Menu Zoeken English

Studievaardigheden voor studiesucces

Een onderzoek onder eerstejaars bachelorstudenten Fysiotherapie aan Hogeschool Rotterdam.
Publicatiedatum: 09 september 2019

In hoeverre verbeteren studievaardigheden en het studiesucces van eerstejaars studenten Fysiotherapie als zij een zelfbeoordeling van hun studievaardigheden met verbetersuggesties ontvangen aan het begin van het leerjaar?

Toon:

Projectbeschrijving

De mate waarin studenten studievaardigheden beheersen, zoals plannen, aandacht vasthouden en hulpvragen, heeft effect op hun studiesucces. Ter illustratie: Als een student moet studeren voor een toets, zal hij/zij

  1. een aantal studiemomenten moeten inplannen (studievaardigheid: plannen)
  2. daadwerkelijk moeten gaan studeren op deze momenten (studievaardigheid: inspannen)
  3. zonder zich hierbij te laten afleiden (studievaardigheid: aandacht)
  4. en mocht de student een of meer onvoldoendes halen, dan dient de student te blijven geloven in diens eigen kunnen (studievaardigheid: geloof in eigen kunnen), wil deze student succesvol studeren.

Studenten van de bacheloropleiding Fysiotherapie worden sinds 2017-2018 meer  geacht de regie te pakken in hun studie dan voorheen, waardoor meer aanspraak wordt gemaakt op (deels andere) studievaardigheden. De opleiding verkrijgt graag inzicht in en handvatten voor hoe zij hun studenten kunnen begeleiden in hun studievaardigheden, zo dat dit bijdraagt aan hun studiesucces. 

Onderzoeksopzet

Lectoraat Studiesucces is gevraagd een onderzoek te verrichten naar studievaardigheden voor studiesucces onder de eerstejaars studenten schooljaar 2018-2019 – met twee metingen: een nulmeting bij de start en een eindmeting aan het einde van leerjaar 1.

De studievaardigheden (nul- en eindmeting) worden in kaart gebracht door middel van een digitale student-vragenlijst: de Self-Regulated Learning Processes Questionnaire (SRLPQ), in het Nederlands genoemd: Vragenlijst Studievaardigheden voor Studiesucces. 

Verbinding met het onderwijs

Op basis van de nulmeting en eindmeting studievaardigheden voor studiesucces krijgt iedere student een persoonlijke uitslag  gemaild met hierbij verbetersuggesties voor het verbeteren van hun studievaardigheden, voor meer studiesucces. De nulmeting studievaardigheden voor studiesucces wordt gerelateerd aan de eerste toetscijfers van de studenten. Op basis van de analyse van of bepaalde zelf-gerapporteerde studievaardigheden van de student gerelateerd zijn aan meer of minder studiesucces (eerste toetsresultaten) worden de docenten van deze studenten getraind met als doel hun studenten op maat te kunnen coachen op studievaardigheden voor studiesucces. Het managementteam en docententeam ontvangt een factsheet met hierin het onderzoeksverslag. Aanvullend geven de onderzoekers een eindpresentatie over het onderzoek, aan het managementteam en aan het docententeam.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen