Profielen

In jaar 3 en 4

Na het brede basisprogramma breekt nu de tijd aan dat je je als social worker kunt profileren. De laatste twee studiejaren zijn hiervoor bedoeld. Je kunt kiezen uit drie profielen.

Profiel Welzijn en Samenleving

In dit profiel werk je in (wijk)netwerken met uiteenlopende doelgroepen, waarbij je levensgebieden met elkaar verbindt. Zoals gezondheid, arbeid en inkomen, wonen en vrijetijdsbesteding, veiligheid, zelfontplooiing en sociale contacten. Je gaat aan de slag met mensen en groepen in buurten, wijken en regio’s en organiseert zinvolle verbanden tussen deze netwerken. Je leert meer over begrippen zoals zelf- en samenredzaamheid, participatie en mensenrechten.

Profiel Zorg

In dit profiel specialiseer je je als social worker in de zorg. Je leert over de complexe problemen waarmee mensen met een (tijdelijke) beperking en hun netwerk te maken kunnen hebben. Samen ga je op zoek naar mogelijkheden om talenten te benutten en waar mogelijk de participatie te bevorderen. Daarom leer je ook over de mensen, instanties en structuren om de mens met een beperking heen. Want een gerichte inzet van het netwerk en een betere afstemming binnen dat netwerk zijn belangrijke taken voor jou.

Profiel GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

In dit profiel specialiseer je je als social worker in de ggz. Je leert mensen met psychiatrische problematiek te behandelen, ondersteunen en begeleiden. Het doel is (re-)integratie in de samenleving. Daarom richt je je op de mogelijkheden van deze mensen om sociaal-maatschappelijk te functioneren. Je bent geïnteresseerd in de psyche van de mens. Je wilt weten hoe het is om met psychiatrische problemen te leven en hoe je mensen zo kan begeleiden dat ze in de samenleving kunnen functioneren.

Profiel Jeugd

In dit profiel specialiseer je je als social worker in de praktijk van preventie en ondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg. Je wilt kinderen gezond en veilig laten opgroeien en hun talenten laten ontwikkelen. Dit gebeurt altijd in samenwerking met opvoeders en het sociale netwerk. Hulpverlening aan kinderen en gezinnen dient dan ook een aaneensluitend traject te zijn (één gezin, één plan, één regisseur) vanuit alle levensdomeinen. Je doel is een opgroeiklimaat te scheppen waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt en elkaar ondersteunt.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.