Menu Zoeken English

Lector Dynamic Capabilities in a Changing Business Environment (0,4-0,6 fte)

Kenniscentrum Business Innovation

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met negen onderwijsinstituten en vijf kenniscentra aan het realiseren van deze doelen. De beoogde lector ‘dynamic capabilities’ zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Business Innovation.

Kenniscentrum Business Innovation

Vanuit het kenniscentrum verrichten lectoren, docent-onderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek over ondernemerschap en innovatie. Het doel is kennis te ontwikkelen om de vernieuwing van mkb bedrijven te bevorderen en studenten te inspireren met nieuwe inzichten en vaardigheden. Het kenniscentrum geeft deze missie vorm door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. De nieuwe kennis draagt bij aan de professionalisering van ondernemers, managers, docenten en studenten. Binnen het kenniscentrum werken momenteel acht lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Het lectoraat

Aanpassing is van strategisch belang voor bedrijven. Markten, behoeften en omstandigheden veranderen. Bedrijven moeten voortdurend hun processen en producten aanpassen om waarde te kunnen blijven leveren. Dit is geen sinecure. Om verandering binnen een onderneming mogelijk te maken, dienen onderliggende processen, regels, routines en middelen te worden vernieuwd. Dynamic capabilities omvatten de vaardigheden om te leren en te veranderen. Veel mkb-bedrijven zijn sterk in routines om bestaande activiteiten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Onderzoek van het kenniscentrum bij maakbedrijven bevestigt dat aanpassing en verandering geen vanzelfsprekendheid is. Het verleggen van grenzen heeft geen prioriteit of komt onvoldoende op gang. Exploitatie staat voorop, exploratie krijgt weinig aandacht. Bestaande klanten en werkwijzen, die ooit de basis van het succes vormden, worden gekoesterd. De dominante logica van de directeur-eigenaar is leidend voor afwegingen over het heden en de toekomst. Tot slot betreft het veelal familiebedrijven, waar de directeur-eigenaar verschillende belangen moet verenigen en innovatie geen ruimte krijgt.

Het nieuwe lectoraat onderzoekt de wijze waarop aanpassing en vernieuwing in het mkb bedrijfsleven kan worden bevorderd. De leeropdracht is om kennis te ontwikkelen die bedrijven helpt in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en zich aan te passen. Hoe kunnen ondernemers, managers en medewerkers de dynamische capaciteiten van hun bedrijven te versterken en beter te orkestreren? Het accent ligt op het sociale systeem binnen bedrijven, maar innovatie vraagt ook steeds meer van samenwerking met derden en dus ook van vaardigheden op dit terrein. Aanpassen en vernieuwen is een veranderkundige opgave, het gedrag van mensen vormt de sleutel. Daarom beziet de nieuwe lector de leeropdracht vanuit een breed bedrijfskundig perspectief met nadrukkelijke aandacht voor leiderschap en samenwerking.

De hogeschool heeft de ambitie dat haar studenten na hun studie als ‘change agents’ kunnen bijdragen aan verandering en vernieuwing in de praktijk. Het vergroten van kennis over aanpassingsvermogen van organisaties en het versterken van het handelingsreportoire bij studenten om verandering te weeg te brengen is van groot belang. De lector draagt bij aan deze ambitie, door  studenten te betrekken in projecten waar zij actief hun vaardigheden kunnen vergroten.

De leeropdracht laat zich samenvatten in de volgende vraagstelling:

 1. Wat zijn de kenmerken van statische en dynamische capaciteiten in het mkb?
 2. Hoe kunnen de dynamische capaciteiten van deze bedrijven worden bevorderd?
 3. Hoe kan leiding worden gegeven aan versterking van dynamische capaciteiten?
 4. Hoe kunnen vaardigheden van studenten om verandering te weeg te brengen worden versterkt?

De lector initieert en coördineert onderzoek dat kennis oplevert met relevantie voor opleidingen van de hogeschool en de praktijk. Samen met hoofddocenten geeft de lector leiding aan docent-onderzoekers, die samen met studenten en het werkveld participeren in onderzoeksprojecten. Ook draagt hij bij aan de professionalisering van docenten en de vernieuwing van curricula. Bij uitstek is het terrein van aanpassing en vernieuwing multidisciplinair, de lector werkt daarom niet alleen met economische opleidingen, maar betrekt waar mogelijk ook andere disciplines.

Het mkb is omvangrijk en zeer divers. Het nieuwe lectoraat richt zich met name op bedrijven in de regio Rotterdam en daarbinnen op sectoren waar de transitieopgave groot is. Voortgebouwd wordt op lopend onderzoek van het kenniscentrum over innovatie bij maakbedrijven en digitalisering bij het mkb in het algemeen. Daarnaast kan de nieuwe lector inzoomen op andere sectoren en specifieke thema’s.

Profiel

Gezocht wordt naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende functie-eisen:

 • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;
 • Beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en is bij voorkeur gepromoveerd;
 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten op dit terrein, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen.
 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies.
 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het (hbo) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs.
 • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao-hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €5.642,27 en maximaal €7.284,86 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Hogeschool Rotterdam.

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Arjen van Klink, Programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation. h.a.van.klink@hr.nl, 06-22421898.

De vacature staat open tot en met 11 november 2019. Hierna zal de brievenselectie plaatsvinden.

Solliciteren kan alleen via onze eigen website. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.