Menu Zoeken English

Kenniscentrum Creating 010

Digitalisering en maatschappelijke transformaties
Toon:

Kenniscentrum Creating 010 doet onderzoek naar maatschappelijke transformaties die samenhangen met digitalisering en ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. In haar onderzoek stelt Creating 010 mensen in hun sociale context centraal. Daarbij zijn ontwerpers, ontwikkelaars en toepassers van technologie van belang. Door hun keuzes kunnen ze mogelijke bedreigingen van technologie wegnemen of verlichten, bijvoorbeeld door te kiezen voor beveiligde opslag van data en het gebruik van open source software. Bovendien kunnen ze richting geven aan de toekomst, door zich bij het ontwerpen van producten en diensten, maar ook van winkelstraten en steden, te richten op wat gebruikers, stakeholders en de samenleving nodig hebben. Vanuit dat perspectief helpt Creating 010 ook bij het ontwikkelen van innovatieve onderwijsconcepten.

Daar komt bij dat ICT en digitalisering de ontwikkeling van netwerken van mensen, organisaties en bedrijven bevorderen. Daarbinnen kunnen innovaties ontstaan en doorontwikkelen. Creating 010 doet daarom ook onderzoek naar nieuwe modellen die de meerwaarde van netwerken voor burgers, instellingen en bedrijven kunnen realiseren.

De belangrijkste betrokken sectoren zijn de creatieve industrie en ICT. Beide geven actief vorm en invulling aan transformaties, bijvoorbeeld in de zorg, ondernemerschap, retail en stedelijke ontwikkeling. Creating 010 werkt nauw samen met het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) en de HR WERKplaats Techniek, maar beperkt zich daar niet toe. De aanpak van Creating 010 is interdisciplinair en de onderzoeksthema’s worden opgepakt met maatschappelijke partners en met opleidingsinstituten en kenniscentra binnen Hogeschool Rotterdam en daarbuiten.

Onderzoekthema's

Design in the 21st Century

Design in the 21st Century

Voor het oplossen van uiteenlopende, soms complexe vraagstukken wordt steeds vaker een beroep gedaan op ontwerpers. Relevante stakeholders participeren meer en meer in ontwerpprocessen. Bovendien is er meer oog voor menselijke waarden en maatschappelijke consequenties van ontwerp. Tegelijkertijd neemt het belang van digitale technologie toe. Dit project onderzoekt hoe ontwerpers nieuwe mogelijkheden en uitdagingen tegemoet treden en welke methodes daarvoor geschikt zijn.

Mapping Creative Rotterdam

Mapping Creative Rotterdam

De creatieve industrie en de informatie- en communicatiesector zijn van bijzonder belang voor de ontwikkeling van het stedelijke, innovatieve milieu van Rotterdam. Dat geldt ook voor de creatieve professionals die werkzaam zijn binnen de creatieve sector. De laatsten zijn tevens gebaat bij een systematisch inzicht in toekomstige maatschappelijke, culturele en technologische trends. Binnen dit onderzoeksthema wordt via kwantitatief en kwalitatief onderzoek de stand van zaken in de Rotterdamse creatieve sector en de kansen voor creatief talent in kaart gebracht.

Communication in the Networked Society

Communication in the Networked Society

Communicatieprofessionals hebben behoefte aan strategieën die ze kunnen inzetten om organisaties en mensen effectiever met elkaar te verbinden. In dit project wordt onderzocht op welke wijze dat mogelijk is binnen de huidige netwerksamenleving die zich kenmerkt door horizontalisering en bonding. In het bijzonder gaat het om effectiviteit en toepasbaarheid van online content en gedragsbeïnvloeding, die van bijzonder belang zijn in de huidige geconnecteerde wereld.

Data Driven Society

Data Driven Society

Het Internet of Things verbindt objecten, maar ook mensen functioneel met elkaar en combineert ze met krachtige toepassingen van algoritmes en software. Daaruit resulteren cyber-physical systems. Dit project heeft betrekking op de nieuwe uitingsvormen van technologisch verbonden mensen en dingen en richt zich, naast analyse van big data op thema’s als blockchain en privacy and security. Naast technische worden ook ethische, maatschappelijke en ontwerpvraagstukken onderzocht.

Business Model Innovation in Creative Industries

Business Model Innovation in Creative Industries

De creatieve industrie staat bekend als een innovator van producten en diensten, maar is dat vaak ook op het terrein van het creëren, leveren en toe-eigenen van waarde: businessmodel innovatie. Ook in dat opzicht kan ze andere sectoren inspireren. Doel van dit project is om op basis van kwalitatief onderzoek patronen van de nieuwe manieren waarop actoren in deze sector hun businessmodellen inrichten in kaart te brengen, in het bijzonder maar niet louter binnen de sharing en circular economy.

Maker Education and Contextual Learning Environment

Maker Education and Contextual Learning Environment

De combinatie van het constructionistische onderwijsmodel van de maker movement en het paradigma van het sociaal gestructureerd leren in communities of practice, vormt een goede basis voor onderwijsinnovatie, ook voor Hogeschool Rotterdam. In dit project ontwikkelen en onderzoeken docenten op basis van action research hun eigen onderwijspraktijk. Ze realiseren concrete veranderingen in hun eigen handelen binnen hun onderwijscontext en onderzoeken die tegelijkertijd.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.