Ga direct naar de content

Minors

Kies je eigen richting

De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Werken in gedwongen kader

Deze minor bereidt voor op het werken met mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Probleemgedrag gaat vaak gepaard met sociale, emotionele en materiële problemen en kan een niveau bereiken waarop justitieel ingrijpen noodzakelijk wordt. De agogische bemoeienis in deze vorm noemen we 'werken in gedwongen kader'. Je krijgt daarbij te maken met mensen met bijvoorbeeld een verslaving, psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. Vaak zijn ze niet sociaal redzaam en hebben ze te maken met sociale uitsluiting. Effectieve hulpverlening is dan noodzakelijk. Deze minor richt zich op justitieel ingrijpen waarbij een positieve gedragsverandering wordt verwacht. Dit vergt een speciale aanpak: naast behandeling en begeleiding bij re-integratie in de maatschappij krijg je ook te maken met risicobeheersing. Je leert hoe je cliënten zo beïnvloedt dat de kans op herhaling kleiner wordt en er weer meer perspectief is op deelname aan de samenleving. Ook leer je de spanning tussen begeleiden/behandelen en toezicht houden/beheersen te hanteren, en daarmee tussen zorg en welzijn enerzijds en justitieel ingrijpen anderzijds. Dit vergt professionaliteit van de hulpverlener.

Begeleidingskunde

Rotterdam heeft te maken met wisselende samenwerkingsverbanden, zoals projecten, organisaties en teams, waarbij veranderingsprocessen aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde leidt studenten op om als coach professionals te begeleiden in een grootstedelijke omgeving. Binnen de minor leer je kijken vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. De begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en -methodieken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation en loopbaanbegeleiding. Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks aan de slag als aspirant-coach, beginnend loopbaanbegeleider of aspirant-counselor. Kortom, een boeiende richting waarmee je straks alle kanten op kunt.

Agoog in de GGZ

Heb je altijd al belangstelling gehad voor psychiatrie? Wil je niet alleen meer kennis vergaren over verschillende stoornissen, maar ook weten hoe je met psychiatrisch gedrag omgaat? Lijkt het je leuk om zowel met de individuele cliënt als met groepen te werken? Zoek je naar veel variëteit in je werk, zowel qua werkplek als qua doelgroep? Dan ben je bij de minor Agoog in de GGZ aan het juiste adres! De ggz-agoog ondersteunt de psychisch kwetsbare mens en helpt hem om zichzelf te helpen en de regie te nemen over het leven. Er zijn veel mensen en organisaties bij betrokken: lotgenoten, familie en vrienden, buren, maatschappelijke instellingen, algemene gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg. In de minor komen uitsluitend de specifieke competenties uit het landelijke beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog aan bod.

Art in social action

Film, muziek, toneel, dans, beeldende kunst, poëzie; cultuur heeft een positieve invloed op mensen. Kunst en cultuur brengt hen bij elkaar en verbindt ze. Het maakt niet uit wie of wat je bent: iedereen mag zich uiten en ontplooien. In deze minor zoek je wegen om werkmethoden van kunstenaars met verschillende doelgroepen te verbinden, uit te breiden en te innoveren. Dit vraagt om creatieve en innovatieve inzet van kanalen: de nieuwste sociale en mobiele media of juist bestaande kanalen en structuren. Met als doel het activeren en zelfbewuster maken van mensen en hen te betrekken bij de samenleving. Je leert in deze minor dus in een multidisciplinaire omgeving nieuwe wegen inslaan om veranderingsprocessen optimaal te benutten. Welke professional je ook wilt worden, creatief met je beroep omgaan, proactief zijn en 'out-of-the-box' denken, zijn voor iedere student van grote waarde! Kun je een innovatieve en culturele 'shot' gebruiken? Sta je ervoor open om met een diverse groep studenten te onderzoeken hoe je met kunst en cultuur positieve maatschappelijke veranderingen in gang kunt zetten en ook nog je eigen beroepspraktijk versterken? Dan is deze minor wat voor jou.

Jeugdzorgwerker

Let op: deze minor is alleen toegankelijk voor studenten die het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker volgen.

Per jaar komen in de regio Rotterdam 3.000 kinderen en jongeren terecht bij jeugdzorg. Hun problemen zijn zo ernstig dat hulp van buitenaf noodzakelijk is. Als professional in de jeugdzorg richt je je op het voorkomen of beperken van schade aan kinderen. Je werkt in complexe situaties waarbij de wensen en behoeften van jeugdigen niet altijd overeenkomen met die van de ouders. Daarbij spelen ook maatschappelijke belangen een rol, want de toekomst van de jeugd is de toekomst van de samenleving. Deze minor besteedt aandacht aan de vraag hoe je je staande kan houden binnen dit krachtenveld. Je leert je eigen professionele handelen ter discussie te stellen en je verdiept je in actuele vraagstukken van Rotterdamse jeugdzorgprofessionals. Daarvoor krijg je relevante kennis aangereikt. Alle leeractiviteiten zijn gekaderd vanuit het landelijke profiel van de jeugdzorgwerker en gericht op het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking in de jeugdzorgketen. De minor sluit hiermee aan op landelijke ontwikkelingen om jeugdzorg te professionaliseren.

Opvoedschakels

Volg je een opleiding waarbij je met kinderen en hun ouders te maken krijgt? Ben je geïnteresseerd in opvoeden en wil je ouders en professionele opvoeders graag helpen dit zo goed mogelijk te doen? Wil je leren hoe je preventieve steun bij opvoeding biedt en wil je een professional worden in gezinsbegeleidingsmethodieken? Dan is de minor Opvoedschakels iets voor jou! Deze minor richt zich op het leren voorkomen of verminderen van opvoedproblematiek binnen een keten van opvoedingsondersteuning. Je leert dus hoe je opvoeders kunt helpen opvoeden. Hierbij kan de ondersteuning in zwaarte variëren, van signalering, pedagogisch advies, een themabijeenkomst, een oudercursus en video-interactiebegeleiding tot competentiegericht werken in multiproblem gezinnen. De minor Opvoedschakels heeft aandacht voor opvoedingsondersteuning op een breed terrein en speelt in op de actuele Rotterdamse situatie.

Geweld in de leefomgeving

In de afgelopen jaren is er in de media veel aandacht voor geweld in de leefomgeving van mensen en de gevolgen daarvan voor slachtoffers (en daders). Denk daarbij aan (kinder) mishandeling, seksueel geweld en eergerelateerd geweld. Het bieden van een veilige leef- omgeving aan kinderen en (jong) volwassen slachtoffers is een prioriteit geworden op de politieke agenda. Van professionals in de sociale-, (para)medische- en onderwijssector wordt verwacht dat zij hier vanuit hun eigen mogelijkheden en middelen een bijdrage aan leveren. Belangrijke vragen voor hen zijn: hoe signaleer je geweld en misbruik, hoe maak je het bespreekbaar en hoe draag je bij aan een veiliger leefomgeving voor de diverse doelgroepen? Wil jij je verdiepen in de aard en omvang van geweld en misbruik en de oorzaken en gevolgen daarvan? Maar ook hoe je als professional signalen herkent en welke stappen je moet nemen om een veiliger leefomgeving te bieden? Wil je leren werken met de verplichte meldcode en met SISA (Signalen en Samenwerken)? Dan is de minor Geweld in de leefomgeving wat voor jou.

(L)VB: beperkt inzicht, meer perspectief

Wat is er mooier dan je gewaardeerd voelen, je eigen weg weten te vinden en mee kunnen doen aan alle facetten die de omgeving van je vraagt? Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om dit zelfstandig te kunnen. Want hoe doe je dat, volwaardig burger zijn en wil je dat eigenlijk wel? En wat is dat dan eigenlijk, meedoen? Is dat keurig voldoen aan je plichten, ook als je dingen niet (volledig) zelfstandig kunt? En welke plichten heb je dan eigenlijk? Of is het gebruik (kunnen) maken van alles dat je omgeving te bieden heeft? Je belastingformulier digitaal invullen, of je eigen kind opvoeden? Weten wat je rechten zijn en daar luidkeels voor opkomen? Burgerlijk ongehoorzaam zijn? Of je aanpassen aan de Nederlandse moraal? Deze minor gaat over mensen voor wie de huidige maatschappij te complex is en die ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren. Over uitsluiting en inclusie, over mee mogen, kunnen en willen doen, over onderdeel zijn van de samenleving. Je leert wat mensen nodig hebben om hun eigen rol zó in te vullen dat ze daar zelf tevreden over zijn. Met aandacht voor datgene wat mensen in de weg kan staan, de verstandelijke beperkingen.

Minor+ Meedoen op Zuid

De samenleving verandert in snel tempo. De overheid wil dat mensen zelfredzaam zijn: een opleiding volgen of een baan hebben, zorg dragen voor elkaar en voor de leefbaarheid van hun buurt. Tegelijkertijd sluiten buurthuizen en bibliotheken door bezuinigingen en staan door de crisis steeds meer winkels leeg. Ontmoetingen tussen bewoners vinden hierdoor niet meer als vanzelfsprekend plaats. In deze minor+ onderzoeken we wat nodig is om kwetsbare buurten op Rotterdam Zuid weer te laten bloeien. Hoe krijgen openbare ruimten en lege panden weer een functie voor de buurt? Wat dient te worden ontwikkeld voor onderwijs, zorg en welzijn? Hoe zorgen we voor duurzaam sociaal ondernemerschap zodat de initiatieven exploitabel zijn en kunnen verduurzamen? Vanuit een multidisciplinair team zoomen we in op actuele ontwikkelingen en gebruiken we Rotterdam Zuid als laboratorium. Vanuit opdrachtgeverschap van bewoners, netwerken en sociaal ondernemers ontwikkelen we vernieuwende interventies, methodieken en bestuurlijke modellen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.