Rotterdamse aanpak mbo-hbo

Gericht op verbetering van de aansluiting
30 mei 2016

Er is een toename van de instroom van mbo’ers in het hbo, maar tegelijkertijd is ook zichtbaar dat het studiesucces afneemt in het eerste jaar van de studie. Met deze ontwikkeling komt het idee van de beroepskolom - het mbo als koninklijke route naar het hbo - in het gedrang. Juist in een stad als Rotterdam is dat een risico, de stapelroute biedt kansen voor sociale mobiliteit (emancipatie en tegengaan segregatie) en vult een belangrijke rol in het hoger opleiden van de Rotterdamse beroepsbevolking, aansluitend op de vraag van het werkveld.

Het verbeteren van het studiesucces vraagt dan ook om intensieve samenwerking. Daarom zetten Albeda College, Zadkine, Scheepvaart en Transport College, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam gezamenlijk een verbeteraanpak in.

Verbeteraanpak

De hierboven genoemde instellingen gaan duurzaam samenwerken en ontwikkelen een aanpak die werkt. Deze aanpak bestaat uit drie onderdelen:

 

Structureel overleg per sector

 

Via bestaande of nieuw in te richten sectoroverleggen vindt kennisdeling en afstemming plaats op curricula, professionalisering (bijvoorbeeld docentstages) en wordt gezamenlijk invulling gegeven aan keuzedelen ter voorbereiding op het hbo. In de sectoroverleggen nemen de verwante mbo- en hbo-opleidingen plaats (bachelor en Associate degree). Vanuit het Rotterdams AansluitingsOverleg mbo-hbo (RAO) zullen de ontwikkelingen en resultaten van deze sectoroverleggen gevolgd en gevoed worden.

 

Samen experimenteren

 

In het economisch domein en bij de lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) wordt een experiment gestart met een schakelprogramma. Bij de Pabo is de doorstroom vanuit het mbo drastisch afgenomen door de invoering van de toelatingstoetsen. De groep die hierdoor uitgesloten wordt, kan met een schakelprogramma beter worden voorbereid. Bij het economisch domein is de niet-verwante doorstroom groot en het studiesucces veelal laag. Voor deze groep worden flexibele programma’s ontwikkeld, waarmee studenten een grotere kans op studiesucces hebben. De streefdatum voor de start van de experimenten is studiejaar 2017-2018.

Samen onderzoeken

Er wordt een onderzoeksprogramma gestart waarin een onderzoekslijn wordt opgenomen voor het monitoren van de ingezette interventies. Het doel hiervan is om meer zicht te krijgen op welke interventies bijdragen aan studiesucces. Daarnaast worden onderzoekslijnen ontwikkeld, gericht op de ontwikkeling van een duurzaam en aantrekkelijk opleidingsaanbod van mbo niveau 3 en 4 tot en met hbo niveau 5 en 6.

Het komend jaar houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte. Voor meer informatie: aansluiting@hr.nl

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.