Menu Zoeken English

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte

Zuidwest Nederland

Het Regionaal Consortium is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), GGD’s, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

Toon:

Publicaties

 

 

Producten

  • Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis
     

De gezamenlijke inspanning van alle (toenmalige) partijen binnen het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft in 2016-2017 geleid tot de ontwikkeling van de blauwdruk. Deze partijen hadden de wens uitgesproken om gezamenlijk en op regionaal niveau de zorg voor kwetsbare zwangeren te structureren, gebruikmakend van de beschikbare kennis én reeds opgedane ervaring in de regio.

Om die reden zijn drie studies uitgevoerd, waarbij in de regio Zuidwest Nederland is gekeken naar de populatiekenmerken van zwangeren, de organisatie van zorg aan kwetsbare zwangeren en naar kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals ten aanzien van kwetsbare zwangeren.

Op basis van deze studies en een aantal veldraadplegingen, heeft de regio twee speerpunten geformuleerd:

  1. het verbeteren van zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek;
  2. het verbeteren van de samenwerking met Veilig Thuis.

Daarna is de blauwdruk ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van zowel de uitkomsten van de studies, als van bestaande landelijke en lokale documenten rondom kwetsbare zwangeren. De blauwdruk is tussentijds steeds voorgelegd aan verschillende experts van Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) alsook aan experts op het gebied van Veilig Thuis in de regio. De blauwdruk is een zogenoemd ‘standaard zorgpad’. De blauwdruk biedt een integrale, gestructureerde aanpak voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun gezin. Om met de blauwdruk te kunnen werken en deze lokaal te kunnen implementeren in de dagelijkse zorgverlening, moet de blauwdruk vertaald worden naar een operationeel zorgpad op VSV niveau. De blauwdruk voorziet in een stappenplan waarmee dit gerealiseerd kan worden.

Implementatie blauwdruk
Om het implementatieproces van de blauwdruk te bevorderen, biedt het regionaal consortium een scholing aan. Hierbij is er specifiek aandacht voor de kernpunten uit de blauwdruk: kwetsbaarheid, psychosociale problematiek en middelen, en staat de samenwerking met Veilig Thuis centraal. Verder biedt de scholing praktische handvatten aan geboortezorgprofessionals voor communicatie met kwetsbare zwangeren en het omgaan met weerstand bij de cliënt. 

Factsheet handvatten communicatie door Dy-Anne Holland

  • Toolkit arbeid en zwangerschap

Deze toolkit is ontwikkeld in het kader van het project 'Arbeid en gezond zwanger: 'Maak er werk van!'.

In dit project is onderzocht over welke kennis met betrekking tot werk en zwangerschap verloskundigen, gynaecologen en andere direct betrokkenen beschikken. Daarbij is gekeken naar de meest effectieve manier om te screenen op werkgerelateerde risicofactoren aan het begin van de zwangerschap. Er is een nulmeting verricht onder professionals en er zijn een wachtkamerscreening onder vrouwen en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. De nulmeting heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nascholing voor professionals over werk en zwangerschap. In totaal hebben 335 vrouwen zichzelf gescreend met de wachtkamerscreeningslijst. De meest voorkomende risicovolle werkomstandigheden zijn het verrichten van staand werk, lange werkweken met daarbij stress en veelvuldig tillen en of bukken. Werken met chemische stoffen komt onder zwangere vrouwen het minst voor. Alle vrouwen vinden de screening op werk en het bespreken van de uitkomsten met de verloskundige of gynaecoloog een goede aanvulling op de normale screening.

 

Blauwdruk Psychosociale Zorg

Toolkit arbeid en zwangerschap

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen