Ga direct naar de content

Dr. ir. Rutger de Graaf

Lector Waterinnovatie

Rutger de Graaf is civiel ingenieur en specialist op het gebied van drijvend bouwen en duurzaamheid. In 2005 is hij cum laude afgestudeerd aan de faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft.

Zijn proefschrift over de ontwikkeling van innovatieve concepten om stedelijke gebieden minder kwetsbaar en meer zelfvoorzienend te maken heeft hij cum laude afgerond. Rutger de Graaf is medeoprichter en directeur van DeltaSync. Hij richt zich binnen DeltaSync op watermanagement en duurzame verstedelijking in combinatie met drijvend bouwen.

Over het onderzoeksdomein

Het onderzoeksdomein Stad en Water richt zich op het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek op het gebied van adaptief bouwen en watermanagement. Onder Drijvend bouwen wordt verstaan: het realiseren van een stedelijke omgeving die zich optimaal kan aanpassen aan veranderende omstandigheden in de toekomst. Hierbij gaat het onder andere op het mogelijk maken van aanpassingen om in te spelen op een veranderend klimaat en veranderende maatschappelijke eisen. Onder watermanagement wordt verstaan: het doen van interventies in het watersysteem om een veilige, aantrekkelijke en duurzame stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij gaat het om veiligheid, het voorkomen van wateroverlast en het gebruik van water om deltasteden aantrekkelijker te maken.

Onderzoeksthema's

Thema 1: Waterveiligheid

Binnen dit thema gaat het om de ontwikkeling van technieken, concepten en strategiƫen om de waterveiligheid van Rotterdam te waarborgen op lange termijn. De onderzoeksvraag luidt: 'Wat betekent het en wat is nodig om er voor te zorgen dat Rotterdam in 2025 klimaatrobuust is?'

Thema 2: Stedelijk watersysteem

Het stedelijk watersysteem speelt een belangrijke rol bij de transitie van deltasteden naar veilige, aantrekkelijke en duurzame steden. De onderzoeksvraag luidt: 'Welke rol kunnen innovatieve waterberging en meervoudig gebruik van stedelijk water spelen bij de realisatie van aantrekkelijke en duurzame deltasteden? Hierbij richt het cluster zich enerzijds op innovatieve waterberging zoals waterpleinen en groene daken in relatie tot stedelijke verdichting. Het tweede thema is het meervoudig gebruik van stedelijk water voor energiewinning, drinkwatervoorziening, mobiliteit en recreatie.

Thema 3: Drijvend bouwen

Binnen dit thema gaat het om de ontwikkeling van technieken, concepten en strategiƫen om drijvende steden te realiseren. De onderzoeksvraag luidt: 'Wat zijn de kenmerken van de ideale drijvende stad en wat is er nodig om deze stad te realiseren?'

Thema 4: Adaptatie Governance

Dit thema richt zich op de bestuurlijke en maatschappelijke processen die nodig zijn om de transformatie van Rotterdam naar duurzame deltastad vorm te geven. De onderzoeksvraag luidt: 'Welke bestuurlijke en maatschappelijke processen zijn nodig voor de transformatie van Rotterdam naar duurzame, aantrekkelijke en ondernemende deltastad?'

Speerpunt: Internationalisering en ondernemerschap

In alle vier de thema's wordt aandacht besteed aan internationalisering en ondernemerschap. De onderzoeksvraag luidt: 'Wat is de toepasbaarheid van internationale innovaties op het gebied van watermanagement en adaptief bouwen in Rotterdam, wat is de toepasbaarheid van Rotterdamse innovaties op dit gebied in internationale deltasteden en welke verdienmodellen passen hierbij?' Binnen internationalisering richt het cluster zich vooral op steden van Connecting Deltacities (CDC).

Impact op onderwijs

Het onderzoeksdomein stelt zich tot doel een verbinding te vormen tussen het werkveld en het onderwijs en de meest recente inzichten en thema's uit het werkveld ter beschikking te stellen aan het onderwijs. Vanuit Drijvend bouwen wordt bijgedragen aan het onderwijs van verschillende opleidingen met name de opleiding van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO).

De volgende impactambities zijn geformuleerd:

  • Inbreng van nieuwe actuele maatschappelijke thema's in het onderwijs in de vorm van PI projecten, minoren, minoren+, afstudeerwerken en andere vakken uit het curriculum.
  • Bijdragen aan het creeren van een inspirerende leeromgeving voor stages, minoren, leerwerkgemeenschappen, afstudeerplaatsen en communities of practice.
  • Bijdragen aan aanslutiing onderwijs op beroepspraktijk.
  • Bijdragen aan internationalisering en ondernemerschap door inbrengen internationale casussen.
  • Bijdragen aan versterking interdisciplinair samenwerken en onderzoeksvaardigheden door koppelen van verschillende opleidingen aan onderzoeksthema's lectoraat.

Impact op beroepspraktijk

Het onderzoeksdomein stelt zich tot doel het innovatievermogen van het werkveld te vergroten en door middel van toegepast onderzoek innovaties te ontwikkelen, toe te passen en meer inzicht over het werkveld op te bouwen. De bijdrage aan het werkveld drijvend bouwen zal bestaan uit het publiceren en presenteren voor een vakpubliek. Daarnaast wordt de Community of Practice Drijvend Bouwen (CoPD) uitgebreid. Vanuit het onderzoeksdomein wordt ook bijgedragen aan regionale innovatieprogramma's, het Valorisatieprogramma Deltatechnologie, Cleantech Delta en het Centre of Expertise Deltatechnologie. Er wordt vanuit Drijvend bouwen meegedacht aan de verdere uitwerking en realisatie van Aquadock en deelgenomen in de stichitng Platform Drijvend Bouwen (PDB). Daarnaast wordt vanuit Drijvend bouwen geparticipeerd in de werkveldcommissie van de opleiding watermanagement.

De volgende impactambities zijn geformuleerd:

  • Bewustwording: Op de kaart zetten thema drijvend bouwen binnen het werkveld en benadrukken van belang van toegepast onderzoek bij nieuwe adaptieve gebiedsontwikkelingen in Rotterdam.
  • Kennisverspreiding naar beroepspraktijk: Kennis vanuit Hogeschool bundelen en ontsluiten voor het werkveld, vakpublicaties, presentaties en lezingen.
  • Innovatievermogen beroepspraktijk versterken: Loketfunctie kennisvragen MKB en beroepenveld, kennis opbouwen over realisatiemogelijkheden adaptief bouwen in relatie tot nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling en kennisontwikkeling low-cost drijvend bouwen.

Klik hier voor de onderzoeksagenda van het onderzoeksdomein Stad en Water 2012-2015. Bekijk hier ook de publicatielijst.

Openbare les Rutger de Graaf 'Blue Revolution' 6 november 2012

Bekijk de publicatie van de openbare les.

Op dinsdag 7 oktober j.l. en op dinsdag 4 november j.l. hebben er webinars plaatsgevonden over Waterkwaliteit en Drijvend Bouwen. Rutger de Graaf en Floris Boogaard hebben onderzoek verricht naar de waterkwaliteit en ecologie bij drijvend bouwen. Zij hebben in twee webinars de innovatieve meetmethoden die zij hiervoor hebben gebruikt en de eerste resultaten van het onderzoek gedeeld. Bekijk deel 1 en deel 2.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.