Menu Zoeken English

Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

Onderzoek naar het creëren van werkervaringsplaatsen en betaald werk voor kwetsbare groepen
Publicatiedatum: 01 mei 2016

De Participatiewet stimuleert mensen met een arbeidsbeperking en andere kwetsbare groepen om aan de slag te gaan bij een reguliere werkgever. Hogeschool Rotterdam ziet het als haar maatschappelijke plicht om aan deze doelstelling bij te dragen en kwetsbare groepen participatiemogelijkheden in werk te bieden. Samen met verschillende partners biedt zij daarom binnen de hogeschool mogelijkheden voor betaald werk en werkervaringsplaatsen aan verschillende groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Toon:

Partners binnen dit onderzoeksproject zijn Stichting Pameijer, Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) en het Startcollege.

Met Pameijer en WSPR heeft de hogeschool in 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om op verschillende locaties, verspreid over een periode van 8 jaar, 60 garantiebanen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast heeft Hogeschool Rotterdam werkervaringsplekken gecreëerd voor 13 Pameijer-cliënten. Hier leren mensen met een lichte lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hoe het is om (weer) te werken. Deze werknemers worden begeleid door een jobcoach van Pameijer. Ook via het WSPR zijn 3 plaatsingen bij de hogeschool gerealiseerd. 

Ten slotte zullen via Startcollege ‘risicojongeren’ de mogelijkheid krijgen voor stages binnen HR in het kader van hun opleiding en overgang van school naar werk. Jongeren die zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief uitstromen door specifieke behoeften of leerachterstanden, complexe thuissituaties, verkeerde beroepskeuzes of gedragsproblemen worden zowel door de HR als door het Startcollege begeleid.

De ervaringen binnen de HR bieden een goede praktijk om van te leren over arbeidsinclusie van kwetsbare groepen binnen reguliere organisaties en bedrijven. Het implementeren van het programma blijkt lastiger dan vooraf gedacht. Naast de vraag of er voor 60 mensen werk op wettelijk minimumloonniveau gevonden kan worden, is uit verkennende gesprekken met betrokkenen naar voren gekomen dat niet alle managers van de ondersteunende diensten van de HR kansen zien om geschikte werkplekken te vinden. Om inclusieprocessen te bevorderen en deze kwetsbare groepen succesvol in te zetten via werkervarings- en/of garantiebanen, is het belangrijk om zicht te hebben op wat de HR als werkgever, de managers en leidinggevenden én de doelgroep zelf, nodig hebben aan kennis en vaardigheden. Ook is het belangrijk te achterhalen welke methodieken ingezet kunnen worden om inclusieprocessen goed te laten verlopen.

Dit onderzoeksproject beoogt hieraan een bijdrage te leveren door gedurende een periode van 3 jaar de ervaringen met inclusieprocessen vanuit verschillende perspectieven in kaart te brengen, de uitkomsten onderling met elkaar in verband te brengen en op basis daarvan aanbevelingen te doen en instrumenten te ontwikkelen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen