Menu Zoeken English

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte

Zuidwest Nederland
Publicatiedatum: 01 januari 2013

In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk met als motto: ‘Een betere zorg voor moeder en kind door uitwisseling van kennis en ervaring’.

Toon:

Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis

Vanuit het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is de blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld. Deze blauwdruk kan worden gebruikt als raamwerk bij het verlenen van zorg aan kwetsbare zwangeren.

Met financiering van ZonMw is nu ook een filmpje ontwikkeld.

Deze film heeft als doel om VSV’s die dat willen, te ondersteunen bij het implementeren van de blauwdruk binnen het VSV. De film is ontwikkeld als gevolg van de vele positieve reacties op de blauwdruk en de verzoeken vanuit verschillende VSV’s in Nederland om met de blauwdruk aan de slag te kunnen gaan.

De blauwdruk is ontwikkeld door de gezamenlijke inspanning van alle partijen binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland (zie ook: samenwerkingspartners). Deze partijen hebben aangegeven dat ze gezamenlijk en op regionaal niveau de zorg voor kwetsbare zwangeren zouden willen structureren, hierbij gebruikmakend van de beschikbare kennis én reeds opgedane ervaring in de regio.

Hiertoe zijn drie studies uitgevoerd waarbij in de regio Zuidwest Nederland is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg aan kwetsbare zwangeren en naar kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals t.a.v. kwetsbare zwangeren.

Door middel van diverse veldraadplegingen in combinatie met de uitkomsten van bovengenoemde studies zijn twee speerpunten geselecteerd door de regio:

 • het verbeteren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek;
 • het verbeteren van de samenwerking met Veilig Thuis.

De blauwdruk is vervolgens ontwikkeld, gebruikmakend van zowel de uitkomsten van de studies als van bestaande landelijke en lokale documenten rondom kwetsbare zwangeren. De blauwdruk is tussentijds steeds voorgelegd aan verschillende experts binnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) alsook aan experts op het gebied van Veilig Thuis in de regio.

De blauwdruk is een zogenoemd ‘standaard zorgpad’ en biedt een integrale, gestructureerde aanpak voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezin. Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, dient de blauwdruk vertaald te worden naar een operationeel zorgpad op VSV niveau. De blauwdruk voorziet in een stappenplan waarmee dit gerealiseerd kan worden.

Download blauwdruk

Verbetering van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangeren

Met dit onderzoeksproject streeft het consortium ernaar om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen, waardoor we adequaat kunnen handelen en het aantal onverwachte vroeggeboortes en kinderen met een te laag geboortegewicht bij kwetsbare zwangeren kunnen terugdringen.

Kwetsbaarheid is voor ons project voorlopig gedefinieerd als

 1. het aanwezig zijn van psychopathologie, psychosociale problemen en/of middelengebruik) en
 2. tegelijkertijd het hebben van een tekort aan persoonlijke middelen om het negatieve effect hiervan op de zwangerschap en bevalling te verminderen, uit eigen kracht of door effectief gebruik te maken van zorg.

Het uiteindelijke doel van deze studie is het realiseren van gestructureerde zorg aan kwetsbare zwangere vrouwen en het bieden van praktische handvatten aan zorgverleners. Denk aan:

 • richtlijnen voor eenduidige intake;
 • opzetten van concrete zorgarrangementen voor kwetsbare zwangeren;
 • een praktische ‘interventie gids’, zowel voor zorgverleners als zwangeren zelf.

Looptijd: 2013 - 2017

Evaluatieonderzoek regionaal consortium

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of:

 • de kennis van verloskundige zorgverleners van het regionaal consortium over ‘kwetsbare zwangeren’ na drie jaar is verbeterd;
 • de vaardigheden van zorgverleners zijn verbeterd als het gaat om het herkennen en detecteren van een kwetsbare zwangere en om daarbij bovendien adequaat en tijdig in te grijpen;
 • de attitude van zorgverleners ten aanzien van het nut en de noodzaak van gestructureerde zorg voor kwetsbare zwangere is verbeterd en of de ervaren zekerheid bij het verlenen van deze zorg is toegenomen.

Looptijd: 2013 - 2017

Verspreidings- en Implementatieplan (VIMP)

Met de activiteiten in het Verspreidings- en Implementatieplan (VIMP) zet het Regionaal Consortium Zuidwest Nederland in op het verder verspreiden en implementeren van ontwikkelde kennis en producten uit het consortium. Dit doet het consortium op de volgende manieren:

 • In samenwerking met partijen in het veld (waaronder Veilig Thuis) is een blauwdruk ontwikkeld voor het structureren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek. Bij alle tien VSV’s (Verloskundige SamenwerkingsVerbanden) en bij drie tot vijf VSV's buiten het consortium wordt deze blauwdruk vertaald naar een lokaal zorgpad en vervolgens geïmplementeerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een gezamenlijk opgesteld implementatiepan en krijgt elke VSV scholing
 • In samenwerking met de consortia Noord- en Midden Nederland wordt structureel kennis uitgewisseld op het gebied van kwetsbare zwangeren en worden ontwikkelde producten gedeeld.

Looptijd: 2016 - 2017

Cliëntenpanel onderwijs & onderzoek geboortezorg

Het cliëntenpanel is een groep van vier tot zes leden waarmee het regionaal consortium vier keer per jaar overlegt bij Hogeschool Rotterdam, locatie Rochussenstraat. Het regionaal consortium doet onderzoek naar allerlei aspecten van geboortezorg en met de uitkomsten van dat onderzoek dragen we bij aan de kwaliteit van de geboortezorg in de regio.

Leden van het cliëntenpanel zijn (aanstaande) moeders die hun ervaringen voor, tijdens en na de geboorte van hun kind met ons delen. Dit is voor ons belangrijk, omdat wij met deze informatie ons onderzoeksprogramma én ons onderwijs aan toekomstige zorgverleners kunnen verbeteren. Ook bespreken wij binnen het panel nieuwe onderzoeksvoorstellen en actuele zaken uit bijvoorbeeld de media die van invloed zijn op de geboortezorg. Panelleden zijn meestal een tot twee jaar lid.

Iets voor jou? 

Ben je zwanger of onlangs moeder geworden? Houd je er van om actief betrokken te zijn? Vind je het leuk om met ons mee te denken en om ons te helpen met vernieuwen en verbeteren? Ben je geïnteresseerd in ontwikkelingen in de geboortezorg en in (verloskundig) onderzoek en onderwijs? Dan is het cliëntenpanel misschien wel iets voor jou!

Als lid van het cliëntenpanel kan je verwachten dat:

 • We je vragen om mee te denken in onze onderzoeken. Het gaat er dan vooral om of je het zinvol vindt wat we doen en of we rekening houden met alle belangrijke aspecten, juist ook voor jou als zwangere / moeder;
 • We je vragen om jouw ervaringen met ons en eventueel ook met studenten te delen, zodat we toekomstige zorgverleners nog beter op kunnen leiden;
 • We met aandacht naar je inbreng en mening luisteren;
 • We zorgen voor een geschikte ruimte om eventueel te kunnen kolven;
 • We je tegemoet komen met een onkostenvergoeding.

Heb je vragen of interesse?

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Heidi van Heijningen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.