Menu Zoeken English

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

De Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam (WdKA/HR) biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van visuele cultuur, kunst, design, kunstonderwijs en leisure management.

Het onderwijsprogramma van de Willem de Kooning Academie is gebaseerd op een interdisciplinaire werkethos, die weerspiegeld wordt in de drie afstudeerprofielen van de Academie: de Autonomous, Social en Commercial Practices. Waar de vakgerichte Majors het beginpunt vormen voor alle bachelorstudenten, bieden de Practices contexten voor interdisciplinair onderzoek tijdens de tweede helft van de bachelorprogramma’s. Naast de Majors en de Practices is de derde pijler van de Academie de verzameling van technische voorzieningen die bekend staan als de Stations: hoogwaardige, op maakonderzoek gericht studio’s en werkplaatsen.

De Stations bieden faciliteiten en expertise die de studenten in staat stellen vaardigheden te ontwikkelen en maakonderzoek te verrichten.

Over het Biolab

De Willem de Kooning Academie is momenteel bezig met het realiseren van een Biolab dat aan de studenten voorzieningen en expertise zal bieden met betrekking tot biodesign, biokunst en circulaire economie. In het Biolab kunnen onze studenten verschillende materialen op microniveau onderzoeken, alsook verschillende technieken die nodig zijn om materialen te maken. Voorbeelden van materialen zijn bioplastics, weefsels uit afvalstromen, en materialen die nog gedefinieerd moeten worden.

Het Biolab zal een hybride omgeving zijn, bestaande uit zowel een fysieke als een digitale (MyWdKA) ruimte. De ruimte omvat een platform, vakkennis, en geschikte instrumenten om aan biodesign-gerelateerde projecten te werken. Naast het bieden van voorzieningen aan stafleden en studenten van de WdKA, zal het lab in bredere zin samenwerken met de stafleden en de opleidingen van de gehele Hogeschool Rotterdam. Tegelijkertijd zal het verbonden zijn aan externe deskundigen en instellingen zoals BlueCity in Rotterdam.

Op dit gebied van biokunst en biodesign zoeken we naar samenwerking met lokale partners, waarbij we lokale middelen en kennis kunnen toepassen om het perspectief en de kennis van onze studenten te verbreden en te verdiepen. Het Biolab zal onze studenten vertrouwd maken met specifieke (bio)technologieën, waardoor ze kunnen onderzoeken, experimenteren en hun eigen verhaal maken op basis van de vaardigheden die ze hebben ontwikkeld.

Het Biolab zal zeer zichtbaar zijn binnen de school. Het zal studenten stimuleren en helpen om op creatieve wijze nieuwe dingen te ontwerpen en om design, technologie en wetenschap met elkaar te verbinden. Het zal de potentie laten zien van het combineren van nieuwe technologieën met het onderwijs, om onze studenten voor te bereiden op de toekomst. Als instructeur draag je actief bij aan de ontwikkeling van het Biolab waarin deze technologieën in de praktijk worden gebracht.

Functie

In het begin zal een groot deel van je tijd besteed worden aan het inrichten van het lab. Wij moedigen onze studenten aan om innovatieve technieken toe te passen, waarvoor wij de noodzakelijke middelen en apparatuur verschaffen. Als instructeur zul je actief bijdragen aan de ontwikkeling van het Biolab door het verschaffen, onderhouden en verzorgen van de bijbehorende voorzieningen en machines.

Zodra het lab is opgezet, zul je een sleutelrol spelen bij het ontwikkelen en onderwijzen van de  onderwijsprogramma’s van het Biolab, onder leiding van een docententeam. Naast het onderhouden en verzorgen van de voorzieningen van het Biolab, zul je verantwoordelijk zijn voor individuele begeleiding van de studenten, waarbij zij worden aangemoedigd om bij de uitvoering van hun projecten innovatieve technieken, bronnen en partners toe te passen.

Daarom zijn we op zoek naar een gepassioneerde, nieuwsgierige en enthousiaste collega die ons wil helpen het Biolab naar een hoger niveau te brengen, zodat het een sleutelrol binnen de academie kan spelen. We hopen op een collega die out of the box kan denken: iemand die grenzen tussen disciplines en materialen kan overschrijden. Het Biolab zal dienen als incubator en model voor samenwerking en productie, in overeenstemming met de toekomstvisie van de WdKA: een duurzame toekomst.

Profiel

Het personeel van de WdKA is divers, niet alleen wat betreft hun beroepspraktijk, maar ook qua culturele achtergrond, gender en etniciteit.

We begrijpen dat niet alle kandidaten voor deze functie ervaring zullen hebben met elk van de hieronder genoemde domeinen. Daarom vragen we je om, indien van toepassing, de gebieden aan te geven waarop je verdere ontwikkeling nodig denkt te hebben.

Je bent in staat om:

 • instructies en workshops te geven over materiaalontwikkeling in verband met biodesign en biokunst.
 • werkprotocollen te ontwikkelen voor studenten om veilig te werken met machines en apparatuur.
 • studenten te begeleiden en te steunen bij individuele projecten en bij het realiseren van hun beeldend werk in het Biolab.
 • samen te werken en ondersteuning te bieden aan docenten en externe deskundigen bij het begeleiden van onze studenten.
 • blended en hybride onderwijsvormen te ontwikkelen, zodat studenten steun kunnen vinden en vertrouwd kunnen raken met het digitale lab zowel voor- als nadat ze kennis gemaakt hebben met de ruimte.
 • samen met studenten content te creëren voor de webpagina van de living stations, die verbonden is met het MyWdKA intranet.

Voorwaarden

We zijn op zoek naar een maker die actief is op het brede gebied van biodesign/biokunst. Iemand die nieuwsgierig en geïnteresseerd is in deze ontwikkelingen, en graag wil bijdragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe veld. We zoeken naar een instructeur die brede vakkennis heeft over basis- en vooruitstrevende technieken rond dit onderwerp, die verspreid zal worden via instructies en andere onderwijsprogramma’s.

 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent flexibel en bereid om één avond per week te werken.
 • Je werkt het liefst op een georganiseerde, nette en gestructureerde manier.
 • Je kunt zelfstandig aan taken werken.
 • Je bent vertrouwd met het milieu van biodesign, biokunst, biomimicry en circulaire economie, en rekent op een relevant professioneel netwerk.
 • Je hebt praktische aantoonbare expertise en een duidelijk begrip van biomaterialen, zoals afvalstoffen en levende organismen (bv. schimmelmycelium). Extra ervaring is een pré.
 • Je hebt ervaring met materiaalontwikkeling, onderzoek (met behulp van technieken als microscopie) en bent vertrouwd met specifieke machines zoals warmtepersen, en met processen zoals het behandelen van (op cellulose gebaseerde) vezels.
 • Je hebt interesse om in een team te werken binnen het projectmatig onderwijs: ook ben je zelfstandig, proactief en resultaatgericht.
 • Je bent in staat om voor studenten een stimulerende leeromgeving te creëren en ze te enthousiasmeren en te motiveren.
 • Je hebt een basiskennis van biologische en chemische processen.
 • Je hebt voldoende kennis van relevante software, zoals Adobe en andere 3D-programma’s.
 • Je hebt minimaal een hbo denk- en werkniveau.
 • Je bent duidelijk gemotiveerd en hebt affiniteit met onderwijs; je bent in staat te communiceren en kennis te delen en over te dragen, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je beschikt over een EU/ECC werkvergunning.
 • Je bent vloeiend in Engels (zowel in gesproken als in geschreven vorm; kennis van het Nederlands is een pluspunt).

Aanbod

De Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam, biedt een tijdelijk contract aan als instructeur. Het salaris valt binnen schaal 8 of 9 van de cao-hbo (minimaal € 2.598 en maximaal € 3.920 per maand bij een voltijds dienstverband) afhankelijk van werkervaring en opleiding, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

De WdKA investeert graag in zeer gemotiveerd en bekwaam personeel, en biedt personeelsleden tijd en voorzieningen om zich te professionaliseren. Om je eigen pedagogische ontwikkeling te bevorderen, zal je ook gevraagd worden om deel te nemen aan trainingen als dat nodig is. Personeelsleden van Hogeschool Rotterdam dragen bij aan een solide pensioenfonds, en komen in aanmerking voor groepskortingen op hun zorgverzekering.

Hogeschool Rotterdam verstrekt beperkte reiskostenvergoedingen (tot een maximum van 20 km).

Alle personeelsleden van Hogeschool Rotterdam moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen, afgegeven door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Sollicitatieprocedure

Upload je CV, je motivatiebrief en je portfolio via onze website. Directe e-mails zullen niet in behandeling worden genomen.

De selectieprocedure verloopt in twee fasen. Eerst wordt een shortlist van kandidaten samengesteld op basis van hun cv, motivatiebrief en portfolio. Daarna worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een vervolggesprek.

Voor informele vragen over deze functie of over de selectieprocedure, kun je contact opnemen met Aldje van Meer, via email: a.van.meer@hr.nl.

Sluitingsdatum: 31 oktober 2021

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

English version:

 

The Willem de Kooning Academy, Rotterdam University of Applied Sciences (WdKA/RUAS) offers a variety of bachelor and master programmes in the field of visual culture, art, design, art education, and leisure management.

The curriculum of the Willem de Kooning Academy is grounded in an interdisciplinary ethos, reflected through the Academy’s three graduation profiles: the Autonomous, Social and Commercial Practices. Whereas the traditionally craft-oriented Majors constitute the point of entry for all bachelor students, the Practices provide contexts for interdisciplinary research during the second half of the bachelor programmes. Besides the Majors and the Practices, the third “pillar” of the Academy is the assortment of technical facilities known as the Stations: high-quality studios and workstations with a focus on research through making.

The Stations offer facilities and expertise that allow students to develop skills and conduct research through making.

About the Biolab

The Willem de Kooning Academy is currently realising a Biolab that will provide students with facilities and expertise related to biodesign, bio-art and the circular economy. In the Biolab, students can explore various materials on a micro-level, as well as different techniques required to create materials such as bioplastics, fabrics from waste streams, and materials yet to be defined.

The Biolab will be a hybrid environment, existing in both the physical and the digital (MyWdKA) space. The space includes a platform, knowledge, and suitable tools for working on biodesign-related projects. Besides providing facilities to WdKA staff members and students, the lab will also collaborate more broadly with staff members and education programmes throughout the Rotterdam University of Applied Sciences, while also being affiliated to external experts and institutions such as BlueCity in Rotterdam.

Within this field of bio-art and biodesign we are seeking out collaborations with local partners, applying local resources and knowledge in order to broaden the perspective and deepen the knowledge of our students. The Biolab will help familiarise students with specific (bio)technologies, allowing them to research, experiment and create their own narrative based on the skills they have developed.

The Biolab will be highly visible within the school, triggering and exemplifying new ways of making and of connecting design, technology and science. It will demonstrate the potential of combining new technologies with educational activities in order to prepare our students for the future. As an instructor, you will be actively contributing to the development of the Biolab in which these technologies are put into practice.

Position

In the beginning, a great deal of your time will be devoted to setting up the lab. We encourage our students to apply innovative techniques, for which we aim to provide the necessary tools and equipment. As an instructor, you will be actively contributing to the development of the Biolab by providing, maintaining and caring for the relevant facilities and machinery.

Once the lab is set up, you will be playing a key role in developing and teaching the Biolab’s curriculum, under guidance of a team of tutors. In addition to maintaining and caring for the Biolab’s facilities, you will be responsible for individual guidance, in which students are encouraged to apply innovative techniques, sources and partners in the implementation of their projects.

We are therefore looking for a passionate, curious and enthusiastic colleague who will help us bring the Biolab to a higher level so that it can play a key role within the academy. We are hoping for a colleague who can think beyond boundaries: boundaries between disciplines, and between materials. The Biolab will serve as an incubator and as a model for collaboration and production that is in line with the future vision of the WdKA: a sustainable future.

Profile

Our staff is diverse, not only with regard to their professional practice, but also in terms of their cultural background, gender and ethnicity.

We understand that not all candidates for this position will be experienced in every single one of the domains listed below. We therefore ask you to specify, if applicable, the areas in which you believe you will be requiring further development.

You are able to:

 • Provide instruction classes and workshops in material development related to biodesign and bio-art.
 • Develop working protocols for students to work safely with machinery and equipment.
 • Guide and support students with individual projects and in the realisation of their visual work in the Biolab.
 • Collaborate with and support tutors and external experts in guiding our students.
 • Develop blended and hybrid forms of education, thus enabling students to find support and become acquainted with the digital lab before or after they have been introduced to the space.
 • Create content with students on the living stations webpage connected to the MyWdKA intranet.

Requirements

We are looking for a maker who works within the broad scope of biodesign/bio-art, is curious and interested in these developments, and is eager to contribute to the development of this new field. We are looking for an instructor who has broad professional knowledge in basic and advances techniques related to this topic, which will be disseminated through instruction classes and other educational content.

 • You show good communication skills and social skills.
 • You are flexible and prepared to work one evening per week.
 • You like to work in an organised, clean and structured way.
 • You can work independently on tasks.
 • You are familiar with the environment of biodesign, bio-art, biomimicry and circular economy, and have built up a relevant professional network.
 • You have relevant demonstrable expertise and a clear understanding of working with biomaterials, for example working with waste materials and living organisms (e.g. fungal mycelium). Additional experience is a plus.
 • You have experience with material development, research (using techniques such as microscopy) and are familiar with specific machinery such as heat presses and with processes such as treating (cellulose-based) fibres.
 • You are interested in working in a team within project-based educational formats: also, you are independent and result-oriented, and show a proactive attitude.
 • You are able to create a stimulating learning environment, and to motivate and generate enthusiasm among students.
 • You have a basic understanding of biological and chemical processes.
 • You have sufficient knowledge of relevant software such as Adobe and other 3D programs.
 • Your level of working and thinking is relevant to higher professional education.
 • You have a clear motivation and affinity with education; you are able to communicate, and to share and transfer knowledge, in both Dutch and English.
 • You have a EU/ECC work authorisation.
 • You are fluent in English (both verbal and written; knowledge of Dutch is a plus).

What we offer

The Willem de Kooning Academy, Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam) offers a temporary contract as an instructor. The salary range is HBO-CAO scale 8 or 9 (€ 2,598 minimum and € 3,920 maximum per month for full-time employment) depending on work experience and education, not including 8% holiday pay and 8.3% end-of-year bonus.

The WdKA is eager to invest in a highly motivated and competent staff, providing its staff members with time and facilities for professionalisation. In order to further your own pedagogical development, you will also be asked to participate in training sessions as required. Rotterdam University of Applied Sciences staff members contribute to a reliable pension fund, and are eligible for group discounts on healthcare insurance.

The Rotterdam University of Applied Sciences provides limited travel reimbursements (to a maximum of 20 km).

All staff members of the Rotterdam University of Applied Sciences must submit a Certificate of Conduct (Verklaring Omtrent Gedrag, VOG) issued by the Dutch Ministry of Justice and Security.

Application procedure

Please upload your CV, letter of motivation and portfolio to our website. Direct e-mails will not be taken into consideration.

The selection procedure will take place in two phases. First, a shortlist of applicants will be compiled based on their CV, letter of motivation and portfolio. Next, these selected applicants will be invited for a follow-up interview.

Informal enquiries about the position or the selection procedure can be directed to Aldje van Meer via email: a.van.meer@hr.nl.

Deadline for applications: 31 October 2021

Please do not use this vacancy as an acquisition opportunity.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen