Zelfmanagement (ZM)

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het lectorenplatform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Toon:
Hanneke Torij

Hanneke Torij

Hanneke Torij is verloskundige en haalde haar master Verloskunde aan Glasgow Caledonian University. Zij was in 2006 oprichter van het Kennis- en Onderzoekscentrum van de Verloskunde Academie Rotterdam*. Verder was ze was projectleider 'zwangerschapsfase' van het Rotterdamse programma Klaar voor een Kind en projectleider van een samenwerking rond vroege zwangerschapszorg met University of East London. Sinds 2013 is ze projectleider van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. Ze doet promotieonderzoek naar ontwikkelingen in het verloskundige beroep en de betekenis daarvan voor het werkveld en het onderwijs. De twee belangrijkste opdrachten voor Hanneke Torij zijn het verankeren van een kennisinfrastructuur voor geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland en het verder uitwerken van het onderzoeksprogramma ter verbetering van de geboortezorg. Verbetering van ketenzorg, specifiek kijkend naar achterstandsproblematiek en naar ontwikkeling van beroepen in de geboortezorg staan hierbij centraal. In Zuidwest Nederland heeft zij met subsidie van ZonMw een regionaal consortium voor geboortezorg opgericht, waarin 36 organisaties uit onderwijs, onderzoek en praktijk hun krachten bundelen. Dit moet enerzijds leiden tot betere zorg voor kwetsbare zwangeren en anderzijds tot ontwikkeling van beroepen in de geboortezorg zelf. In vergelijking met andere delen van Nederland komen babysterfte en andere ongunstige uitkomsten als vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht in Rotterdam vaker voor. Onderzoek naar kwetsbare zwangerschappen, gericht op betere zorg, is dan ook een belangrijke speerpunt.

Anita Cremers

Anita Cremers

Sinds 2010 is Anita Cremers verbonden aan het lectoraat Co-Design als bijzonder lector ‘Multimodal user interface design’. Ze heeft gewerkt aan een groot aantal RAAK projecten, vooral binnen het domein van de zorg. De nadruk in deze projecten ligt op het middels co-design ontwerpen van technologie ter ondersteuning van zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen met vaak beperkte gezondheidsvaardigheden (zoals ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad, laaggeletterden, immigranten, licht verstandelijk beperkten). De uitdaging is om technologie zodanig te ontwerpen dat gebruikers een optimale gebruikservaring hebben. Voorbeelden zijn een digitaal formulier voor laaggeletterden in de fysiotherapiepraktijk en het met technologie ondersteunen van het dagelijks functioneren van mensen met een verstandelijke beperking. In deze toegepaste onderzoeksprojecten proberen we gebruik te maken van bestaande kennis over de doelgroepen en over co-designmethoden en ontwerpprincipes. Aan deze kennis voegen we onze eigen opgedane kennis toe en leggen die vast in toolkits. Anita richt zich daarbij vooral op het toetsen en vastleggen van de ontwerpprincipes in een vorm die gebruikt kan worden door ontwerpers. Daarbij streeft ze naar een persoonlijke, natuurlijke vorm van interactie met technologie, die past bij de behoeften en vaardigheden van de gebruiker, met gebruikmaking van verschillende interactiemodaliteiten (grafisch, spraak, audio, tactiel). Ook het subjectief én objectief evalueren van prototypes van de technologie in een realistische gebruikscontext heeft haar aandacht, met als doel de ontwerpkeuzes te onderbouwen en toetsen.

Jaap van der Stel

Jaap van der Stel

Jaap van der Stel studeerde andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was hij werkzaam in de verslavingszorg en de GGZ-preventie. In 1995 promoveerde hij cum laude op het proefschrift Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland. Een sociaal-historische studie.Een tweede promotie volgde in 2009 op het proefschrift Psychopathologie. Grondslagen, determinanten, mechanismen. Samenwerken aan een betere toekomst voor mensen met (een kans op) een ernstige psychische aandoening heeft veel om het lijf, lees verder over de visie van de lector op de psychische gezondheidszorg. Jaap van der Stel heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Naast zijn werkzaamheden als lector is Jaap van der Stel werkzaam bij GGZ inGeest VUmc als senioronderzoeker en als adviseur beleid bij Brijder-Parnassia. Ook is hij freelance onderzoeker en publicist.

Joost Keers

Joost Keers

Het lectoraat komt voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Hanzehogeschool Groningen en Martini Ziekenhuis en is verbonden aan Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing. Keers (1974) is sinds 2011 hoofd van het Instituut en daarnaast vanaf 2015 lector bij de Hanzehogeschool Groningen. In beide functies houdt hij zich bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek. Joost promoveerde in 2004 aan de Faculteit Medische Wetenschappen van de RUG op onderzoek naar diabetesrevalidatie en zelfmanagement. Zelfmanagement door somatische patiënten tijdens en na een ziekenhuisopname draagt sterk bij aan het succes van hun behandeling, en dus ook aan de kwaliteit en (kosten)efficiëntie van de ziekenhuiszorg. Er is echter een dubbele lacune: de patiënt mist de juiste kennis en instrumenten om zelf beslissingen te nemen, de behandelaar mist de juiste instrumenten om de patiënt hierin te coachen.

Gaby Jacobs

Gaby Jacobs

Gaby Jacobs (1970) is afgestudeerd als sociaal psychologe aan de Universiteit van Tilburg en in 2001 gepromoveerd op het onderwerp ‘Empowerment in de feministische hulpverlening en humanistisch geestelijk werk’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Sindsdien heeft ze gewerkt als onderzoeker en docent aan de Universiteit voor Humanistiek en aan Keele University (Engeland) en heeft ze een diversiteit aan tweede en derde geldstroomonderzoeks- en professionaliseringstrajecten geleid en uitgevoerd op het terrein van participatie en empowerment, waarden en professionalisering, op het brede terrein van zorg, welzijn, gezondheidsbevordering en educatie. Van april 2009 t/m 2013 was ze als lector verbonden aan Fontys OSO waar ze samen met haar kenniskring en toegevoegde onderzoekers onderzoek en projecten uitvoert rondom waarden, professionalisering en inclusieve (educatieve) praktijken. Vanaf april 2013 is ze werkzaam als lector Persoonsgerichte en evidence based praktijkvoering bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid. ‘Mijn inspiratie vind ik in het werk van kritische pedagogen, psychologen en filosofen en al diegenen die net als ik op zoek zijn naar hoe professionals ‘goed’ werk proberen te doen in praktijken die zich kenmerken door vragen, dilemma’s en onzekerheid. Wat betekent dit voor professioneel handelen? Uitgangspunt is dat professionals deze uitdagingen alleen te lijf kunnen gaan in dialoog met andere betrokkenen: cliënten, familie, collega’s, leiding. Ik haal mijn plezier uit het verbinden van mensen, werkvelden en ideeën, en van praktijk, wetenschap en onderzoek; en het enthousiasmeren en aanjagen om zaken voor elkaar te krijgen, want hoewel ik van dromen houd, wil ik deze ook graag realiseren.’

Sarah Detaille

Sarah Detaille

Sarah Detaille is gepromoveerd aan de medische faculteit van de UvA en heeft een master op het gebied van Medische Sociologie. Tevens heeft zij een 3-jarig postdoctoraal programma afgerond op het gebied van Work Disability Prevention CIHR Strategic Training Program aan de Dalla Lana school of Public Health, Toronto. De focus van Sarah als associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs ligt op het ontwikkelen van een stevige aansluiting van het regionale (economisch) beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij wil zij een structurele bijdrage leveren aan het kennis- en competentieniveau van het Human Capital op de Gelderse arbeidsmarkt Het centrale thema waar Sarah zich mee bezig houdt binnen haar associate lectoraat Human Resource Management is het werk van de toekomst en de toekomst van werk. Hoe kunnen organisaties en werknemers inspelen op een veranderbare arbeidsmarkt waarbij eigen-regie en leven lang leren centraal staan ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Ander onderzoek waar Sarah zich mee beziggehouden heeft, is op het gebied van preventie van arbeidsverzuim; reïntegratie en gezondheidsbevordering op de werkvloer; stimuleren van zelfsturing en zelfmanagement bij werknemers met een chronische aandoening.

Ton Satink

Ton Satink

Ton Satink is onderzoeker bij het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN. Hij is in juli 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op zijn onderzoek 'What about self-management post-stroke? Challenges for stroke survivors, spouses and professionals'. Doel van zijn promotieonderzoek was inzicht krijgen in de complexiteit en het proces van zelfmanagement na een beroerte. Hierbij zijn we op zoek naar zowel het cliënt perspectief, het perspectief van de partner van de cliënt, als ook de mening van professionals op het zelfmanagement na een beroerte, en manieren om dit te ondersteunen.

Henk Jan de Jong

Henk Jan de Jong

Henkjan de Jong is werkzaam bij het bij het Lectoraat Klantenperspectief van Windesheim Flevoland. Henk Jan is bedrijfseconoom, gecertificeerd managementconsultant (CMC) en lead Auditor. Na zijn studie werkte hij 4 jaar als organisatieadviseur in de concernstaf van het Erasmus MC. Daarna werkte hij ruim 10 jaar bij diverse organisatieadviesbureaus. In 2012 startte Henkjan zijn eigen adviesbureau. Hij richt zich daarbij op de begeleiding van verandertrajecten, strategische samenwerking, individuele- en teamcoaching en kwaliteitsmanagement. Hij sloot zich aan bij netwerkorganisatie CIIO, een certificerende instelling voor de professionele dienstverlening. Henkjan ontwikkelde met lector Lineke Verkooijen en het NEN-instituut het OERmerk: een keurmerk voor vraaggestuurde zorg. Voordat hij startte als coördinator van de onderzoekslijn Zorglogistiek werkte Henkjan enkele jaren als gastdocent voor de post-HBO opleiding en assessor voor de minor Zorgprocessen Beter Maken. Henkjan is gefascineerd door de vraag hoe zorgaanbieders optimaal kunnen aansluiten op klantwaarden, binnen financiële, professionele, regelgevende en strategische kaders. Naast zijn werk voor het lectoraat geeft hij gastcolleges Person Centered Care Delivery aan de Erasmus Universiteit.

Kitty Jurrius

Kitty Jurrius

Kitty Jurrius werkt bij het Lectoraat Klantenperspectief van Windesheim Flevoland. Zij heeft in de afgelopen jaren veel (cliënten)onderzoek gedaan op het gebied van participatie en zorg. Zij promoveerde op de kwaliteit van participatief onderzoek door kinderen en jongeren en werkte eerder als directeur van een stichting gericht op jongerenonderzoek en participatie. Voor haar aanstelling bij Windesheim Flevoland werkte zij als directeur bij de Stichting Alexander, een onderzoeksbureau op het gebied van jongeren en participatie. Dit combineerde zij met de functie van onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling op de Hogeschool Utrecht. Daar deed zij onder meer onderzoek naar jongeren en schulden en laaggeletterdheid onder jongeren. Zij is ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij lesgeeft in Childrens Rights en een aantal scripties begeleidt bij forensische orthopedagogiek. Windesheim Flevoland en InteraktContour werken samen in een onderzoek naar de zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel na de ziekenhuisopname en revalidatieperiode. Het onderzoek zal professionals werkwijzen en instrumenten opleveren voor het bieden van passende zorg en ondersteuning om te voorkomen dat mensen terugvallen na de revalidatiefase. Jurrius kijkt naar hersenletsel vanuit een klantenperspectief en hoopt met dit onderzoek ook de ideeën die er in de maatschappij leven over mensen met hersenletsel te beïnvloeden. Jurrius volgde de opleiding Master Sociaal-Culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde op het thema Pedagogiek.

Anneloes van Staa

Anneloes van Staa

Anneloes van Staa werd opgeleid tot kinderverpleegkundige, waarna zij geneeskunde en culturele antropologie (specialisatie medische antropologie) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte enkele jaren in de Derde Wereld, onder meer voor Artsen Zonder Grenzen. In 2003 werd zij samen met Jacomine de Lange aangesteld als lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam. In 2012 promoveerde zij op het proefschrift On Your Own Feet, over wat jongeren met chronische aandoeningen kunnen en willen in de zorg. Transities in ziekte en zorg zijn overgangsperiodes die het leven tijdelijk ontwrichten en om aanpassing vragen. Door overgangen tussen zorgniveaus zo vloeiend mogelijk te maken, met afgestemde, multidisciplinaire zorg die beter aansluit op wensen en behoeften, wordt aanpassing van mensen met chronische aandoeningen en hun naasten eenvoudiger en hun kwaliteit van leven beter. Anneloes van Staa leidt het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen en hun transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg. Naast kennisontwikkeling is er veel aandacht voor ontwikkeling van praktisch bruikbare interventies. In het aansluitende Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! werkten zorgverleners in 30 instellingen aan verbetering van het zorgaanbod. Verbetering van de organisatie ging hierin samen met zelfmanagement en participatie van jongeren. Bij zelfmanagement gaat het om het stimuleren van eigen regie en zelfstandigheid zodat de aandoening optimaal wordt ingepast in het dagelijks leven. Ook in de projecten NURSE-CC en SPIL staat zelfmanagement centraal. NURSE-CC is gericht op zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen, SPIL is een academische werkplaats ter bevordering en ondersteuning van zelfmanagement door jongeren met chronische aandoeningen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.