Menu Zoeken English

Happy Friends, Positive Minds!

Longitudinaal praktijkgericht onderzoek naar de individuele en collectieve opbrengsten van gepersonaliseerde reflectieve coaching om de interpersoonlijke vaardigheden van meisjes met depressieve klachten te verbeteren

Met de inwerktreding van de Wet passend onderwijs in 2014 is een zorgplicht voor schoolbesturen van kracht geworden. De zorgplicht is een van de beleidsinstrumenten die de overheid heeft ingezet om verbeteringen tot stand te brengen in het stelsel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Concreet betekent dit dat een school moet zorgen voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen.

Toon:

Projectbeschrijving

Het valt schoolprofessionals op dat in de communicatie tussen depressieve leerlingen zij elkaar excessief aansporen over gevoelens van twijfel en onzekerheid te praten, in gesprekken details benadrukken die twijfels versterken, repetitief en passief focussen op negatieve gevoelens en uitvoerig stilstaan bij negatieve scenario’s. Deze communicatiepatronen worden aangeduid als co-rumineren. Co-rumineren heeft als voordeel dat leerlingen steun bij elkaar vinden als zij problemen ervaren en de kwaliteit van hun vriendschappen verbetert. In de puberteit zijn leerlingen echter ook gevoeliger voor het doorschieten in bepaald gedrag; wanneer zij problemen ervaren, kunnen zij het lastig vinden om af te wijken van probleembespreking en raken zij verstrikt in het samen nadenken over problemen. Met name het herkauwen van negatieve gevoelens beïnvloedt het voortbestaan en de ernst van depressieve klachten.

Uit onderzoek weten we dat meisjes en jongens tijdens de adolescentie verschillen in ernst van en gevoeligheid voor (de ontwikkeling van) depressieve klachten. Daarnaast weten we dat co-rumineerprocessen zich vooral tussen meisjes afspelen. Tot slot weten we dat meisjes tijdens de adolescentie gevoeliger zijn voor de impact van co-rumineren op het ontstaan en de ernst van depressieve klachten. In deze studie richten we ons daarom op meisjes.

Voorliggende studie benut de voor meisjes zo belangrijke peer context voor laagdrempelige secundaire school-based preventie. Beoogde opbrengsten van de studie zijn (1) de ontwikkeling van het coachingsprogramma Happy Friends, Positive Minds!; (2) een bijbehorende training voor schoolprofessionals; (3) een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van Happy Friends, Positive Minds!; en (4) de implementatie van de coaching binnen de leerlingenzorg op de deelnemende scholen (training van schoolprofessionals). Onze interventietheorie is gebaseerd op onderzoek naar de ontwikkeling van reflectievaardigheden als protectieve factor in de ontwikkeling van depressieve klachten bij meisjes. Happy Friends, Positive Minds! traint meisjes via Beeldcoaching om te leren reflecteren op de wijze waarop ze over hun klachten nadenken en met elkaar praten, en leert meisjes alternatieve positieve interpersoonlijke vaardigheden aan die gerelateerd zijn aan veerkracht en positieve probleembespreking.

Verbinding met het onderwijs

Deze studie is ingebed in het Instituut voor Lerarenopleidingen en biedt ruimte voor een promotieplek en stage- en scriptieplaatsen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen