Menu English

WERKplaats 1: Hogeschool

De werkplaats Hogeschool is de werkplaats waarin iedereen aan de slag gaat om vorm te geven aan een transitie die alle medewerkers van de hogeschool raakt. Onderstaande thema’s staan de komende jaren centraal binnen deze werkplaats.

Optimalisering dienstverlening

In 2018 zijn er drie pilots gestart om de samenwerking tussen de centrale dienstverlening en het onderwijs verder te optimaliseren. Deze pilots vinden plaats in de Willem de Kooning Academie, het Economisch domein en het Technisch domein.

Economisch domein

Binnen het Economisch domein wordt reeds gewerkt aan het versterken van de kwaliteit van de ondersteuning van de economische opleidingen, waarbij de vorming van een gezamenlijk bedrijfsbureau centraal staat. Bij deze aanpak wordt bekeken welke dienstverlening op het niveau van de opleidingen georganiseerd moet worden, welke dienstverlening op het niveau van het te vormen bedrijfsbureau van de business school en hoe de ondersteuning vanuit de centrale diensten wordt vormgegeven. In het kader van de pilot wordt specifiek gekeken naar de ondersteuning van de business school op het gebied van communicatie en business control.

Technisch Domein

De techniek-opleidingen hebben een gezamenlijke visie geformuleerd ten aanzien van techniek onderwijs en zijn nu nader aan het onderzoeken welke vorm van dienstverlening hier bij past. De vraagstukken van ondersteuning overstijgen immers het niveau van de opleidingen. Om de samenwerking nader te beschouwen is strategische personeelswerving/ recruitment als proces gekozen om nader te beschouwen.

Willem de Kooning Academie

De Willem de Kooning Academie en de diensten overleggen al enige tijd over de vraag welke diensten vanaf centraal niveau geleverd zullen worden aan het instituut en in welke vorm dit moet gebeuren. Deze vraag is ontstaan uit de andere inrichting van de dienstverlening aan deze opleidingen, mede gelet op het specifieke karakter van het kunstonderwijs. Binnen de pilot wordt gestreefd naar een herontwerp van de dienstverlening rondom de WdKA-opleidingen, waarbij gezocht wordt naar effectieve en efficiënte dienstverlening die in samenwerking tussen het bedrijfsbureau van het instituut en de centrale diensten tot stand wordt gebracht. Uitgangspunt is: dat wat decentraal kan worden georganiseerd, wordt ook op dat niveau wordt gesitueerd.

Wie gaan het doen? Leidinggevenden, docenten, studenten en bestuurders.
Regie: Onderwijs & Ontwikkeling (OeO).

Leiderschap en professionaliteit

Om opleidingsteams optimaal te ontwikkelen en te laten functioneren, is investering nodig in leiderschap en professionaliteit van eenieder. Leiderschap en professionaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Collectief leiderschap vraagt om het tonen van leiderschap op elk niveau. Aan de docent vragen we om in teamverband directe verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling en uitvoering van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Alle werkgroepen benadrukken het belang van professionalisering en leiderschap. Verantwoordelijkheid geven en nemen en collectief leiderschap tonen vraagt om een stevige investering in het leiderschaps- en professionaliseringsprogramma van de hogeschool.

Concrete maatregelen zijn:

 • Voor alle docenten geldt verplichte periodieke bij- en nascholing gericht op verbeteren van pedagogische en didactische vaardigheden;
 • Alle docenten besteden 10% van hun tijd aan professionalisering en die is altijd gericht op vergroten van kennis en vaardigheden ten behoeve het optimaliseren van de onderwijskwaliteit en het studiesucces;
 • Alle leidinggevenden en de bestuurders van de hogeschool volgen een Leadership Development programma (LD-programma), waarbij zij in teamverband lastige problemen te lijf gaan;
 • De huidige gezamenlijke activiteiten voor leidinggevenden (Focusdagen, Management Development programma (MD-programma), managementdagen) worden omgezet in een programma dat is gericht op gezamenlijk leren en waarbij docenten, onderzoekers, studenten en alumni een prominente rol krijgen;
 • We bouwen de HR Academie (inloggen) om en versterken deze tot het opleidingshuis van Hogeschool Rotterdam. 

Wie gaan het doen? Leidinggevenden, docenten, studenten en bestuurders.
Regie: Onderwijs & Ontwikkeling (OeO).

Passende en zichtbare spelregels

Zowel de hogeschool als de opleidingen hebben zich te verhouden tot een groot aantal spelregels.

Vele zijn vastgelegd, vele ongeschreven. Sommige zijn helder, maar andere niet. Overbodige en onduidelijke regels belemmeren onze ontwikkeling. Voor het nemen van regie is het noodzakelijk dat we komen tot een set van heldere, beperkte spelregels.

We gaan het volgende doen om de regels passend en zichtbaar te maken:

 • Alle opleidingen krijgen de mogelijkheid het initiatief te nemen om bij het College van Bestuur regels ter discussie te stellen. Elk voorstel mag rekenen op een inhoudelijke beoordeling;
 • De diensten leveren input over regels en wetgeving aan het opleidingshuis; de input wordt ingepast in de opleidingstrajecten van (nieuwe) managers en directeuren;
 • Opleidingsteams krijgen hulp bij het vertalen van regels naar goede werkprocessen. Vanuit de diensten wordt hulp geboden bij het zogeheten Continu Verbeteren. 

Wie gaan het doen? Docenten, opleidingsmanagers, team Continu Verbeteren.
Regie: Concernstaf (CcS).

Toekomstbestendige medezeggenschap

We doen het volgende om de medezeggenschapsbevoegdheid actueel te houden:

 • Centrale medezeggenschap in relatie tot vergaande decentralisatie wordt onderwerp van onderzoek;
 • We formuleren een medezeggenschapsbevoegdheid die past bij een gedecentraliseerde organisatie, met een goede samenwerking tussen de Centrale Medezeggenschapsraad, decentrale raden (instituutsmedezeggenschapsraden en Inspraakorgaan Diensten) en opleidingscommissies;
 • We ontwikkelen creatieve vormen van samenwerking, waarbij de medezeggenschap beter kan worden ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs;
 • We ondersteunen een actieve participatie van docenten, medewerkers en studenten in de medezeggenschapsorganen;
 • We bieden goede ondersteuning en borgen de continuïteit in raden en commissies door het bieden van scholings- en trainingsfaciliteiten en het opzetten van een peer-netwerk;

Wie gaan het doen? Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)Instituutsmedezeggenschapsraad (IMR)Inspraakorgaan Diensten (IOD), opleidingscommissies.
Regie: Concernstaf (CcS).

Op koers blijven

We doen het volgende om on the message te blijven:

 • Het College van Bestuur stelt een kleine Academische Raad in, met een intern kernteam en daaromheen een tweede ring van externen die kunnen ondersteunen bij de transitie: van gespreksleiding tot concrete adviezen. Waar nodig voert de raad de regie over projecten of initiatieven die worden ontplooid ter bevordering van de kwaliteit en staying on the message. De Academische Raad heeft adviesbevoegdheid inzake kwaliteits-, risk- en compliance-vraagstukken van de hogeschool en kan geraadpleegd worden door de WERKplaatsen en leidinggevenden, inclusief het College van Bestuur. Het doel is om expertise, kennisdeling en kritische dialoog te bevorderen. De Academische Raad heeft een onafhankelijke en vrije rol. Medewerkers en studenten participeren op uitnodiging in de raad en we faciliteren inzet via de PTD (Planning- en Taaktoedeling) van de docenten. Externen betrekken we in de rol van adviseur of sparringpartner. 

Wie gaan het doen? Studenten, docenten, opleidingsmanagers, directeuren, bestuurders.
Regie: Concernstaf (CcS).

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen