Ga direct naar de content

Samenhang in Zorg

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In deze onderzoekslijn gaat het om het inzichtelijk maken en aanpakken van afstemmingsvraagstukken in de patiëntenzorg. Veel onderzoek gaat over het bevorderen van afstemming tussen zorg en andere maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld in de wijk of tussen instelling en samenleving). Doel is bevordering van de kwaliteit van leven, het verhogen van de efficiëntie en het vergroten van de participatiemogelijkheden van burgers.

De onderzoekslijn Samenhang in Zorg heeft vijf hoofdthema's:

 1. (Ondersteuning van) mensen met dementie
 2. Samenhang in de ouderenzorg
 3. Wijkzorg
 4. Verloskunde & Geboortezorg
 5. Preventie voor Jeugd

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
 • Academische Werkplaats Dementie

  Werkgemeenschap van praktijk en beleid (zorgketen dementie Capelle en Krimpen a/d IJssel), en onderwijs en onderzoek (Kenniscentrum Zorginnovatie en Van Kleef Instituut).

 • Academische Werkplaats ST-RAW

  In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

 • Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid

  Onderdeel van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR), een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor verloskunde opleidingen.

 • Arbeid en Gezond Zwanger: maak er werk van

  Dit project beoogt de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de zwangerschap te verbeteren, wat betreft de mogelijke invloed van schadelijke arbeidsfactoren.

 • Betekenisvol leven in de buurt

  Geestelijke verzorgers worden ingezet als coach om zorgmedewerkers meer sensitief en vaardig te laten worden. Er wordt geëvalueerd wat cliënten en zorgmedewerkers hieraan hebben.

 • E-health en mentale vitaliteit

  In deze studie wordt onderzoek gedaan naar een serious game ter preventie en behandeling van depressie onder Rotterdam jongeren in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar.

 • Everybody on Board II

  Everybody on Board II onderzoekt de mogelijkheden met betrekking tot de cross-over tussen de zorg- en creatieve sector en het inzetten van design-denken in zorginnovatie.

 • FLOW

  Het is van belang dat op de basisschool programma’s worden ingezet, zodat leerlingen met autismeproblematiek goed voorbereid de overstap kunnen maken.

 • Focus op Horizon

  Het Instituut voor Sociale Opleidingen, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en het lectoraat Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd zijn verbonden door een proeftuin-leergemeenschap.

 • Goede zorg: op het juiste moment voor de juiste persoon

  Het ontwikkelen van indicatiecriteria voor verwijzing naar activerende interventies die aansluiten op behoeften, kenmerken en voorkeuren van een cliëntpaar.

 • 'Butterfly effect' van zelfcompassie

  Vrijwilligers in de zorg lopen, net als professionele hulpverleners, een groot risico op compassiemoeheid en verminderde veerkracht. Dat kan worden aangepakt met zelfcompassie.

 • Iedere dag de moeite waard

  Drie instellingen in Nederland zijn aan de slag gegaan in proeftuinen om het Zweedse model voor menswaardige dementiezorg van Silviahemmet te ‘vertalen’ naar de Nederlandse situatie.

 • Jong en oud samen goud

  Dit project beoogt het ondersteunen en vergroten van de sociale activiteiten van alleenstaande zelfstandig wonende ouderen in Rotterdam en om ieders kracht en kennis in te zetten voor elkaar.

 • Kraamzorg op maat

  Inzicht in de effectiviteit van kraamzorg en redenen waarom zwangeren minder of geen kraamzorg afnemen, moet bijdragen aan op de doelgroep afgestemde zorg en toename van het gebruik van kraamzorg.

 • Langer thuis met dementie in Rotterdam

  Ervan uitgaand dat ouderen prettiger wonen in hun vertrouwde omgeving en dat thuis wonen goedkoper is dan intramurale zorg, is de ambitie om intramurale opname uit of af te stellen.

 • Loopbanen in de ouderenzorg

  Meerstemmigheid in de loopbaanverhalen van zorgmedewerkers in de ouderenzorg en de weerklank ervan in de organisatie.

 • Moving

  Onderzoek naar de effectiviteit van een schooltransitieprogramma voor jongeren met autismespectrumproblemen in het reguliere onderwijs.

 • Nieuw in 010

  Studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Rotterdam ondersteunen kwetsbare zwangeren via huisbezoeken.

 • Ouderschap blijft in Rotterdam

  Er wordt onder meer een instrument ontwikkeld waarmee snel gesignaleerd kan worden dat een scheiding escaleert, zodat de juiste ondersteuning kan worden ingezet.

 • Preventie van gedragsproblemen bij kinderen

  Onderzoek naar welke preventieprogramma's effectief zijn bij kinderen met psychosociale problemen in de basisschoolleeftijd en naar welke kinderen meer ondersteuning nodig hebben.

 • Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte

  In dit consortium werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk.

 • Samen leren, samen werken

  In dit project wordt op een vernieuwende manier onderwijs over dementiezorg ontworpen. Doel is zorg aan mensen met dementie, mantelzorgers en professionals meer op maat te kunnen leveren.

 • Uitkomstindicatoren in wijkverpleging

  Onder andere voor het signaleren, diagnosticeren en het organiseren van de juiste zorg is goede samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en maatschappelijke ondersteuning nodig.

 • Urban Health Centre 2.0

  Om de kwaliteit van leven en zelfstandig wonen te stimuleren en daarmee de kosten te beheersen, zijn nieuwe zorgmodellen nodig.

 • VitaDem

  Er wordt onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zelfredzaam en vitaal kunnen blijven. Hoe naasten daarin kunnen helpen en de omgeving dementievriendelijker wordt.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.