Ga direct naar de content

Optimalisering leerprocessen

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen helpt leerkrachten en opleiders om het leren van leerlingen en studenten op school te stimuleren.

We ontwikkelen kennis op het gebied van (vak)didactiek, pedagogiek en onderwijskunde in leerprocessen bij onderwijzen en opleiden. Dat doen we voor het hbo en voor de het reguliere onderwijs po, vo en mbo en hbo.

De onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen bestaat momenteel uit 20 onderzoekers, met een groot aantal promovendi.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
 • 21e Eeuw competenties

  In het artikel De 21ste eeuw campus hebben Jet Houwers en Freddy Veltman de essentie van de 21e eeuw campus beschreven.

 • Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

  Het doel van het project is het opzetten van een doorlopende leerlijn bij de Lero HR en genoemde mbo’s in de regio Rotterdam.

 • Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Primair Onderwijs

  In de regeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ wordt het bestaande samenwerkingsverband in het primair onderwijs versterkt, uitgebreid en verdiept.

 • Condities voor effectief onderwijs in leesstrategieën

  In deze meta-analyse wordt de vraag beantwoord: wat zijn de condities waaronder leesstrategieën effectief zijn in het bevorderen van begrijpend lezen?

 • Gereedschapskist

  Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.

 • Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen

  Bij het leren lezen kan leerlingsoftware veel voordelen bieden. Ondanks de potentie van zulke software is het gebruik ervan in de onderwijspraktijk soms lastig, vanwege organisatorische of technische problemen op de school.

 • Leerwerkgemeenschap Diversiteit

  Leerwerkgemeenschap voor kennisdeling op het terrein van diversiteit, pedagogiek en didactiek binnen Hogeschool Rotterdam.

 • Onderzoek en innovatieteams

  Een leeronderzoek voor docenten van Hogeschool Rotterdam om ervaring op te doen in praktijkgericht onderzoek.

 • Onderzoeksvaardigheden lerarenopleidingen

  Vanuit Kenniscentrum Talentontwikkeling wordt op verschillende manieren samengewerkt met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om zo te komen tot een optimalisering van het onderdeel onderzoeksvaardigheden.

 • Pedagogical Empowerment

  Wat zijn volgens docenten 'pedagogische momenten' (kritische situaties) in de klas en hoe gaan zij hiermee om? In dit project gaan onderzoekers het gesprek aan met docenten.

 • Pedagogisch Pact

  Het Pedagogisch Pact is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam en het NIVOZ. Het pact wordt gevormd door docenten en docententeams die zich bezighouden met de pedagogiek in het onderwijs.

 • Studerend leren lezen in hbo en vmbo

  In samenwerking met lerarenopleiders en leerkrachten wordt gewerkt aan de optimalisering van de leeromgeving en de aanpassing van de ICT-ondersteuning aan de praktijk van het zaakvakonderwijs.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie thuis

  Is er een effect van deelname aan VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen en op het interactiegedrag van ouders en kan intensivering van het programma met behulp van ICT hierbij een rol spelen?

Promotieonderzoeken

Binnen deze onderzoekslijn
 • Engels in het voortgezet onderwijs

  Het doel van dit project is het optimaliseren van de aansluiting po-vo voor onderwijs Engels en vergroten van de onderwijsopbrengst Engels in het vo.

 • Gecijferdheid van Pabo-studenten

  Bezorgdheid over de rekenvaardigheid van kinderen en aankomende leerkrachten heeft geleid tot een publieke discussie over het rekenonderwijs. Internationaal staan daarin de aanhangers van de 'traditionele' en de 'realistische' rekendidactiek tegenover elkaar.

 • Grensverleggend leren

  Hoe lerenden willen en kunnen worden uitgedaagd om zichzelf te overtreffen.

 • Laaggeletterdheid: Thuis in taal

  Welke specifieke aanpak kunnen basisscholen gebruiken om laaggeletterde ouders van kinderen met taalachterstanden te stimuleren thuis een taalrijke omgeving te bieden?

 • Leesbevordering op de basisschool

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in praktijk van de leesbevordering in groep 7 en 8 en in de effectiviteit van onderscheiden vormen van leesbevordering voor verschillende typen leerlingen.

 • Ontwikkeling leesstrategieën

  Dit promotieonderzoek moet de kennisbasis en het handelingsrepertoire ten aanzien van de omgang met leesteksten versterken, van docenten die lesgeven aan leerlingen in het vmbo en aan zwakke lezers in het algemeen.

 • Ouderbetrokkenheid

  Loopbaanorientatie en –begeleiding draagt onder andere bij aan het voorkomen van schooluitval. Ouders blijken een belangrijke rol te spelen in deze begeleiding.

 • Schrijvend leren en genredidactiek

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van evidence based informatie over de effectiviteit van genredidactiek bij schrijvend leren.

 • Start in de stad

  De uitval van startende leraren is groot. Ongeveer 45% van de starters verlaat het onderwijs binnen 5 jaar. In grootstedelijke achterstandsgebieden loopt de uitval op tot 50%.

 • Taalgebruik in de klas

  Vanuit een pragmatisch-linguïstische oriëntatie wordt gezocht naar indicatoren die veranderingen in taalgebruik in de klas gedurende de lerarenopleiding aanduiden.

 • Tweetalig onderwijs op het vmbo

  Sinds 1989 bestaat het fenomeen tweetalig onderwijs (TTO) in het Nederlands voortgezet onderwijs. Door een ‘trickle-down’ effect is TTO op alle vmbo-niveau’s (afgekort T-vmbo) aangekomen, waar het nu de groeisector voor TTO is in het voortgezet onderwijs.

 • Zie je wel wie ik ben en wat ik kan?

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer kennis en inzicht in het advies- en keuzeproces in groep 8.

Openbare lessen

lectorale redes uit de onderzoekslijn

Openbare les 'Van je ouders moet je het hebben'
11 juni 2015

Mariëtte Lusse - lector Ouders in Rotterdam Zuid


Terugblik en publicaties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.