2016-2017: het jaar van 'Omtalen'

De lat ligt hoog
06 maart 2017

In de regio Rotterdam zijn sinds het begin van dit studiejaar vijf werkgroepen bezig om de aansluiting voor Nederlands tussen de bovenbouw van de havo en de propedeuse van het hbo te verbeteren. Daarvoor hebben ze de acties, zoals vermeld in de publicatie Vo-hbo: dat is andere taal!, rondom de volgende thema’s als uitgangspunt genomen: taalbeleid; doorlopende leerlijn; profielwerkstuk; inclusief (en) taalontwikkelend lesgeven; docentenuitwisseling en informatievoorziening.

Een goede taalvaardigheid is een belangrijke factor voor studiesucces in het hbo. Terecht krijgt deze vaardigheid, zowel landelijk als regionaal, in de overgang van vo-hbo en mbo-hbo veel aandacht. Deelnemers van de werkgroepen, vooral regionale docenten uit het vo en hbo, leggen de lat hoog en willen voor de zomervakantie hun opdracht(en) binnen de thema’s gerealiseerd hebben.

Via ‘Vo-hbo: dat is andere taal! naar ‘Omtalen’

De publicatie Vo-hbo: dat is andere taal!*, die eind 2016 verschenen is, bevat informatie over de relatie tussen taal en studiesucces, de taalkaders voor vo en hbo en een beschrijving van de situatie voor Nederlands/communicatie in de bovenbouw van het vo en de propedeuse in het hbo. Met het boek is een begin gemaakt met kennisdeling, maar dat er meer moet gebeuren om de aansluiting te verbeteren, werd de auteurs al snel duidelijk. Daarom hebben zij ook de knelpunten in de aansluiting beschreven, doen zij aanbevelingen en geven zij aan welke acties ondernomen moeten worden.

Vanaf het begin van dit studiejaar buigen meer dan 25 vo- en hbo-docenten zich over de verschillende thema’s en de daarbinnen geformuleerde opdrachten. Tijdens werkconferenties in het kader van Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo houden ze de docenten in de regio op de hoogte van waar ze mee bezig zijn en gebruiken ze de bijdragen van de deelnemers om de opdrachten aan te scherpen. De derde conferentie van dit studiejaar vindt plaats op donderdagmiddag 13 april.

Wat is de lat voor de werkgroepen en hoe hoog is die?

Binnen de werkgroep Vakinhoudelijke aansluiting vo-hbo Nederlands/communicatie* zijn de volgende (sub)werkgroepen actief:

  • Taalbeleid: regionaal taalbeleid formuleren voor de bovenbouw van de havo en propedeuse in het hbo
  • Doorlopende leerlijn: komen tot regionale afspraken over wat 3F-niveau voor schrijf- en leesvaardigheid inhoudt
  • Profielwerkstuk: regionale onderzoekslijn havo-hbo uitzetten en beoordelingsmodel Nederlands ontwikkelen
  • Inclusief (en) Taalontwikkelend lesgeven: handreiking voor docenten vo en hbo ontwikkelen
  • Docentenuitwisseling en informatievoorziening: stand van zaken vaksecties Nederlands vo en hbo inventariseren en docentenuitwisseling initiëren.

Contact

Mocht je meer informatie willen hebben over het bovenstaande of graag aan willen sluiten bij een van de werkgroepen, dan kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek, projectleider Vakinhoudelijke aansluiting vo-hbo Nederlands/communicatie: e.j.m.wertenbroek@hr.nl.

*De werkgroep Vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie valt onder het overkoepelende project Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo. 50 regionale vo- en hbo-instellingen ondertekenden in 2016 een convenant om de aansluiting vo-hbo op diverse terreinen te verbeteren: Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB), vaardigheden en vakinhoudelijke aansluiting (wiskunde, economie en Nederlands).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.