Menu Zoeken English

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

De Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam (WdKA/HR) biedt verschillende bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van visuele cultuur, kunst, design, kunstonderwijs en leisure management.

Het onderwijsprogramma van de Willem de Kooning Academie is gebaseerd op een interdisciplinaire werkethos, die weerspiegeld wordt in de drie afstudeerprofielen van de Academie: de Autonomous, Social en Commercial Practices. Waar de vakgerichte Majors het beginpunt vormen voor alle bachelorstudenten, bieden de Practices contexten voor interdisciplinair onderzoek tijdens de tweede helft van de bachelorprogramma’s. Naast de Majors en de Practices is de derde pijler van de Academie de verzameling van technische voorzieningen die bekend staan als de Stations: hoogwaardige, op maakonderzoek gericht studio’s en werkplaatsen.

De Stations

De Stations zijn knooppunten van kennis en expertise: fysieke en niet-fysieke locaties met faciliteiten voor zowel traditionele ambachten als innovatieve technologieën. De Stations lopen voorop in de huidige ontwikkelingen binnen het werkveld en in de productieprocessen die relevant zijn voor de praktijk van kunst en design. De Stations zijn niet alleen ruimtes voor uitvoering en productie, maar stimuleren ook docenten, instructeurs en studenten zich af te vragen waarom we maken, hoe we maken en voor wie we maken.  De Stations zijn onderdeel van een bredere samenwerking (een onderwijsinstrument) om een studentgestuurd curriculum te ontwikkelen, gericht op het ondersteunen van zelfgestuurd leren.

Het Image & Sound Station

Het Image & Sound Station herbergt fotostudio’s, een AV-studioruimte, een chromakey studio, een audio-opnameruimte, animatiefaciliteiten en diverse mogelijkheden ten behoeve van postproductie.

Het Image & Sound Station is een van de negen praktijk-leeromgevingen (Stations) waar studenten (BA/MA) van de Willem de Kooning Academie kunnen werken aan de realisatie en materialisatie van hun ideeën. Studenten doen daartoe in dit Station vaardigheden op, zowel op technisch als op inhoudelijk niveau; zij maken kennis met en ervaren het brede gebied van animatie, CGI, geluid, audiovisuele media en fotografie. De studenten leren door middel van instructie en individuele begeleiding deze verschillende media in te zetten binnen hun artistieke producties.

Recent toegevoegde componenten zijn nieuwe platformen waarop het narratieve zich manifesteert, zoals bijvoorbeeld mobiele media, games, virtual reality en augmented reality.

Verder speelt het Image & Sound Station een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hybride onderwijs. In samenwerking met het Education Station richt het Image & Sound Station zich op (technische) ontwikkelingen, inrichting van ruimten en ondersteuning op het gebied van onlineonderwijs d.m.v. blended learning, streaming en broadcasting.

Functie

Binnen het Image & Sound Station zijn wij op zoek naar een coördinator. De coördinator is, naast leidinggevende en docent, de gastvrouw/heer van het Station. Zij/hij stuurt een team aan van instructeurs, docenten en student-assistenten die verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en onderwijs ten aanzien van technische vaardigheden en maakonderzoek op het gebied van audiovisuele media in de breedste zin van het begrip.

Als coördinator ben je in staat om gewoontes te doorbreken, en blijf je scherp en kritisch nadenken over de positie en de rol van het Station, over de inzet van de medewerkers, en over de ontwikkeling en aanbod van onderwijsprogramma’s. Je bent in staat de medewerkers in hun functie en rol aan te sturen.

De coördinator heeft overzicht van alle onderwijswerkzaamheden binnen het Station en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit hiervan. Het stationonderwijs staat niet op zichzelf, maar wordt in nauwe samenhang en samenspraak ontwikkeld met de programmaleiders van de Majors en Practices.

Als coördinator heb je een visie t.a.v. de betekenis van technische vaardigheden binnen het hoger kunstonderwijs en ben je verantwoordelijk voor technologische vernieuwing binnen het Station. Je bent in staat je visie te vertalen naar onderwijsprogramma’s, faciliteiten, inrichting van de ruimte en overige aspecten en activiteiten.

In de nabije toekomst zullen de Stations toewerken naar een hybride vorm van onderwijs. Als coördinator van het Image & Sound Station speel je hierin een belangrijke rol op het gebied van (technische) ontwikkelingen en ondersteuning vanuit het Station, in samenwerking met het Education Station.

Verder houdt de coördinator zich bezig met de opbouw en verdere uitbouw van een netwerk van relevante externe partners (binnen en buiten Rotterdam), interessante leveranciers, en innovatieve bedrijven en technieken.

Werkzaamheden

Jij bent als coördinator verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijsprogramma binnen je Station en hebt daarom nauw contact met je team en met de andere coördinatoren van de Stations, Majors en Practices. Je geeft input en advies, en ontwikkelt onderwijs voor de lange leerlijn “vaardigheidsonderwijs” die voor de Majors en Practices is beschreven.

Als stationcoördinator heb jij goed overzicht van alle planningen in relatie tot elkaar en draag jij zorg voor een goede verdeling van les- en instructieuren, vrije werkplekken, en individuele ondersteuning binnen het Station.

Eisen

 • Je hebt aantoonbare relevante werkervaring in relatie tot audiovisuele media in de breedste zin van het begrip, en je bent in staat het (vaardigheids)onderwijs in het Station inhoud te geven en te verdiepen.
 • Je hebt kennis van de laatste nieuwe technologieën en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Image & Sound Station, en je bent in staat om deze te vertalen naar onderwijsprogramma’s en faciliteiten binnen het Station.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in organiseren.
 • Je bent in staat leiding te geven aan een team.
 • Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij initiatief neemt en zelfstandig kan functioneren.
 • Je bent goed in staat te communiceren met collega’s en studenten.
 • Je bent in staat om relevante vakspecifieke kennis om te zetten in adviezen die bijdragen aan de ontwikkeling van het Station.
 • Je bent in staat om voor studenten een stimulerende leeromgeving te creëren, en om studenten te enthousiasmeren en te motiveren.
 • Je bent nieuwsgierig, innovatief, samenwerkend en resultaatgericht.
 • Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift op voldoende niveau om hierin les te kunnen geven, en met collega’s en externe partners te communiceren.
 • Je bent bekend met diverse softwareprogramma’s als AdobeCC en daVinciResolve, LogicX en Reaper, Maya en Blender, en het Microsoft Office pakket.
 • Ervaring in het (kunst)onderwijs is een pre; een onderwijsbevoegdheid dient binnen twee jaar na indiensttreding behaald te zijn.

Ons aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt een tijdelijk dienstverband tot en met 31 december 2021 met intentie tot verlenging. Het salaris bedraagt minimaal € 2.845,48 en maximaal € 4.307,66 bruto per maand (docent, schaal 10) bij een volledige aanstelling. Bedragen zijn exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten o.a. uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling, en stellen je in staat een goede balans te realiseren tussen werk en privé.

Bij Hogeschool Rotterdam is iedereen welkom. We zien talent als basis, en diversiteit als kracht. Een inclusieve werkomgeving is voor ons een voorwaarde om een goede leeromgeving voor onze studenten te creëren. Diverse teams presteren beter. Wij vinden herkenbare diversiteit in de samenstelling van onze teams belangrijk. We houden hier dan ook rekening mee tijdens de selectieprocedure.

Om bij Hogeschool Rotterdam te kunnen werken, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de manager stations, Liesbeth van der Geest, telefonisch bereikbaar op 06 4615 6757 of via e-mail: e.w.m.van.der.geest@hr.nl.

Sluitingsdatum: 29 augustus 2021

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

The Willem de Kooning Academy, Rotterdam University of Applied Sciences (WdKA/RUAS) offers a variety of bachelor and master programmes in the field of visual culture, art, design, art education, and leisure management.

The curriculum of the Willem de Kooning Academy is grounded in an interdisciplinary ethos, reflected through the Academy’s three graduation profiles: the Autonomous, Social and Commercial Practices. Whereas the traditionally craft-oriented Majors constitute the point of entry for all bachelor students, the Practices provide contexts for interdisciplinary research during the second half of the bachelor programmes. Besides the Majors and the Practices, the third “pillar” of the Academy is the assortment of technical facilities known as the Stations: high-quality studios and workstations with a focus on research through making.

About the Stations

The Stations are centres of knowledge and expertise: physical and non-physical locations that offer facilities for both traditional crafts and innovative technologies. The Stations are at the vanguard of current developments within the professional field, and of the production processes relevant to the practice of art and design. The Stations are designed to facilitate not only implementation and production, but also to encourage tutors, instructors and students to question why we make, how we make, and for whom we make.  The Stations are part of a collaborative effort (an educational instrument) to develop a student-driven curriculum that supports self-directed learning.

About the Image & Sound Station

The Image & Sound Station includes photo studios, an audio-visual studio space, a chromakey studio, an audio recording space, animation facilities and various post-production facilities.

The Image & Sound Station is one of the Willem de Kooning Academy’s nine Stations: practical learning environments where students (BA/MA) can work on the realisation and materialisation of their ideas. Here, students develop relevant technical and theoretical skills while exploring and experiencing the broad field of animation, CGI, sound, audio-visual media and photography. Students learn, through instruction classes and individual supervision, to apply these different media within their artistic productions.

Recently added components include new narrative platforms such as mobile media, games, virtual reality and augmented reality.

The Image & Sound Station also plays an important role in the development of hybrid educational content. Working in close collaboration with the Education Station, the Image & Sound Station focuses on (technical) developments, spatial design and support of online educational content through blended learning, streaming and broadcasting.

Position

The Image & Sound Station is looking for a new coordinator. The station coordinator is, besides a supervisor and a tutor, also the Station’s main contact person. The coordinator manages a team of instructors, tutors and student-assistants who provide support and education of technical skills and research through making in the field of audio-visual media (in the broadest sense of the term).

As coordinator, you are able to challenge habits and routines, while always maintaining a mindful and critical attitude regarding the Station’s role and positioning, the deployment of human resources, and the development and content of educational content. You are able to guide your staff in their tasks and responsibilities.

The coordinator is aware of all educational activities taking place within the Station, and is ultimately responsible for ensuring their quality. The educational content of the Station is developed in close collaboration and consultation with the curriculum managers of the Majors and Practices.

The coordinator develops and shares a vision of the importance of technical skills within the context of higher education in the arts, and is responsible for ensuring ongoing technological innovation within the Station. As coordinator, you are able to implement this vision in the form of educational content, facilities, spatial design, and other aspects and activities.

In the near future, the Stations will increasingly be developing and implementing hybrid educational formats. As coordinator of the Image & Sound Station, you will play a key role in this regard, particularly in terms of (technical) developments and support from the Station, in collaboration with the Education Station.

The coordinator also plays a role in establishing and further expanding a professional network of relevant external partners (within and outside Rotterdam), suppliers of interesting products and materials, and innovative businesses and techniques.

Tasks and activities

As coordinator, you will be responsible for ensuring the quality of educational content within your Station, working closely with your team and with the other coordinators of the Stations, Majors and Practices. You will provide input and advice, and develop educational content for the long-term learning line “skills-based education” defined for the Majors and Practices.

As station coordinator, you will be charged with coordinating the different planning schedules, teaching and instruction hours, free workspaces, and individual support within the Station.

Requirements

 • You have demonstrable relevant work experience related to audio-visual media in the broadest sense of the term, and you are able to contribute further depth and meaning to the Station’s (skills-based) educational content.
 • You are familiar with the latest new technologies and developments relevant to the Image & Sound Station, and you are able to apply these in the Station’s educational content and facilities.
 • You have demonstrable organisational experience.
 • You are able to lead a team.
 • You demonstrate a proactive attitude as well as the ability to function independently.
 • You are able to communicate effectively with fellow staff members and students.
 • You are able to apply relevant professional knowledge and advice in a way that contributes to the development of the Station.
 • You are able to create a stimulating learning environment, and to motivate and generate enthusiasm among students.
 • You are curious, innovative, collaboration-minded and result-oriented.
 • You master the English language (spoken and written) at a level allowing you to teach in this language, and to communicate effectively with fellow staff members and external partners.
 • You are familiar with various software programs such as AdobeCC and daVinciResolve, LogicX and Reaper, Maya and Blender, and the Microsoft Office packages.
 • Demonstrable prior experience in (art) education is a plus. The station coordinator is required to acquire a teaching accreditation within a period of two years.

Job offer

The Rotterdam University of Applied Sciences offers a temporary contract, until 31 December 2021, with an intended further extension. The salary ranges from € 2.845,48 to € 4.307,66 gross per month (tutor, salary scale 10) for a full-time appointment. The salary is not including 8% holiday pay and 8.3% year-end bonus. Secondary benefits include excellent professional training opportunities and an appealing retirement plan, as well as a sustainable balance between work and private life.

All staff members of Rotterdam University of Applied Sciences must be able to submit a Certificate of Conduct (Verklaring Omtrent Gedrag, VOG) issued by the Dutch Minister of Justice and Security.

Additional information

For more in-depth information regarding this position, please contact the stations manager, Liesbeth van der Geest, who can be reached either by telephone (+31 6 4615 6757) or by e-mail (e.w.m.van.der.geest@hr.nl).

Closing date: 29 August 2021

Online applications only!

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen