Menu Zoeken English

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte

Zuidwest Nederland

Het Regionaal Consortium is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), GGD’s, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

Toon:

Introductie

''Een betere zorg voor moeder en kind door grootschalige uitwisseling van kennis en expertise''


Welkom op de website van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. U vindt hier alle informatie over het consortium, zoals de doelstelling, de samenwerkingspartners en natuurlijk onze onderzoeksprojecten en activiteiten.

Het Regionaal Consortium is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), GGD’s, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

Alle betrokken partijen blijven onafhankelijk met betrekking tot hun normale bedrijfsactiviteiten en hebben een gelijkwaardige inbreng. Op die manier wordt het delen van kennis bevorderd. Eén kernovertuiging is dat de zorg voor (aanstaande) moeders en kinderen alleen verbeterd kan worden als professionals uit alle lijnen optimaal bij alle activiteiten betrokken worden en de kennis en expertise van iedereen effectief wordt ingezet.

Het regionaal consortium wordt gefinancierd door ZonMw en werkt nauw samen met het College Perinatale Zorg (CPZ) en het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). Via de landelijke portal van CPZ worden kennis en ervaringen uit andere regionale of landelijke initiatieven beschikbaar gesteld.

Over het consortium

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is één van de negen regionale consortia die gezamenlijk het landelijke kennisnetwerk geboortezorg vormen. Dit netwerk is speciaal ontwikkeld voor het programma ‘Zwangerschap en Geboorte I' (2011-2016). 

De consortia bevorderen dat regionale kennisvragen lijnoverstijgend worden beantwoord en dat professionals en organisaties uit de hele keten van de geboortezorg bestaande én nieuwe kennis met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen. Dit wordt onder andere bereikt door het organiseren van minisymposia. De projectleiders en coördinatoren van de regionale consortia komen twee keer per jaar op landelijk niveau bijeen en samen met het College Perinatale Zorg (CPZ) is er onder andere aandacht voor de landelijke verspreiding van onderzoeksresultaten.

De consortia zijn allemaal te bekijken op de pagina Kennisnetwerk Geboortezorg. In de animatie is te zien hoe de samenwerking tussen de verschillende geboortezorg professionals werkt. 

Programma 'Zwangerschap en Geboorte I'

Het programma Zwangerschap en Geboorte I (2011-2016) is een beroepsoverstijgend onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door ZonMw. Het programma draagt bij aan het terugdringen van vermijdbare sterfte en ziekte rond de geboorte: perinatale sterfte en morbiditeit. Dit gebeurt via praktijkgericht onderzoek uitgevoerd binnen regionale consortia en waar nodig via landelijk onderzoek.

In het e-magazine 'Samen voor betere geboortezorg' staan de opbrengsten en de resultaten van het programma Zwangerschap en Geboorte I beschreven.

Het vervolg: Zwangerschap en Geboorte II

Het gaat beter met de zorg rond zwangerschap en geboorte in Nederland. Maar er kan nog meer vooruitgang worden geboekt. Zo daalt de sterfte onder pasgeborenen in Nederland minder dan in andere Europese landen. Ook is het belangrijk om ziektes bij baby’s te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Een ongunstige start bij de geboorte kan tot op volwassen leeftijd gevolgen hebben. Mogelijk heeft het zelfs gevolgen tot in de volgende generatie. Dat was mede de aanleiding voor het ministerie van VWS om het vervolgprogramma Zwangerschap en geboorte II te starten.

Het vervolgprogramma (2017-2021) bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het eerste programma zijn ontwikkeld en er is subsidie beschikbaar gesteld om de regionale consortia te bestendigen. Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland kan hierdoor tot 2021 haar activiteiten voortzetten!

Meer informatie over het Regionaal Consortium is in dit filmpje zichtbaar.

Doelstelling

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is hét kennisnetwerk voor praktijkgericht onderzoek binnen het domein van zwangerschap en geboorte in de regio Zuidwest Nederland. 

Het doel van het regionaal consortium is het ontwikkelen, verspreiden én implementeren van nieuwe kennis en oplossingen. Deze oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg en aan de samenwerking tussen partijen. Daarmee wordt de integrale geboortezorg bevorderd en de maternale en perinatale gezondheid verbeterd. 

Aansluitend bij de behoefte aan kennisontwikkeling vanuit de praktijk, zijn er in de afgelopen jaren in het kader van een aantal onderzoeken nieuwe kennis en concrete producten ontwikkeld. Voorbeelden van deze producten zijn een ‘Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ en een ‘Toolkit Arbeid en Zwangerschap’. Deze toolkit is gericht op verloskundige zorgverleners, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. 

Om het regionaal consortium als kennisinfrastructuur duurzaam te bestendigen en te borgen, is structurele financiering erg belangrijk.

De doelstellingen voor de komende jaren zijn daarom:

 • Het continueren en borgen van de activiteiten van het regionaal consortium;
 • Bijdragen aan het duurzaam bestendigen en borgen van de landelijke kennisinfrastructuur van de regionale consortia;
 • Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door alle partners binnen de keten;
 • Het regionaal consortium als kennisinfrastructuur verder ontwikkelen en blijvend positioneren, zodat kennisontwikkeling, -verspreiding en -implementatie blijvend kan worden gerealiseerd;
 • Met praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis genereren, verspreiden en implementeren in de praktijk en in het onderwijs;
 • Met de ontwikkelde kennis en producten bijdragen aan de perinatale en maternale gezondheid en aan het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid;
 • Het verbinden van de medische-, sociale en onderwijs & wetenschap domeinen;
 • Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg, de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals en de ontwikkeling van integrale geboortezorg.

Onderzoek

Onderzoeksprojecten regionaal consortium

De komende jaren worden in het kader van het ZonMw Programma Zwangerschap en Geboorte II in de regio Zuidwest Nederland de volgende onderzoeken uitgevoerd.

 1. Invloed van maternale gezondheid in de preconceptieperiode en de vroege zwangerschap op zwangerschapsuitkomsten en kind uitkomsten: Van risicoselectie naar interventies in multi-etnische populaties. Lees meer.
 2. Ethisch verantwoorde preconceptiezorg voor kwetsbare vrouwen door middel van een loyalty programma. Lees meer.

Lopend onderzoek in de regio

Hier vindt u informatie over alle lopende onderzoeken op het gebied van verloskunde en geboortezorg die een link hebben met de regio Zuidwest Nederland.

Cliëntenparticipatie

Cliëntenpanel onderwijs & onderzoek geboortezorg
Het regionaal consortium doet onderzoek naar allerlei aspecten van geboortezorg en met de uitkomsten van dat onderzoek dragen we bij aan de kwaliteit van de geboortezorg in de regio. Om het onderzoekspprogramma en ons onderwijs aan toekomstige zorgverlenders te kunnen verbeteren, maken wij gebruik van een Cliëntenpanel.

Het Cliëntenpanel is een groep van vier tot zes leden, waarmee het regionaal consortium vier keer per jaar overlegt bij Hogeschool Rotterdam. Leden van dit panel zijn (aanstaande) moeders die hun ervaringen voor, tijdens en na de geboorte van hun kind met ons delen. Binnen dit panel worden ook nieuwe onderzoeksvoorstellen en actuele zaken uit bijvoorbeeld de media die van invloed zijn op de geboortezorg besproken. Panelleden zijn meestal één tot twee jaar lid.

Iets voor u? 
Bent u zwanger of onlangs moeder geworden? Houdt u er van om actief betrokken te zijn? Vindt u het leuk om met ons mee te denken en om ons te helpen met vernieuwen en verbeteren? Bent u geïnteresseerd in ontwikkelingen in de geboortezorg en in (verloskundig) onderzoek en onderwijs? Dan is het cliëntenpanel misschien wel iets voor u!

Als lid van het cliëntenpanel kunt u verwachten dat:

 • We u vragen om mee te denken in onze onderzoeken. Het gaat er dan vooral om of u het zinvol vindt wat we doen en of we rekening houden met alle belangrijke aspecten, juist ook voor u als zwangere / moeder;
 • We u vragen om uw ervaringen met ons en eventueel ook met studenten te delen, zodat we toekomstige zorgverleners nog beter op kunnen leiden;
 • We met aandacht naar uw inbreng en mening luisteren;
 • We zorgen voor een geschikte ruimte om eventueel te kunnen kolven;
 • We u tegemoet komen met een onkostenvergoeding.

Vragen of interesse?
Neem voor vragen of meer informatie contact op met Heidi van Heijningen.

 

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen