Ga direct naar de content

Beroepen

van de opleiding Physician Assistant (Klinisch Verloskundige)

De nieuwe kennis die je opdoet en de vaardigheden die je leert tijdens de masteropleiding, hebben alles te maken met de verschillende rollen die je in je dagelijks werk als physician assistant uitoefent.

De werkzaamheden van de Physician Assistant lopen uiteen van geneeskundige basistaken tot medisch specialistische taken op het vlak van anamnese, onderzoek en behandeling. De Physician Assistant werkt ook mee aan onderwijs, onderzoek en de organisatie van de zorg. De bevoegdheid van de Physician Assistant kan een instelling voor een deel zelf afbakenen op basis van haar eigen beleid op dit gebied, de aanwijzingen van de superviserend specialist en de bekwaamheid en ervaring van de Physician Assistant. De taken van de Physician Assistant worden in een taakomschrijving vastgelegd. Op het afgesproken werkterrein handelt de Physician Assistant zelfstandig met verantwoordelijkheid voor de behandeling van patiënten. Wettelijke bepalingen over de bevoegdheden van de Physician Assistant - waaronder het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische handelingen - worden opgenomen in de wet BIG.

Adviseur

Als adviseur bevorder je vanuit je deskundigheid kennis en vaardigheden bij de verschillende beroepsgroepen. Je kunt een bijdrage leveren aan opleiding en vaardigheidstraining van medische studenten, arts-assistenten, verpleegkundigen en paramedici. Bovendien heb je een adviserende en consulterende functie voor patiënten.

Begeleider

Patiënten met matige of ernstige zwangerschapsproblematiek begeleid je op de polikliniek, verloskamers, zwangeren- en kraamafdeling. Zo ondersteun je de patiënten die complexe obstetrische problematiek en uiteenlopende achtergrondsituaties hebben, waaronder multiculturele verschillen of psychiatrische problematiek.

Expert

Als expert speel je een belangrijke rol in het fysiologische proces van zwangerschap, bevalling en kraambed. De groep vrouwen met een medische indicatie neemt in omvang toe. Het is bij uitstek jouw taak als physician assistant om de fysiologische aspecten te bewaken en te bevorderen en daarbij in te schatten waar interventie nodig is. Als physician assistant pas je risicoselectie toe op basis van de principes van evidence based practice.

Medebehandelaar

Op basis van samenwerkingsafspraken met de gynaecoloog stel je differentiaal diagnoses op, stel je indicaties en herken je complicaties van medische handelingen en handel je daarbij op de juiste manier. Daarnaast participeer je als physician assistant in behandeling en monitoren van behandeltrajecten. Je bent in staat om de eerste opvang te doen in acute (verloskundige) situaties en zelfstandig in te grijpen als de situatie dit noodzakelijk maakt.

Onderzoeker

Als onderzoeker ben je in staat om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek kritisch te beoordelen, analyseren, evalueren en toe te passen in de praktijk (evidence based practice). Als physician assistant kun je zelfstandig of in samenwerking een praktijkgericht onderzoek uitvoeren.

Regisseur

Je treedt op als regisseur bij de dagelijkse gang van zaken op de verloskamers. Om wachttijden te beperken en zorgverlening doelmatig, efficiënt en veilig te laten verlopen is selectie en classificatie van de patiënten nodig. Ook prioritering van de zorgverlening is noodzakelijk: triage. Daarbij ben je regisseur en heb je een belangrijke rol in de totale zorg voor de individuele patiënt.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.