Menu Zoeken English

Ir. Frank Rieck

Lector Smart e-Mobility

Frank Rieck (1954) werkte na zijn studie werktuigbouwkunde aan de HTS Eindhoven en industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft bij het automobielontwerpbureau Duvedec. Later, bij Hoogovens, legde hij de basis voor het nieuwe lichtgewicht materiaal Hylite en was hij verantwoordelijk voor de succesvolle strategie 'Best of Both Metals', gericht op de auto-industrie.

Na de fusie met Corus leidde hij er automotive strategy & marketing. Bij Polynorm Plastics was hij vervolgens directeur sales & development. Daarna was hij voor Flamco parttime projectmanager van een groot innovatie- en realisatieproject van platte inbouw-expansievaten. Sinds juni 2004 is hij werkzaam als lector bij de Hogeschool Rotterdam. Aanvankelijk als lector Nieuwe Technology voor Productinnovatie en projectleider RDM Campus en de laatste vier jaar als lector Smart e-Mobility. Frank Rieck adviseert bedrijven ten aanzien van industriële innovatie, marketing en strategie.

Over de onderzoekslijn

Aan de onderzoekslijn zijn een tiental docenten en tientallen studenten verbonden die zich inzetten voor onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van Future Mobility. Future Mobility betekent in ons land en voornamelijk in Rotterdam personen- en goederenvervoer in een 'urban' omgeving. Het onderzoeksdomein Future Mobility, Groene transport onderzoekt in dit kader de mogelijkheden van elektrische stadsmobiliteit en levert zo een bijdrage aan een stillere, schonere en energiezuinige regio. Het eigen onderzoeksprogramma van het onderzoeksdomein is het Raak Pro eMobility-Lab, een vierjarig onderzoek naar elektrisch rijden in de dagelijkse praktijk. Bij dit onderzoek zijn verschillende bedrijven, de gemeente en kennisinstellingen betrokken.

Missie: Rotterdam is een 'Hotspot' voor deze ontwikkelingen. Dit heeft alles te maken met de haven van Rotterdam, een van de grootste ter wereld, en het dagelijkse personenvervoer van, naar en in de stad. Om de doelstelling van het Rotterdam Climate Initiative te halen zal het huidige verbruik van fossiele brandstof door het Rotterdamse verkeer met ruim 60% moeten dalen. Hogeschool, lectoraat, kenniscentrum en de RDM Campus zijn erop gericht met nieuwe concepten en zelfs nieuwe producten 'Made @ Rotterdam' een antwoord te geven op deze mobiliteitsvraagstukken en niet te vergeten toekomstgerichte professionals op te leiden met visie, kennis en kunde.

Visie: Om grootstedelijke mobiliteit toekomstvast te maken spelen op korte termijn vooral goede bereikbaarheid, betere locale luchtkwaliteit en minder geluid een dominante rol omdat die direct invloed hebben op de leefbaarheid en economie. Daarnaast spelen de lange termijn doelen energiebesparing, onafhankelijkheid van in de nabije toekomst schaarse grondstoffen en natuurlijk het terugdingen van de CO2 uitstoot een belangrijke rol. Rotterdam heeft zowel voor de korte als voor de lange termijn zeer uitdagende doelstellingen vastgelegd in haar programma's: Schone Lucht, Rotterdam Climate Initiatieve (RCI), Plan Duurzame Mobiliteit, Clean Tech Delta (CTD) en niet te vergeten de milieudoelstelling (MER) voor de 2e Maasvlakte.

Doelstelling: Over elektrische auto's en elektrische mobiliteit is nog weinig betrouwbare praktijkkennis bekend. eMobility-Lab is erop gericht deze kennis op te doen aan de hand van baanbrekende elektrische voertuigen die in Rotterdam ingezet worden. Studenten onderzoeken samen met docenten en deelnemende bedrijven de energiebesparing (inclusief regeneratief remmen), operationele kosten, veiligheid en het onderhoud van onder andere elektrische stadsbussen, vuilniswagens, bestel- en leenauto's. Future Mobility is echter meer dan het verduurzamen van voertuigen maar vergt het ook een hervorming van energievoorziening, vervoersnetwerk en het gebruik ervan om tot een schonere regio te komen. Enkele doelstellingen om dit in groter verband te bereiken:

  • Verschillende vervoersmodaliteiten moeten naadloos in elkaar over gaan (Modal Shift en Synchomodaliteit).
  • Nieuwe Urban Mobility concepten moeten ontwikkeld worden (Volgens onderzoeks- bureau Roland Berger zal meer dan 50% van de vervoersbewegingen de komende decennia 'Urban' zijn, dat wil zeggen korte afstanden in en rond grote steden).
  • Over het autobezit, de mobiliteitskosten en mobiliteitsgebruik zal fundamenteel anders gedacht moeten worden (Total Cost of Ownership versus afrekenen per km via mobiliteitsdiensten).
  • De infrastructuur en middelen voor mobiliteit moeten veel slimmer worden om onnodige congestie te voorkomen (Coöperative Mobility).
  • Werkgewoontes zullen moeten worden aangepast bijvoorbeeld door meer contact en overleg via internet, flexibele werktijden en werkplek (Nomadisch en telewerken).
  • Andere vormen van energiedistributie zijn nodig voor schone mobiliteit (Meer hernieuwbare energie en via een Smart Grid).

Onderzoeksthema's

Het vierjarige praktijkgerichteeMobility-Lab onderzoek is onderverdeeld in de volgende onderzoeksthema's.

Regeneratief remmen

Regeneratief remmen is een essentieel voordeel van elektrisch rijden, echter er is nog een groot verschil tussen wat theoretisch mogelijk is en wat in de praktijk gerealiseerd wordt. Terugwinning van remenergie blijkt in de huidige praktijk al significant en heeft bovendien een positief hefboomeffect op de besparing in de energieketen.

Veiligheid

Recente ongevallen met elektrische voertuigen hebben aangetoond dat de onbekendheid met veiligheidsaspecten redding en hulpverlening in de praktijk in de weg staat. Daarnaast is er onbekendheid met de actieve en passieve veiligheid van elektrisch aangedreven voertuigen. Kennisdeling en normering is in de praktijk de snelste weg om potentiele risico's te vermijden. Hier geldt 'Better Safe than Sorry'.

Kosten

Elektrische voertuigen hebben in de praktijk een heel andere operationele kostenopbouw, daardoor is het economische voordeel voor de gebruiker niet direct duidelijk en moeilijk te communiceren. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat enkele bedrijfsvoertuigen die in de stad ingezet worden, nu al een positieve business case zijn.

Service en onderhoud

Testen met prototypes hebben aangetoond dat elektrische voertuigen goed rijden, maar hoe zijn ze uiteindelijk te onderhouden en wat is er nodig om een service netwerk op te bouwen? Er is nog een duidelijke kennis- en capaciteitsachterstand in de onderhouds-sector. Het belang van vakmensen op dit gebied mag niet onderschat worden want geen onderhoud betekend stilstand.

Gebruikerservaringen

Een nieuw thema dat samen met de consortiumpartners in 2012 opgepakt zal worden. Het zal zich in eerste instantie richten op 'lessons learned' en 'best practice' van de vele 'Early Adopters' van elektrische bedrijfsauto's in de Rotterdamse regio.

In 2011 zijn naast de Shell Eco-marathon nieuwe studentenprojecten gestart. Het C'mm'n Cargo team richt zich op havengerichte mobiliteitsoplossingen voor het Havenberdrijf, ECT en Stichting Natuur & Milieu. Voor de gemeente en Qwic wordt door een ander team gewerkt aan het e-Scooter project. Het behelst de introductie van elektrische scooters in Rotterdam en productie ervan in de Elektrische Scooter Fabriek (ESFA). De ESFA is een unieke leer-werkfabriek op de RDM Campus.

In het kader van Clean Tech Delta wordt nagedacht over de realisatie en exploitatie van onder andere schone logistieke oplossingen voor de haven en stadsdistributie. Het elektrische 'witkar' concept van de firma EXOR en de LNG bunkerplaats van de firma Ballast Nedam speciaal voor haven gerelateerde schepen zoals de Aqualiner zijn daar recente voorbeelden van.

De onderzoeksthema's verbinden onder andere de leerstoelen van de lectoren Logistiek, Infratecture, Future Mobility en Economie.

Netwerk

Aan eMobility-lab doen de bedrijven Spijkstaal, RET, e-Traction, van Gansewinkel, Eneco, AGV, Formula Zero, ROTEB Lease, Qwic Scooters, Louwman Parqui (Toyota) en Gemeentewerken Rotterdam mee. Bij de uitvoering van het onderzoek zijn ook andere kennisinstellingen zoals TU-Delft, de HAN en de VU van Brussel betrokken. Het lectoraat werkt nauw samen met Dutch-INCERT kennisplatform en streeft naar meer samenwerking met o/a ACE, TNO, Automotive.nl en buitenlandse partners.

Minor Innovation Lab Future Mobility

Publicatie(s)

Van Ir. Frank Rieck

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.