Inloophuizen

Evaluatieonderzoek inloophuizen
Publicatiedatum: 01 januari 2013

Inloophuizen zijn een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. In het evaluatieonderzoek wordt nagegaan in hoeverre de geboden activiteiten en de ondersteuning voldoen aan de behoeften van de bezoekers.

Toon:

Afronding onderzoek

Per 1 september 2014 is de looptijd van het 'Evaluatie van het bezoeken van inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten' geëindigd. Naast een enquête onder de coördinatoren van de 25 inloophuizen, zijn onder de bezoekers 34 semigestructureerde interviews afgenomen en 711 enquêtes gehouden. Daarnaast zijn 21 oncologieverpleegkundigen geïnterviewd en is gewerkt aan een verkenning onder huisartsen, POH'ers, verpleegkundig specialisten en medisch specialisten. Tevens is een inventarisatie gedaan naar het bestaan van inloophuizen in andere landen. Monique Vahedi Nikbakht heeft zich binnen de studie ook gericht op het thema palliatieve zorg en de positie van de inloophuizen in de netwerken palliatieve zorg in Nederland. Ook twee studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (instituut Beleid & Management Gezondheidszorg) waren betrokken bij het onderzoek en zijn op vrijwillige basis bezig geweest met een verslag over een internationale literatuursearch naar inloophuizen. Daarnaast heeft een BMG-student explorerend onderzoek verricht naar de visie van huisartsen en praktijkondersteuners op doorverwijzingen naar inloophuizen.

Resultaten

Uit de eerste resultaten wordt duidelijk dat inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten in een duidelijke behoefte voorzien, maar dat professionals slecht op de hoogte zijn van deze waardevolle voorziening. Van de mensen die een inloophuis bezoeken blijkt echter slechts 5% door de huisarts en 6% door de oncoloog te zijn verwezen; 22% van de bezoekers is door de oncologieverpleegkundigen op het inloophuis geattenteerd. Veel artsen en oncologie-verpleegkundigen zijn niet op de hoogte van het bestaan van inloophuizen. Ze verwarren inloophuizen met een hospice of centrum voor psycho-oncologie. Ook de bezoekers geven aan dat hun huisarts niet op de hoogte was van het inloophuis.

De bezoekers zijn over het algeheel erg positief over de inloophuizen, met een gemiddeld rapportcijfer van een 8. Zij komen daar om het contact te hebben met lotgenoten, omdat ze behoefte hebben aan een 'luisterend oor' en zij hebben de mogelijkheid om een gesprek te hebben over wat hen is overkomen. Voor een derde van de bezoekers is het krijgen van informatie en het meedoen aan creatieve en ontspannende activiteiten een reden het inloophuis te bezoeken. De gevoelens na het bezoek aan het inloophuis zijn over de gehele lijn positief. Men voelt zich voldaan, energiek, rustig en blij. Maar door de hevige emoties is men ook wel verdrietig en vermoeid. Het bezoek heeft dan ook voor de meeste bezoekers een grote betekenis. Dit geldt vrijwel voor iedereen. Achtergrondkenmerken spelen dan ook slechts een beperkte rol in de beleving van het bezoeken aan het inloophuis.

Publicaties

Kaartje

''Hoe gaat het echt met u?'' Voor oncologieverpleegkundigen een vanzelfsprekende vraag. Wanneer volgen de artsen? Dit kaartje is een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met oncologieverpleegkundigen en artsen. Download hier het kaartje.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.