Nieuwe bedrijvigheid voor Rotterdam

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Zowel de haven als de stad vormen een belangrijke basis voor het economisch potentieel van Rotterdam, maar dat potentieel moet wel ontwikkeld blijven en zich liefst ontwikkelen in de richting van een circulaire economie met moderne bedrijvigheid.

 

Welke technische, economische, sociale en bestuurlijke randvoorwaarden ("enablers") zijn kritisch voor ontwikkeling van toekomstbestendige industrie en diensten en hoe kunnen deze worden ontwikkeld om de nieuwe bedrijvigheid (circulair, lokaal, lateraal) succesvol te maken voor Rotterdam?

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn

Thema's

Circulaire, lokale en laterale economie
Zowel de haven als de stad vormt een belangrijke basis voor het economisch potentieel van Rotterdam, maar dat potentieel moet wel ontwikkeld blijven. In de onderzoekslijn zien wij drie belangrijke veranderingen waarop industrie en diensten in zowel haven als stad moeten aansluiten. Ten eerste is dat de noodzaak om een circulaire economie te creëren die de materiaalstromen sluit, door te voorkomen dat afvalstoffen ontstaan en ervoor te zorgen dat materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kunnen worden en vernietiging van waarde wordt vermeden. Ten tweede moeten productieprocessen zoveel mogelijk gebruik gaan maken van lokaal aanwezige grondstoffen en hulpbronnen en daarmee onnodig transport vermijden. Tevens ontstaat hierdoor aandacht voor de impact van activiteiten op de directe omgeving. Daardoor groeit het belang van lokale handelstransacties, die mogelijk gemaakt worden door de opkomst van de digitalisering en robotisering van de maakindustrie en de opkomst van 3D printen (smart industry) en resulteren in het reshoring van industriële activiteiten. Ten derde moeten deze handelstransacties in toenemende mate lateraal worden bestuurd, zodat ongelijksoortige spelers producten en diensten rechtstreeks met elkaar uitwisselen en daarbij de tussenpersonen elimineren die marginale kosten hoog houden. Relaties zijn dan niet meer hiërarchisch van aard, maar komen veeleer ‘organisch’ tot stand vanuit een dynamische veelheid aan parallelle verbanden mits daarvoor voldoende voedingsbodem aanwezig is.

Nieuwe bedrijvigheid in oude havengebieden
De onderzoekslijn richt zich op de wijze waarop de nieuwe economie in Rotterdam kan worden gefaciliteerd en de voorwaarden die daarvoor moeten worden geschapen. We concentreren ons op kansrijke segmenten, waarin de verwevenheid tussen haven en stedelijke economie latent of reeds aanwezig is en waar veel ontwikkeling in is, zoals de maak- en designindustrie, de biobased en circulaire industrie en de maritieme diensten. De gebieden waar deze nieuwe bedrijvigheid bij uitstek kan worden gevestigd, zijn de verouderde gebieden tussen haven en stad. Deze gebieden zijn met de ‘oude’ economie aan het einde van hun levenscyclus en vormen bij uitstek een proeftuin waarbij synergie tussen haven en stad weer tot leven kan komen.

Nieuwe sturingsmechanismen
De onderzoekslijn Nieuwe bedrijvigheid voor Rotterdam (NB4R) vertrekt niet zozeer vanuit het maakbaarheidsprincipe, maar vanuit de gedachte dat er op korte termijn nieuwe flexibele sturingsmechanismen en denkpatronen moeten komen. Publieke en private partijen zoeken naar nieuwe vormen van ontwikkeling, financiering en sturing, die het mogelijk maken dat bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties veel meer een eigen rol in de ontwikkeling van de havenstad spelen. Het in de praktijk toepassen en volgen van experimentele vernieuwende praktijken vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. We duiden de veranderingen in bedrijvigheid, doen aanbevelingen voor het inrichten van de voorwaarden voor de nieuwe bedrijvigheid en interveniëren waar mogelijk om te experimenten en volgen reeds ingezette experimenten.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.