebben hun format al in DMPonline staan. Indien jouw subsidiegever geen format in DMPonline heeft staan kun je gebruik maken van het DCC format in DMPonline. Een DMP schrijf je altijd met ondersteuning van een datasteward.


  DMPonline account aanmaken

  1. Om een DMP in te vullen ga je naar DMPonline.
  2. Je logt hier in met je DMPonline-account of je maakt gratis een nieuw account aan.
  3. Bovenin klik je op ‘Create plans’.
  4. Selecteer in het derde veld een DMP format van je financier.
  5. Klik op ‘Create plan'.  

  Je kunt je DMP delen onder het tabblad 'Share' als je aan het plan werkt, of door in 'My Dashboard' te klikken op 'Actions' en daarna op 'Share'. Je vult het emailadres in van de persoon met wie je je DMP wilt delen en selecteer de bevoegdheden die deze persoon krijgt. Deel je plan ook altijd met een datasteward. 

  Maak een afspraak voor ondersteuning bij het invullen van het DMP

  Overeenkomsten

  In het DMP beschrijf je ook of er overeenkomsten zijn ondertekend met externe partijen. Je ondertekent een overeenkomst wanneer je samenwerkt met een externe partij of wanneer een externe partij voor jou gegevens verwerkt. De juridische afdeling van OKC biedt ondersteuning bij het opstellen van deze overeenkomsten. 

  Samenwerkingsovereenkomst

  Er worden niet alleen eisen gesteld aan de opslag en beheer van de onderzoeksgegevens, maar ook aan het (toekomstige) gebruik tussen de verschillende organisaties in een onderzoeksproject. Hiervoor moet een (samenwerkings)overeenkomst worden opgesteld. In deze contracten wordt ook een paragraaf opgenomen over het eigenaarschap van de data.  

  Verwerkersovereenkomst

  Als er bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik gemaakt wordt van diensten van een derde, de zogeheten verwerker, dan is het verplicht een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst. Lees hier meer over verwerkersovereenkomsten.

  Schakel hulp in bij het opstellen van een overeenkomst