Minors

Kies je eigen richting

De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Werken in gedwongen kader

Deze minor bereidt voor op het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Probleemgedrag gaat vaak gepaard met sociale, emotionele en materiële problemen en kan een niveau bereiken waarop justitieel ingrijpen noodzakelijk wordt. De agogische bemoeienis in deze vorm noemen we 'werken in gedwongen kader'. Je krijgt daarbij te maken met mensen met bijvoorbeeld een verslaving, psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. Vaak zijn ze niet sociaal redzaam en hebben ze te maken met sociale uitsluiting. Effectieve hulpverlening is dan noodzakelijk. Deze minor richt zich op justitieel ingrijpen waarbij een positieve gedragsverandering wordt verwacht. Dit vergt een speciale aanpak: naast behandeling en begeleiding bij re-integratie in de maatschappij krijg je ook te maken met risicobeheersing. Je leert hoe je cliënten zo beïnvloedt dat de kans op herhaling kleiner wordt en er weer meer perspectief is op deelname aan de samenleving. Ook leer je de spanning tussen begeleiden/behandelen en toezicht houden/beheersen te hanteren, en daarmee tussen zorg en welzijn enerzijds en justitieel ingrijpen anderzijds. Dit vergt professionaliteit van de hulpverlener.

Begeleidingskunde

Rotterdam heeft te maken met wisselende samenwerkingsverbanden, zoals projecten, organisaties en teams, waarbij veranderingsprocessen aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde leidt studenten op om als coach professionals te begeleiden in een grootstedelijke omgeving. Binnen de minor leer je kijken vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. De begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en -methodieken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation en loopbaanbegeleiding. Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks aan de slag als aspirant-coach, beginnend loopbaanbegeleider of aspirant-counselor. Kortom, een boeiende richting waarmee je straks alle kanten op kunt.

Agoog in de GGZ

Heb je altijd al belangstelling gehad voor psychiatrie? Wil je niet alleen meer kennis vergaren over verschillende stoornissen, maar ook weten hoe je met psychiatrisch gedrag omgaat? Lijkt het je leuk om zowel met de individuele cliënt als met groepen te werken? Zoek je naar veel variëteit in je werk, zowel qua werkplek als qua doelgroep? Dan ben je bij de minor Agoog in de GGZ aan het juiste adres! De ggz-agoog ondersteunt de psychisch kwetsbare mens en helpt hem om zichzelf te helpen en de regie te nemen over het leven. Er zijn veel mensen en organisaties bij betrokken: lotgenoten, familie en vrienden, buren, maatschappelijke instellingen, algemene gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg. In de minor komen uitsluitend de specifieke competenties uit het landelijke beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog aan bod.

Jeugd

Per jaar komen in de regio Rotterdam 3.000 kinderen en jongeren terecht bij jeugdzorg. Hun problemen zijn zo ernstig dat hulp van buitenaf noodzakelijk is. Als professional in de jeugdzorg richt je je op het voorkomen of beperken van schade aan kinderen. Je werkt in complexe situaties waarbij de wensen en behoeften van jeugdigen niet altijd overeenkomen met die van de ouders. Daarbij spelen ook maatschappelijke belangen een rol, want de toekomst van de jeugd is de toekomst van de samenleving. Deze minor besteedt aandacht aan de vraag hoe je je staande kan houden binnen dit krachtenveld. Je leert je eigen professionele handelen ter discussie te stellen en je verdiept je in actuele vraagstukken van Rotterdamse jeugdzorgprofessionals. Daarvoor krijg je relevante kennis aangereikt. Alle leeractiviteiten zijn gekaderd vanuit het landelijke profiel van de jeugdzorgwerker en gericht op het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking in de jeugdzorgketen. De minor sluit hiermee aan op landelijke ontwikkelingen om jeugdzorg te professionaliseren.

Opvoedschakels

Volg je een opleiding waarbij je met kinderen en hun ouders te maken krijgt? Ben je geïnteresseerd in opvoeden en wil je ouders en professionele opvoeders graag helpen dit zo goed mogelijk te doen? Wil je leren hoe je preventieve steun bij opvoeding biedt en wil je een professional worden in gezinsbegeleidingsmethodieken? Dan is de minor Opvoedschakels iets voor jou! Deze minor richt zich op het leren voorkomen of verminderen van opvoedproblematiek binnen een keten van opvoedingsondersteuning. Je leert dus hoe je opvoeders kunt helpen opvoeden. Hierbij kan de ondersteuning in zwaarte variëren, van signalering, pedagogisch advies, een themabijeenkomst, een oudercursus en video-interactiebegeleiding tot competentiegericht werken in multiproblem gezinnen. De minor Opvoedschakels heeft aandacht voor opvoedingsondersteuning op een breed terrein en speelt in op de actuele Rotterdamse situatie.

Geweld

Geweld is overal, zichtbaar en onzichtbaar. Het komt voor op alle niveaus en in alle lagen van de bevolking. In Nederland en in het buitenland. Individueel en collectief. Tegen personen, tegen groepen, tegen landen, tegen instituten, tegen alles wat leeft. Geweld is niet weg te denken uit de samenleving. We hebben er ook allemaal een mening over en staan klaar om het direct te veroordelen. Denk maar aan de recente #MeToo discussie. Uit recent wetenschappelijk onderzoek naar de gewelddadigheid van de menselijke soort blijkt van alle zoogdieren de mens de meest gewelddadige soort.

Waarom dan een minor over zo’n alledaags onderwerp? Omdat het juist de alledaagsheid is die ons blind maakt. We zijn onmachtig in onze pogingen het geweld te herkennen en te bestrijden. Was het maar waar dat de cijfers in de rapportages ook maar enigszins in de buurt kwamen van de prevalentie. Was het maar waar, dat als we het signaleren we dan ook weten hoe we er mee om moeten gaan. Was het maar waar dat wij iets meer zicht zouden hebben op hoe gewelddadig wij zelf zijn.

Waarom is geweld soms zo allesoverheersend pijnlijk en tegelijk ook zo onzichtbaar? En wat moet je doen om te helen van geweldservaringen? Dat zijn vragen waar we in de minor geweld een antwoord op proberen te zoeken.

(L)VB: beperkt inzicht, meer perspectief

Wat is er mooier dan je gewaardeerd voelen, je eigen weg weten te vinden en mee kunnen doen aan alle facetten die de omgeving van je vraagt? Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om dit zelfstandig te kunnen. Want hoe doe je dat, volwaardig burger zijn en wil je dat eigenlijk wel? En wat is dat dan eigenlijk, meedoen? Is dat keurig voldoen aan je plichten, ook als je dingen niet (volledig) zelfstandig kunt? En welke plichten heb je dan eigenlijk? Of is het gebruik (kunnen) maken van alles dat je omgeving te bieden heeft? Je belastingformulier digitaal invullen, of je eigen kind opvoeden? Weten wat je rechten zijn en daar luidkeels voor opkomen? Burgerlijk ongehoorzaam zijn? Of je aanpassen aan de Nederlandse moraal? Deze minor gaat over mensen voor wie de huidige maatschappij te complex is en die ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren. Over uitsluiting en inclusie, over mee mogen, kunnen en willen doen, over onderdeel zijn van de samenleving. Je leert wat mensen nodig hebben om hun eigen rol zó in te vullen dat ze daar zelf tevreden over zijn. Met aandacht voor datgene wat mensen in de weg kan staan, de verstandelijke beperkingen.

Minor+ Meedoen op Zuid

Kinderen, jongeren, ouders, nieuwkomers, vluchtelingen en oud Rotterdammers ontwikkelen zich het best in een buurt waarin iedereen zich welkom voelt en er toe doet. Een omgeving die plekken kent, waar mensen elkaar ontmoeten, het gesprek aan gaan, activiteiten willen organiseren, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de buurt. Rotterdam Zuid kent een aantal oude stadswijken met een superdiverse samenstelling van bewoners en een eigen trots en dynamiek. Wijken waar uitdagingen liggen om samen met bewoners en professionals oplossingen te zoeken, om mensen uit soms kwetsbare posities (weer) mee te laten doen. Belangrijk uitgangspunt is dat er recht wordt gedaan aan de universele rechten van de mens; ieder mens heeft recht op een waardevol bestaan.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.