Menu Zoeken English

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector betekeniseconomie (0,4-0,6 fte).

Het nieuwe lectoraat betekeniseconomie onderzoekt de wijze waarop het (grotere) MKB bedrijfsleven kan bijdragen aan een ‘nieuwe economie’ waar vanuit een breder waardenbegrip gehandeld wordt. Goed ondernemerschap krijgt bij deze bedrijven vaak impliciet wel aandacht, maar het ontbreekt aan een systematische benadering waardoor impact niet optimaal wordt bereikt.

De leeropdracht laat zich samenvatten in de volgende vraagstelling:

 1. Hoe geven MKB ondernemingen inhoud aan de betekenis van hun handelen?
 2. Hoe kunnen MKB ondernemingen zich beter positioneren in de betekeniseconomie?
 3. Via welke waardentaal kan betekenis in het zakendoen beter uitgedrukt worden?

Hogeschool Rotterdam

Doelstellingen van Hogeschool Rotterdam zijn het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en zes kenniscentra aan het realiseren van deze doelen. De lector betekeniseconomie zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Business Innovation.

Kenniscentrum Business Innovation

Vanuit het Kenniscentrum Business Innovation verrichten lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek over ondernemerschap en innovatie. Het doel is kennis te ontwikkelen om de vernieuwing van MKB bedrijven te ondersteunen en studenten te inspireren. Het kenniscentrum geeft deze missie vorm door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. De kennis draagt bij aan de professionalisering van ondernemers, managers, docenten en de studenten van Hogeschool Rotterdam. Binnen het Kenniscentrum werken momenteel acht lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied, maar samenwerkend aan transitievraagstukken van het MKB bedrijfsleven.

Achtergrond en functie

Betekenis krijgt in de economie steeds meer aandacht. De coronacrisis versnelt de aandacht voor de betekeniseconomie. De neoklassieke sturingsmechanismen van winstmaximalisatie en marktwerking blijken onvoldoende in staat om maatschappelijke vraagstukken op het gebied van klimaat en armoede op te lossen. Sterker, het is volgens sommigen debet aan het ontstaan van maatschappelijke problemen. De grenzen van het systeem waarin economische groei voorop staat zijn bereikt. Vanuit de betekeniseconomie wordt een andere kijk op de economie voorgestaan met meer balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden.

De afgelopen jaren hebben wereldwijd groepen burgers alternatieven voor commerciële bedrijven opgezet, waarin het zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke met elkaar in balans zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties, voor de levering van energie, voedsel en woonruimte. Maar ook door middel van maatschappelijk ondernemerschap, waarbij winst geen doel maar een middel is. Deze beweging krijgt snel meer vaart. Het feit dat enkele maatschappelijke ondernemingen inmiddels zijn overgenomen door grootbedrijven omdat ze ideologisch en financieel van toegevoegde waarde zijn, is een teken aan de wand. Toch zijn veel van deze initiatieven zijn nog lokaal en kleinschalig.

Voor een werkelijke systeemverandering is het noodzakelijk dat de betekeniseconomie óók doorklinkt in het reguliere bedrijfsleven en de overheid. Want wanneer zij in staat zijn om werkelijk de gemeenschap duurzaam te dienen dan ontstaat er impact. Voor veel MKB bedrijven en gemeenten is streven naar betekenis van oudsher impliciet een leitmotief; zij zijn immers geworteld in de gemeenschap en dragen bij aan lokale behoeften. Maar in de hedendaagse economische ordening is deze waardencreatie nauwelijks zichtbaar te maken en moeilijk te gebruiken voor sturing van beslissingen.

Er is kennis nodig om de betekeniseconomie te verbinden met het MKB bedrijfsleven. Het vereist nieuwe concepten om de missie en de strategie van bedrijven expliciet te koppelen aan maatschappelijke opgaven en aan maatschappelijke netwerken. Het vraagt tevens om nieuw leiderschap, zodat directeuren, managers en medewerkers houvast vinden om vanuit zingeving te leren denken en handelen. En het vereist een nieuwe taal, waarin op een andere manier dan in uitsluitend financiële en boekhoudkundige termen ecologische en sociale waarden tot hun recht komen.

De nieuwe lector draagt, samen met de andere lectoren van het kenniscentrum, onderzoekers en partners, bij aan deze kennisontwikkeling. Dat gebeurt primair via het entameren, uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek. Onderzoek kan zich richten op casuïstiek, maar tevens op andere vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De wisselwerking tussen theorie en praktijk staat voorop.

De focus van het nieuwe lectoraat ligt op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze regio is in vele opzichten in transitie naar de ‘Next Economy’ en de ‘Next Society’. Er spelen veel maatschappelijke vraagstukken, op het gebied van onder andere klimaat, inclusiviteit, gezondheid en arbeidsmarkt, die aanleiding zijn voor fundamentele keuzes in de economie. De betekeniseconomie krijgt daarbij reeds aandacht. De lector levert een bijdrage aan de transitie van het regionale bedrijfsleven door de verbinding naar betekeniseconomie te leggen.

Gegeven de transitie van de regionale economie legt Hogeschool Rotterdam in haar (economische) onderwijs accent op deze thematiek. Studenten worden opgeleid tot ‘change agents’. Binnen de HR Business School is betekeniseconomie één van de vier strategische thema’s. De nieuwe lector geeft samen met docenten en onderzoekers inhoud aan betekeniseconomie in de verschillende curricula, draagt bij aan onderwijsmateriaal, stimuleert professionalisering van docenten rondom de betekeniseconomie en bevordert tevens de internationale kennisuitwisseling over dit onderwerp.

Profiel

Gezocht wordt naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende functie-eisen:

 • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;
 • Is bij voorkeur gepromoveerd op een voor de leeropdracht relevant thema en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen.
 • Beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het hoger beroepsonderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
 • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 CAO-HBO). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €6.813,59 (schaal 14) en maximaal €7.485,19 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling en stellen je in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.

Om bij Hogeschool Rotterdam te kunnen werken, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Informatie

Meer informatie over de activiteiten van het Kenniscentrum Business Innovation is te vinden op de website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/business-innovation/

Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Arjen van Klink, programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation, telefoonnummer 06-22421898 en h.a.van.klink@hr.nl.

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen