Ga direct naar de content

Inclusie

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

De Onderzoekslijn Inclusie ontwikkelt kennis die professionals helpt om de samenleving inclusiever te maken, zodat iedereen met zijn of haar talenten kan en mag meedoen.

Ons onderzoek draagt bij aan het vergroten en versterken van de competenties van (aanstaande) professionals. Zo kunnen bijvoorbeeld welzijnswerkers en hulpverleners op een inclusieve, verbindende manier het participatievermogen van burgers optimaliseren en het inclusieve vermogen van de sectoren zorg, welzijn en arbeid vergroten.

Bij Inclusie gaat het steeds om de vraag hoe de (aanstaande) sociale professional zich verhoudt tot individuen, groepen, en de sociale context.

De onderzoekslijn bestaat momenteel uit 20 onderzoekers, met een groot aantal docent-onderzoekers en een klein aantal promovendi.

Projecten

binnen deze onderzoekslijn
 • Academische Werkplaats ST-RAW

  In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

 • City Deal

  City deal is een project vanuit de ministeries SZW en OCW met als doel bij te dragen aan vermindering van jeugdwerkeloosheid van migrantenjongeren.

 • Gereedschapskist

  Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.

 • Fundament

  Hoe dragen drie interventies bij aan aanvaarding van werk of hervatting van school bij risicojongeren in Rotterdam?

 • GOAL!

  Rotterdamse instellingen voor jeugdhulp, buurtwerk en opbouwwerk zien kansen in het inzetten van sport om de sociale ontwikkeling van risiciojongeren te bevorderen.

 • Impuls

  In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal scholen in Rotterdam Zuid een combinatie aan van verschillende programma’s.

 • Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

  Hogeschool Rotterdam (HR) ziet het als haar maatschappelijke plicht om kwetsbare groepen participatiemogelijkheden in werk te bieden.

 • Koersen op de Toekomst

  Een project waarin binnen de sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam met verschillende partijen (in- en extern) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe opleiding.

 • Onderzoek effecten leerondersteuning thuis

  Het onderzoek brengt effecten van de interventie De Katrol op schoolresultaten van kinderen en ouderbetrokkenheid thuis in kaart.

 • Preventie van gedragsproblemen bij kinderen

  Onderzoek naar welke preventieprogramma's effectief zijn bij kinderen met psychosociale problemen in de basisschoolleeftijd en naar welke kinderen meer ondersteuning nodig hebben.

 • Samen werk maken van diversiteit in hoger onderwijs

  Om de emanciperende werking van het hoger onderwijs te vrijwaren en zo mogelijk te versterken, bundelen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Odisee in Brussel en Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen de krachten.

 • WMO Werkplaats Rotterdam

  In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en van zijn informele sociale netwerk.

Promotieonderzoeken

Binnen deze onderzoekslijn
 • Laaggeletterdheid: Thuis in taal

  Welke specifieke aanpak kunnen basisscholen gebruiken om laaggeletterde ouders van kinderen met taalachterstanden te stimuleren thuis een taalrijke omgeving te bieden?

 • Ouderbetrokkenheid

  Loopbaanorientatie en –begeleiding draagt onder andere bij aan het voorkomen van schooluitval. Ouders blijken een belangrijke rol te spelen in deze begeleiding.

 • Wat werkt voor risicojongeren?

  Het promotieonderzoek van Rineke richt zich op de effectiviteit van sociale programma's gericht op werk of een vervolgstudie voor risicojongeren op mbo-1 niveau.

 • Zie je wel wie ik ben en wat ik kan?

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer kennis en inzicht in het advies- en keuzeproces in groep 8.

Openbare lessen Inclusie

lectorale redes uit de onderzoekslijn

Openbare les 'Inclusief denken, integratief handelen'

16 juni 2016

Paul van der Aa - lector Inclusieve Arbeid, Kwetsbare Burgers
Michiel de Ronde - lector Begeleidingskunde

Terugblik en publicaties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.