Auteursrecht

Alles over auteursrecht in het hoger onderwijs

Als student, docent of onderzoeker krijg je te maken met auteursrecht. In je werkstuk, in de les of bij een publicatie gebruik je bronnen die door anderen zijn gemaakt. Lees hier over wat auteursrecht voor jou betekent.

Toon:

Wat is auteursrecht?

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het recht van de maker van een werk op het publiceren van dat werk. Een andere naam voor auteursrecht is copyrightDe maker van een werk kan bepalen wat er met zijn of haar werk gebeurt. Dat betekent dat voor elke vorm van verspreiding toestemming vereist is van de maker. Voor deze verspreiding mag een vergoeding worden gevraagd. Op deze manier kan een auteur het werk exploiteren (te gelde maken). Het auteursrecht ontstaat automatisch op het moment dat het werk wordt geschapen. Er hoeven geen formaliteiten, zoals een deponering, te worden verricht. Wel moet het werk aan bepaalde voorwaarden voldoen om door het auteursrecht te kunnen worden beschermd: het werk moet voor menselijke waarneming vatbaar zijn. Daarnaast moet het een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.  

Het auteursrecht is niet onbeperkt geldig: het vervalt in de regel zeventig jaar na de dood van de maker van het werk.

Behoort het maken van schilderij of publicatie tot het werk van een werknemer, of maakt een werknemer in opdracht van zijn werkgever bijvoorbeeld een schilderij, dan berust het auteursrecht op die werken bij de werkgever. Deze afwijkende regel geldt alleen voor werknemers in dienstverband.

Het auteursrecht kan worden overgedragen. Door middel van bijvoorbeeld een licentie geeft een auteursrechthebbende een ander toestemming om zijn werk op een bepaalde manier te exploiteren. Zo kan de auteur van een boek zijn uitgever een licentie geven om het boek te drukken. De ontwerper van een logo kan een bedrijf een licentie geven om het logo te gebruiken op postpapier.

Wanneer iemand inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander, kan die ander schadevergoeding eisen.

Natuurlijk zijn er wetten en regels om het auteursrecht te toetsen en te handhaven. De belangrijkste wet is de Auteurswet. Deze wet dateert uit 1912, maar is sindsdien vele malen aangepast.

Links:

De auteurswet

De Auteurswet

Onder deze link vind je die Auteurswet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/2015-07-01

Het Auteursrecht InformatiePunt (AIP)

Het Auteursrecht InformatiePunt (AIP)

Om binnen de HR studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers te kunnen informeren en adviseren over auteursrechten is sinds kort een Auteursrecht Informatiepunt (AIP) opgericht. Met dit AIP bieden verschillende interne diensten gezamenlijk 1 loket aan om gevraagd en ongevraagd onderzoek en onderwijs te ondersteunen bij alle vragen over auteursrecht, voorlichting te geven over de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving rondom auteursrecht en de juiste toepassing van wet- en regelgeving rondom auteursrecht binnen de HR te handhaven.                                            

Alle vragen omtrent auteursrechten kunnen worden neergelegd bij het AIP (auteursrecht@hr.nl).

Het AIP is gelieerd aan het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten (NAI) van de Samenwerkende Hogeschool Bibliotheken (SHB)

Stichting PRO

Stichting PRO

Stichting PRO behartigt de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten. Daarnaast verzorgt zij ook de collectieve administratie voor de uitgevers voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in onder meer onderwijspublicaties (readers) en knipselkranten. Daarnaast verdeelt Stichting PRO leenrechtgelden aan uitgevers.

Dit alles doet zij zonder winstoogmerk.
 
 Onder deze link vind je meer informatie over stichting PRO

http://www.stichting-pro.nl/nl/Onderwijsinstellingen

De readerregeling

De Readerregeling

Onderwijsinstellingen betalen aan Stichting PRO een vergoeding voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken die in onderwijspublicaties worden opgenomen. De sectie PRO Readerregeling Nederland (PRN) van Stichting PRO incasseert en verdeelt deze vergoedingen onder de uitgevers. Voor de onderwijsmarkt kan Stichting PRO als één aanspreekpunt opereren voor het regelen van rechten voor onderwijspublicaties. De activiteiten van betreffende secties zijn gebaseerd op artikel 16 Auteurswet. Door de onderwijsexceptie is geen toestemming nodig voor het gebruik van korte overnames ten behoeve van het onderwijs maar wel voor de zogenoemde niet-korte overnames. Meer dan 700 uitgevers hebben Stichting PRO een mandaat gegeven voor de afhandeling van deze niet-korte overnames.

Onder deze link vind je de Readerregeling:

http://www.cedar.nl/uploads/3/files/file/Documenten%20PRO_PRN/reader_overeenkomst_hogescholen_2015_2016_2017_getekende_versie.pdf

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.