Scroll om verder te gaan

Position Paper

In de tekst zijn geluidsfragmenten opgenomen van Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, uit de presentatie van het Focus-programma.

Aan Hogeschool Rotterdam studeren ruim 33.000 studenten. Meer dan 80 procent van deze studenten komt uit Rotterdam en de directe omgeving. De Rotterdamse regio is, als meest verstedelijkte gebied van Nederland en met de grootste haven van Europa, een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. De behoefte aan hoogopgeleide professionals groeit en er is nog veel onbenut talent in Rotterdam aanwezig.

Het collectieve doel is kwalitatief goed onderwijs

We zien daarom voor onszelf, als Rotterdamse hogeschool, grote uitdagingen. Het collectieve doel is kwalitatief goed onderwijs. Daarbij leggen we de lat hoog. Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot beste hogeschool van de Randstad. Ron Bormans: “De lat moet omhoog”

Om dat collectieve doel te realiseren, zijn we gestart met het Focus-programma. Dit programma houdt gerichte aandacht op kwaliteit in, uitgedrukt in een hoger eindniveau, een hogere waardering door onze studenten en goede aansluiting op de beroepspraktijk, gecombineerd met studiesucces. We intensiveren de relatie met de stad, door de beroepspraktijk via belangrijke thema’s die spelen in onze metropool nadrukkelijk in het onderwijs terug te laten komen. Ron Bormans: “De verbinding met Rotterdam is belangrijk”

1 5 Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 1 4 Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 1 2 Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 1 2 Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 1 4 Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 1 2 Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch)

Missie

Het is onze taak om studenten in een uitstekende uitgangspositie te brengen voor een succesvolle loopbaan. Vooral in een tijd waarin economische groei niet meer vanzelfsprekend is en veel professionele functies en instituties in onrustig vaarwater verkeren. We doen dit door kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan te bieden.

“Hogeschool Rotterdam staat met twee benen in de stad, heeft een goede reputatie en stelt studenten centraal. Daarom ben ik hier gaan studeren!”

Maarten van Brussel, Student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

“Hogeschool Rotterdam past bij mij, omdat ik hier de ruimte krijg om zelf praktijkopdrachten te bedenken en uit te voeren. Zo komt mijn creativiteit goed tot uiting.”

Suzanne Maris, Student Communicatie

Iedere student met een diploma van Hogeschool Rotterdam kan trots zijn en mag zich verzekerd voelen van een gedegen opleiding. Wij willen de kwalitatief beste hogeschool van de Randstad worden. Dat is nodig voor alle studenten die zich bij ons inschrijven en dat is nodig voor de arbeidsmarkt. Nergens anders in Nederland is de kloof tussen het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en vraag naar hoogopgeleiden zo groot als in Rotterdam.

“Studenten kunnen trots zijn op een diploma van Hogeschool Rotterdam”

De waarde van onze afgestudeerden voor de beroepspraktijk is een toetssteen voor de kwaliteit van onze opleidingen. We leiden op tot vakkundige, onderzoekende en weerbare professionals. Eigenschappen die voor zowel het huidige als toekomstige werkveld van groot belang zijn.

1 7 Created with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch)

Visie & Strategie

In essentie draait onderwijs om de interactie tussen de studenten en docent. Dat is de kern. In die interactie groeit en bloeit kwaliteit, groeit passie voor het vak en vindt over en weer uitdaging plaats. Daarom staan bij ons de opleidingen centraal. Zij vormen het hart van de hogeschool en het zijn daarom de docententeams die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Vanuit de identiteit van de opleiding, definieert het docententeam in dialoog met het werkveld hoe het studenten voorbereidt op de beroepspraktijk en hun rol daarin als professional.

De verschillende opleidingen hebben een eigen identiteit, maar hanteren allemaal de volgende vijf doelstellingen voor het sturen op kwaliteit:

 • hoge waardering door experts;
 • hoge studenttevredenheid;
 • hoge medewerkerstevredenheid;
 • zoveel mogelijk op niveau afgestudeerde studenten;
 • goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Dit willen we bereiken:

 • * Panels beoordelen de kwaliteitsnormen op voldoende, goed, of excellent. Wij streven ernaar dat 25% van de oordelen op de accreditatiestandaarden goed of excellent is.
 • ** % studenten dat binnen 5 jaar na de start van een opleiding aan Hogeschool Rotterdam is afgestudeerd aan deze hogeschool
 • *** gemeten op een 5-puntsschaal
 • **** gemeten op een 10-puntsschaal
 • ***** percentage medewerkers dat (zeer) tevreden is met hun werk

Kwaliteitscultuur

934
1526

Aantal fte's Hogeschool Rotterdam (peildatum: 31 december 2014)

We hebben ons voorgenomen de kwaliteit van het onderwijs en het eindniveau van de opleidingen te verbeteren. Door met elkaar, studenten en externe partners een kritische dialoog te voeren over wat beter kan en door te sturen op resultaat, werken we actief aan een kwaliteitscultuur. Met Focus krijgt deze werkwijze een nieuwe impuls. Docententeams krijgen meer te vertellen, maar moeten zich ook meer verantwoorden. Om de interactie tussen student en docent te bevorderen, maken we meer geld vrij voor onderwijs. We krijgen minder ondersteunend personeel en meer docenten. Het uitgangspunt hierbij is dat de opleidingen bedenken welke ondersteuning zij nodig hebben voor het beste onderwijs.

In essentie draait onderwijs om de interactie tussen de studenten en docent. Dat is de kern.
53%
47%

Verdeling percentage inschrijvingen bacheloronderwijs naar geslacht (peildatum: 01-09-2015)

De bachelor centraal

De voltijdse bacheloropleiding is het belangrijkst voor het waarmaken van onze missie. Meer dan 80 procent van de mbo'ers en ruim 95 procent van de instromende havisten kiezen voor deze opleidingsvariant. De kwaliteit van de voltijdse bacheloropleiding verdient daarom de hoogste prioriteit. Ron Bormans: “Waar zijn wij voor?”

29.340
30.229
30.780
32.143
33.467

Ontwikkeling aantal inschrijvingen bacheloronderwijs (peildatum: 01-09-2013)

34%
66%
37%
63%

Ontwikkeling percentage inschrijvingen bacheloronderwijs naar etniciteit (peildatum 01-09-2015) = Westerse en niet-westerse jongeren, = Nederlandse jongeren

1585
50

Ontwikkeling aantal inschrijvingen Associate degrees (peildatum: 01-09-2015)

Daarnaast bieden we een vitaal aanbod van deeltijdopleidingen aan, met onderwijs dat rendabel, kwalitatief aan de maat en maatschappelijk relevant is. Dit betekent dat we ons deeltijdonderwijs meer vanuit de specifieke wensen van de doelgroep gaan ontwerpen, en waar nodig zullen herijken. De bachelor centraal stellen betekent dat we voorlopig geen nieuwe masteropleidingen ontwikkelen en onze private activiteiten afbouwen. Wel investeren we in de associate degree (Ad). Deze heeft zich ontwikkeld tot een goed complement van de bachelor voor het realiseren van onze missie. We bouwen Rotterdam Academy daarom verder uit.

Rotterdam Academy

Rotterdam Academy is het onderdeel van Hogeschool Rotterdam dat tweejarige hbo-opleidingen (de associate degrees) aanbiedt en is opgezet is samenwerking met de ROC’s Albeda College en Zadkine. Met Rotterdam Academy streven we ernaar nationaal toonaangevend te zijn in deze tak van hoger onderwijs.

De keuze van Jeroen Boekhout

“De keuze voor de opleiding was niet moeilijk, dat werd elektrotechniek. De keuze voor de school vond ik moeilijker. Omdat ik zelf uit Rotterdam kom, ging mijn voorkeur uit naar een hogeschool in deze stad. Ik heb een open dag van Hogeschool Rotterdam bezocht en was gelijk overtuigd. De relaxte sfeer en een goede introductie trokken mij over de streep. Ik heb een bewuste keuze gemaakt en ben daar nog steeds heel tevreden mee.”

Associate degree

Een associate degree (Ad) maakt het mogelijk voor studenten een tweejarige opleiding op hbo- niveau te volgen. Dat is vooral belangrijk voor de doorstroom van studenten in de beroepskolom. Zowel vanuit het werkveld als vanuit studenten is hier veel vraag naar. Studenten kunnen met een Ad-diploma direct aan de slag of instromen in het derde jaar van de gekoppelde bacheloropleiding.

Studieverbond

We stimuleren betrokkenheid van onze studenten door een studieverbond met hen aan te gaan. Met het uitspreken van een wederzijds commitment realiseren we meer inhoudelijke binding en hechte communities. Dit verbond begint bij de bewuste keuze voor een opleiding. We begeleiden studenten intensief bij de keuze voor een opleiding om te bevorderen dat zij een gemotiveerde studiekeuze maken met realistische verwachtingen. Bij intakegesprekken kijken we scherp naar (basis)kennis en motivatie. Dat betekent dat we sommige studenten bindend adviseren een andere keuze te maken, zonder daarmee de brede toegankelijkheid van de hogeschool ter discussie te stellen. Ron Bormans: “Binding aangaan over de inhoud”

“We begeleiden studenten intensief bij een bewuste en gemotiveerde studiekeuze”

In de opleidingen krijgt dit verbond vorm door veel intensief contact in de les tussen docenten en studenten. Ook klinkt het verbond door in kleinschaligere organisatie van het onderwijs, waardoor studenten en docenten elkaar ook buiten het lokaal gemakkelijk treffen. Tot slot brengen we de identiteit en wezenskenmerken van de beroepspraktijk sterker tot uiting in zowel het onderwijs als de fysieke omgeving van de studenten.

De prestatieafspraken die de hogeschool met het ministerie heeft gemaakt gaan over de volgende punten:

 • tenminste stabiel houden of verminderen van de uitval en de switch na het eerste studiejaar en het afstudeerrendement verbeteren;
 • vergroten van het percentage studenten dat deelneemt aan op excellentie gerichte programma’s;
 • vergroten van het percentage docenten met een masteropleiding (tot minimaal 70% in 2015);
 • garanderen dat alle eerstejaarsstudenten in voltijd-opleidingen tenminste 12 klokuren contacttijd per week hebben;
 • realiseren van een verschuiving van ondersteunend naar docerend personeel.

We streven de hoogst mogelijke kwaliteit na. Daarom hebben we ons verbonden aan ambitieuze prestatieafspraken met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De professionals van morgen

Hogeschool Rotterdam leidt op tot vakkundige, onderzoekende en weerbare professionals. Wij geloven dat deze eigenschappen voor zowel het huidige als toekomstige werkveld van grote waarde zijn. Vakkundigheid vereist toewijding en verdieping door uitgebreide praktijkervaring in combinatie met gedegen theoretisch bewustzijn. Vakmanschap gaat samen met een onderzoekende houding. Een vakkundige professional is nieuwsgierig, kritisch en zoekt naar verbetermogelijkheden. Deze houding in combinatie met een methodologisch verantwoorde aanpak, stelt onze afgestudeerden in staat om zichzelf en hun diensten doorlopend te ontwikkelen.

Economie
Gezondheidszorg
Kunst
Pedagogisch
Sociaal-agogisch
Techniek

Ontwikkeling aantal inschrijvingen bacheloronderwijs en associate degrees per sector (peildatum 01-09-2015) = 2009, = 2015

Het ontwikkelen van professionaliteit vraagt om intensivering van het onderwijs, ontwikkeling van didactiek die studenten aanzet tot zelfsturing en investering in het niveau van de opleidingen. De kenniscentra dragen hieraan bij door hun expertise op het vlak van onderzoek en hun kennis van het werkveld actief in te zetten in de opleidingen.Ron Bormans: “Lectoraten zijn dienstbaar aan het bacheloronderwijs”

De praktijk kan weerbarstig en veeleisend zijn, juist in de complexe en internationaal georiënteerde havenmetropool die Rotterdam is. Onze studenten leren hiermee om te gaan door in de gehele opleiding stages, projecten en onderzoeksopdrachten te doen waarin reële en complexe vraagstukken uit die Rotterdamse praktijk centraal staan. De aandacht voor de praktijk in ons onderwijs gaan we verder intensiveren door onze relatie met partners in de regio en de specifiek Rotterdamse arbeidssectoren te verstevigen. Rond twee unieke Rotterdamse vraagstukken – de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid en de duurzame innovatie van de haven en de maritieme sector - zijn Centres of Expertise opgericht.

“We intensiveren de relatie met partners in de regio”

'Haven’ en ‘Zuid’

We kiezen er nadrukkelijk voor om meer aandacht te besteden aan twee thema’s die het profiel van de stad domineren en die wezenlijk zijn voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Rotterdam: ‘haven’ en ‘Zuid’. Het belang dat de hogeschool hecht aan deze thema’s komt op twee manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats wordt binnen elke opleiding nagedacht over de betekenis van een of beide thema's voor de inhoud en inrichting van het onderwijsprogramma. Bovendien zijn twee Centres of Expertise ontwikkeld:

Deze Centres ontwikkelen een programmatische aanpak rond grote vragen die leven binnen het thema. Studenten, docenten, onderzoekers en praktijkdeskundigen onderzoeken deze vragen gezamenlijk binnen nieuwe, hoogwaardige onderwijsvormen. In coproductie werken wij aan innovatieve oplossingen in de praktijk, versterken we het onderwijs dat aan deze thema’s gelieerd is en we verduurzamen de samenwerking met partners in de regio.