Menu Zoeken English

Platform Zelfmanagement

Een op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt andere inrichting van de zorg, waarin aandacht verschuift van behandeling van ziekte en geven van zorg naar aandacht voor functioneren en zelfmanagement. Dit kent zowel medische consequenties als sociaal-maatschappelijke participatie en emotionele uitdagingen. Het platform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers en draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Toon:

Doelstelling

Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn

De Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn hebben de volgende doelstellingen:

  • Delen van kennis en ervaringen: meer uitwisseling van kennis tussen sectoren en disciplines;
  • Bevorderen van eenheid van taal in interprofessioneel samenwerken;
  • Versnellen van de verspreiding van bruikbare kennis en methodieken in de beroepspraktijk en in het onderwijs;
  • Samenwerken in onderzoeksaanvragen en in de uitvoering van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.

Doelstelling Platform Zelfmanagement

Het doel van het platform Zelfmanagement is om door middel van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het versterken van eigen regie van burgers en vooral kwetsbare groepen en aan het professionaliseren van relevante beroepsgroepen. Het PZM richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee deze groepen gezondheidsvaardigheden ontwikkelen met als resultaat meer gezond gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven. 

Het platform richt zich specifiek op het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee kwetsbare groepen en de maatschappij om hen heen gezondheidsvaardigheden kunnen ontwikkelen met als resultaat gezonder gedrag, een betere gezondheid en verbetering van de kwaliteit van leven en van maatschappelijke participatie.

Systeembenadering

Hierbij wordt uitgegaan van een systeembenadering waarin zelfmanagement gevoed en gesterkt wordt door de inrichting van de samenleving, waarbij zowel vaardigheden van burgers zelf als van het publiek en van professionals versterkt moeten worden. Dit vraagt om herinrichting van de zorg en om sociale innovatie van zorgaanbieders en –gebruikers die ertoe leidt dat zij technologische, creatieve en organisatorische innovaties ontwikkelen en gaan gebruiken. Hierbij is het bovendien van belang om multidisciplinair en trans-disciplinair naar de thema’s zelfmanagement en eigen regie te kijken, juist ook bij kwetsbare doelgroepen.

Samenwerking

Door met lectoren vanuit verschillende hogescholen en domeinen – samen met de praktijk en het onderwijs – aan praktijkgericht onderzoek te werken, wordt optimaal gebruik gemaakt van de expertise en het netwerk van deze lectoren en wordt samenwerking tussen hen bevorderd. De lectoraten zijn naar elkaar aanvullend in expertise waardoor kennis en oplossingen die worden ontwikkeld breed toepasbaar zijn in de praktijk en in de verschillende curricula van de betrokken opleidingen. Tevens worden uniforme definities ontwikkeld en wordt een gemeenschappelijke, overstijgende benadering ontwikkeld voor het bevorderen van zelfmanagement, ook voor kwetsbare groepen. Hiermee wordt interprofessioneel samenwerken – zowel in lokale als in landelijke netwerken – gestimuleerd. Dit alles draagt bij aan het beter toerusten huidige en toekomstige professionals.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen