Menu Zoeken English

Physician Assistant (Klinisch Verloskundige) duaal

 • Duur en startmoment

  2,5 jaar, september

 • Opleidingstype

  Duale Master

 • Taal

  Nederlands

De 2,5 jaar durende masteropleiding PA-KV is een aanvulling op de bacheloropleiding voor verloskundigen.

Een verloskundige is in de basis opgeleid om verloskundige zorg te verlenen aan vrouwen, waarbij de zwangerschap, bevalling en kraambed fysiologisch verloopt. Om goede kwaliteit van zorg te leveren, zijn aanvullende kennis en vaardigheden nodig. Dit betekent dat de klinisch verloskundige geschoold moet worden om in complexe situaties verantwoorde zorg te verlenen.

De masteropleiding biedt klinisch verloskundigen tal van mogelijkheden op het vlak van verdieping in de verloskunde, verbreding van medische kennis en persoonlijke ontwikkeling. Je wordt geschoold op het gebied van pathologie, farmacologie, afnemen van algemene anamnese en uitvoeren van algemeen lichamelijk onderzoek en klinisch redeneren. Ook worden competenties ontwikkeld die nodig zijn voor evidence based practice. Je leert om medische kennis en vaardigheden op hbo-masterniveau te combineren en te integreren. Zo ben je als klinisch verloskundige, na het volgen van de opleiding, uitgerust met kennis en vaardigheden om het eigen medisch handelen wetenschappelijk te onderbouwen en te beargumenteren in complexe medische situaties.

De masteropleiding Physician Assistant (PA) Klinisch Verloskundige is in 2005 gestart en is opgezet door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het Erasmus MC. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en leidt op tot de internationaal erkende titel Master of Science (MSc).

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Physician Assistant (Klinisch Verloskundige) duaal

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Theorie en praktijk

  Tijdens de opleiding worden de competenties behorend bij het beroepsprofiel van de Physician Assistant Klinisch Verloskundige, ontwikkeld en versterkt. De opleiding is ingericht volgens de principes van competentiegericht en flexibel leren en is een duale opleiding. Je leert zowel op de hogeschool als op de werkplek. Opleiding en praktijk versterken elkaar hierin: je leert als Physician Assistant-in-opleiding niet alleen op de hogeschool, maar ook door op de werkvloer leeractiviteiten uit te voeren onder begeleiding van de leermeester/medisch specialist en tijdens het lopen van stages.

  Op de opleiding volg je een dag per week onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van activerende werkvormen. Het contactonderwijs wordt ondersteund door een digitale leeromgeving en onderwijs, waarbij interactief en zelfstandig gewerkt wordt in kleine groepen, afgewisseld wordt met colleges.

  In de praktijk bespreek je met de leermeester hoe het leertraject er op de afdeling uit ziet om de specifieke deskundigheid als PA te behalen. Aan het begin van de opleiding beschrijf je in het 'startdocument' de toekomstige taken. Dit bespreek je met de leermeester.

  Het verwerven van de specifieke deskundigheid wordt versterkt, doordat je in samenspraak met je leermeester een aantal praktijkopdrachten toevoegt die relevant zijn voor de eigen werkplek.

  In de loop van de opleiding stuur je het leerproces steeds meer zelfstandig aan met behulp van een praktijkleerplan.

  Leerlijnen/leerarrangementen

  In het onderwijs zijn vier inhoudelijke lijnen te onderscheiden: medische kennis en vaardigheden, verdieping in de verloskunde, wetenschap en professionalisering. Het onderwijs wordt aangeboden in zogenoemde leerarrangementen.

  • In de medische lijn wordt de basis gelegd voor de kennis en vaardigheden. Je leert een algemene anamnese af te nemen en een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Daarnaast wordt je medische kennis verbreed in het leerarrangement pathologie, waarbij medisch specialisten, veelal uit het Erasmus MC, de colleges verzorgen. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: farmacologie, gynaecologie, infectieziekten en hematologie. Tevens wordt het leerarrangement klinisch redeneren aangeboden.
  • Een aantal leerarrangementen zijn gericht op de verdieping in de verloskundige discipline. Waaronder echoscopie, verrichtingen op de verloskamers met een CTG-training en verdieping in de obstetrische problematiek.
  • De wetenschappelijke lijn loopt door de hele opleiding. Je leert om een wetenschappelijk artikel kritisch te lezen en hieraan conclusies voor de eigen praktijk te verbinden. Daarnaast wordt er een PICO opgesteld en gepresenteerd op de afdeling. Uiteindelijk zet je zelfstandig een literatuurstudie en praktijkgericht onderzoek op en voert dit uit.
  • Professionalisering staat centraal in de leerarrangementen skill & drill, didactiek & triage, communicatie, en kwaliteitszorg & patiëntveiligheid. Tevens wordt er aandacht besteed aan de transmurale setting en de rol van de klinisch verloskundige in integrale zorg.

  Praktijkleren

  Jouw leervragen en praktijkervaringen nemen een belangrijke plaats in. Met het oog op verdieping en verbreding loop je stages en zit er een internationale studiereis in het programma.

  Je loop in totaal 23 EC (644 uur) stage gedurende de 2,5 jaar. Hiervan zijn een aantal stages verplicht, waaronder gyneacologie, interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Als je geen echoscopie diploma hebt dan is daarnaast een stage echoscopie verplicht. De overige EC worden verdeeld over een aantal keuzestages op door jou gekozen afdelingen, passend bij je persoonlijke leerdoelen. 

  Ook internationalisering is een onderdeel van het curriculum van de Masteropleiding PA-KV. Dit onderdeel kan op verschillende manieren worden ingevuld afhankelijk van je interessegebied. Het doel van internationalisering is om je in staat te stellen de eigen professie te toetsen aan een internationaal kader.

  Leermeester

  Je moet een leermeester hebben. Dit is een specialist/gynaecoloog op de eigen afdeling, liefst met affiniteit met opleiden. De leermeester heeft de taak om de student de gelegenheid te bieden de verschillende competenties te behalen.

  Taken van de leermeester in de praktijk:

  • De student ondersteunen in het stellen van doelen en het bereiken van deze doelen.
  • Stimuleren en faciliteren van zelfstudie en stages.
  • Het houden van toezicht op de professionele aspecten van de taakuitoefening van de student, rekening houdend met de kwaliteit van de verleende zorg.
  • Het beoordelen en evalueren van de student op verschillende momenten gedurende het leertraject.
  • Het signaleren van problemen in het leertraject van de student en hierover contact opnemen met de opleiding.
  • Het fungeren als rolmodel.

  Docenten

  De docenten van de masteropleiding Physician Assistant zijn voornamelijk verloskundigen of medici met een wetenschappelijke achtergrond. Zij zijn geschoold in het geven van onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam en het Erasmus MC.

  Daarnaast heb je een coach op de hogeschool. Met de coach voer je regelmatig gesprekken over de voortgang van je studie.

  Studiebelasting

  In studiepunten uitgedrukt is de studielast van de masteropleiding 150 ECTS (European Credit Transfer System); 1 EC komt overeen met een studielast van 28 uur.

  Je volgt een dag in de week onderwijs op de hogeschool, één á twee dagen besteed je aan zelfstudie en stage en twee dagen leer je en werk je op de werkvloer in je nieuwe functie physician assistant (in opleiding). Het laatste half jaar van de opleiding - het derde studiejaar - besteed je voor het grootste deel aan onderzoek en de masterthese; daarnaast volg je nog een aantal onderwijsbijeenkomsten.

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Master of Science (MSc) behaald.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Bevoegdheid

  Werkzaamheden

  De werkzaamheden van de Physician Assistant lopen uiteen van geneeskundige basistaken tot medisch specialistische taken op het vlak van anamnese, onderzoek en behandeling. De Physician Assistant werkt ook mee aan onderwijs, onderzoek en de organisatie van de zorg.

  Bevoegdheid

  De bevoegdheid van de Physician Assistant kan een instelling voor een deel zelf afbakenen op basis van haar eigen beleid op dit gebied, de aanwijzingen van de superviserend specialist en de bekwaamheid en ervaring van de Physician Assistant. Wettelijke bepalingen over de bevoegdheden van de Physician Assistant - waaronder het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische handelingen - zijn opgenomen in de wet BIG.

  Taken

  De taken van de Physician Assistant worden in een taakomschrijving vastgelegd. Op het afgesproken werkterrein handelt de Physician Assistant zelfstandig met verantwoordelijkheid voor de behandeling van patiënten. 

  BIG-registratie

  Na het afronden van deze master, mag jij je in het BIG-register registreren als Physician Assistant. Hiermee:

  • heb je een wettelijk beschermde beroepstitel,
  • zelfstandige bevoegdheid voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen en
  • val je onder het tuchtrecht.

  Let op: Je moet hiernaast ook geregistreerd blijven als verloskundige in het BIG-register, zodat je bevoegd blijft om de verloskundige voorbehouden handelingen uit te mogen voeren. 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen